Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ (ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
THE RELIGIONS FREEDOM OF MOSLEM MINORITIES IN GREECE AND ESPECIALLY IN WESTERN THRACE (FROM THE INTERNATIONAL RECOGNITION OF GREECE AS INDIPENDENT STATE TILL NOW)
Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ (ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ)

Μηναΐδης , Συμεών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΙΠΕ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΠΡΟΣΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΛΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΟΘΗΚΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Ι) ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. 2) ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΡΟΙΣΧΥΣΑΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΑΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 3) ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ: Α) ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Β) ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Α) ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΙΕΡΟΛΟΓΙΟΥ, Β) ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, Γ) ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, Δ) ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ, Ε) ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΣΤ) ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Ζ) ΙΔΡΥΣΗ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΤΕΜΕΝΩΝ, Η)ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, Θ) ΕΚΛΟΓΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΝ, Ι) ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΝ, ΙΑ) ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ "ΙΕΡΟΥΡΓΩΝ", ΙΒ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ "ΙΕΡΟΥΡΓΩΝ", ΙΓ) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ "ΙΕΡΟΥΡΓΩΝ", ΙΓ) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΟΥΣΟΥΜΑΝΩΝ "ΙΕΡΟΥΡΓΩΝ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔ) ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΑ ΚΑΙ ΙΕΡΟΔΙΚΗ,ΙΕ) ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ.
OBJECT OF THIS TREATISE AND THE DESCRIPTION AND ANALYSIS OF THE REGULATING FRAME THAT ADMINISTERED THE RELIGIOUS FREEDOM OF THE MOSLEM MINCRITY IN GREECE FROM ITS INTERNATIONAL RECOGNITION AS AN INDEPENDENT STATE TILL NOW. SPECIAL EMPHASES IS GIVEN TO SIMILAR ARRANGEMENTS OF THE MOSLEM MINORITY OF WESTERN THRACE WHICH MOREOVER CONSTITUTES THE STATUS QUO. IN THE ANALYSIS OF THE SUBJECT EMPHASIS WAS GIVEN TO THE FOLLOWING UNITIES: 1) THE COMPREHENSION OF THE PARTICULARS OF THE ISLAMIC LAW. 2) THE EXAMINATION OF THE PROVISIONS FOR THE RELIGIOUS FREEDOM AS THIS WAS FORMED IN THE PROEXISTING GREEK CONSTITUTIONS AS WELL AS THE EVALUATION OF INTERNATIONAL TREATIES THAT REGULATED SUBJECTS RELATED TO EACH MOSLEM MINORITY IN GREECE. 3) THE ANALYSIS OF THE LEGAL PROTECTION OF THEMOSLEMS OF WESTERN THRACE, WHICH IS DISTINGUISHED FURTHER TO: A) THE GENERAL STATUS QUO OF PROTECTIONS CONTAINING THE EXISTING CONSTITUTIONAL AND INTERNATIONAL REGULATIONS ABOUT RELIGIOUS FREEDOM AND B) THE SPECIAL STATUS QUO OF PROTECTION WHICH SPECIALIZES AS FOLLOWS: A) ACCEPTANCE OF THE ISLAMIC RELIGIOUS CEREMONY, B) TAKING EACH ACCORDING TO THE ISLAMIC RELIGIOUS RITES, C) DIET IMPOSED BY THE ISLAMIC RELIGION, D) ISLAMIC CLOTHES, E) ESTABLISHING AND FUNCTIONING OF ISLAMIC ASSOCIATIONS AND UNIONS, F) ISLAMIC EDUCATION, G) ERECTING ISLAMIC MOSQUES, H) FOUNDING AND FUNCTIONING OF ISLAMIC CEMETERIES, I) ELECTING MOSLEM CHIEF PRIESTS, J) RELEASING MOSLEM CHIEF PRIESTS FROM MILITARY SERVICE, K)ELECTING AND RELEASING MOSLEM "OFFICIATING PRIESTS" FROM MILITARY SERVICE, L)CEREMONIAL AND WIDER SPIRITUAL DUTIES OF MOSLEM CHIEF PRIESTS AND "OFFICIATING PRIESTS" M) EXEMPTION OF MOSLEM "OFFICIATING PRIESTS, FROM MILITARY SERVICES AND N) JURISDICTIONAL COMPETENCE OF THE MOSLEM CHIEF PRIEST AND RELIGIOUS JUDGE AND O) ISLAMIC PRESS.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
PRINCIPLE OF STATES RECIPROCITY
SOCIAL INCORPORATION
STRUCTURE OF CANON LAW OF ISLAMIC RULES
FREEDOM OF RELIGIOUS CONSCIENCE
FREEDOM OF WORSHIP
Συνταγματικό δίκαιο
PRINCIPLE OF CLAUSULA REBUS SIC STANDIBUS
Κοινωνική ενσωμάτωση
ΑΡΧΗ ΤΗΣ CLAUSULA REBUS SIC STANDIBUS
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
Ελευθερία της λατρείας
Ανθρώπινα δικαιώματα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1986


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.