Ανάπτυξη στρατηγικών μέσω διδασκαλίας στις Ελληνικές αίθουσες εκμάθησης της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα: η περίπτωση της δραστηριότητας της διαμσολάβησης για τις εξετάσεις του ΚΠΓ του επιπέδου Β2

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2012 (EN)
Developing strategies through instruction in Greek EFL classrooms: The case of the mediation task for the KPG B2 Level exams
Ανάπτυξη στρατηγικών μέσω διδασκαλίας στις Ελληνικές αίθουσες εκμάθησης της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα: η περίπτωση της δραστηριότητας της διαμσολάβησης για τις εξετάσεις του ΚΠΓ του επιπέδου Β2

Ξηροφώτου, Ευαγγελία
Xirofotou, Evangelia

The purpose of this research was to investigate the effect of instruction on written mediation strategies for Greek English language learners aged 14-15 at intermediate level of proficiency who were involved in exam preparation for the written mediation activity of the KPG writing module at B2 Level. The research included two major research questions: first, whether the teaching intervention influenced the learners’ perceptions regarding the application of the written mediation strategies, and second, what types of mediation strategies facilitated the English language learners in improving their written mediation performance. To assess the effectiveness of instruction we trained sixty learners in mediation strategies; these learners formed the experimental group. There was also a control group of the thirty-six learners who followed the regular exam preparation course for English language exams at B2 Level, without receiving training in mediation strategies. The intervention in the experimental group consisted of nine fifty-minute lessons that took place every second week over a period of four months. The following instruments were used to collect our research data: (a) a questionnaire to measure the learners’ perception regarding written mediation strategy use before and after the teaching intervention, and (b) a written mediation checklist to evaluate the learners’ written performance before and after the teaching intervention. The research findings indicate that the experimental group improved on their use of written mediation strategies more than the control group. Also, findings indicate the need for further research into the design of assessment instruments of written mediation performance. Moreover, on one hand assessor-training programmes should be developed in order to facilitate the task of written mediation assessors. On the other hand, teachers should be trained in teaching written mediation strategies in the EFL classroom.
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την επίδραση της διδασκαλίας στρατηγικών γραπτής διαμεσολάβησης σε ελληνόφωνους μαθητές της αγγλικής γλώσσας ηλικίας 14-15 σε μέτριο επίπεδο γλωσσομάθειας (επίπεδο B1). Οι μαθητές συμμετείχαν στην προετοιμασία για την γλωσσική δραστηριότητα της γραπτής διαμεσολάβησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) επιπέδου Β2 που εμπεριέχεται στην δεύτερη ενότητα (παραγωγή γραπτού λόγου και διαμεσολάβηση) της εξέτασης. Η έρευνα περιελάμβανε δύο κύρια ερευνητικά ερωτήματα: πρώτον, αν η διδακτική παρέμβαση επηρέασε την αντίληψη των μαθητών σχετικά με την εφαρμογή των στρατηγικών γραπτής διαμεσολάβησης και το δεύτερο ποιά είδη στρατηγικών διευκόλυναν τους μαθητές της αγγλικής γλώσσας στην βελτίωση της επίδοσης τους στην γραπτή διαμεσολάβηση. Για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας εξήντα μαθητές εκπαιδεύτηκαν στις στρατηγικές διαμεσολάβησης, αυτοί οι μαθητές αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα. Στην διαδικασία αυτή υπήρξε επίσης μία ομάδα ελέγχου των τριάντα έξι μαθητών που παρακολούθησαν την κανονική πορεία προετοιμασίας εξετάσεων για την αγγλική γλώσσα του επιπέδου Β2, χωρίς να διδαχτούν τις στρατηγικές διαμεσολάβησης. Η παρέμβαση στην πειραματική ομάδα πραγματοποιήθηκε με εννέα πενηντάλεπτα μαθήματα που έλαβαν χώρα κάθε δεύτερη εβδομάδα κατά την διάρκεια μιας περιόδου τεσσάρων μήνων. Τα ακόλουθα εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας: (α) ένα ερωτηματολόγιο για τη μέτρηση της αντίληψης των μαθητών σχετικά με την χρήση των στρατηγικών γραπτής διαμεσόλαβησης πριν και μέτα από την διδακτική παρέμβαση, (β) μια λίστα ελέγχου σταρατηγικών διαμεσολάβησης (checklist) για την αξιολόγηση της επίδοσης της παραγώγης γραπτού λόγου πριν και μετά την διδακτική παρέμβαση. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι η πειραματική ομάδα βελτίωσε την χρήση των στρατηγικών γραπτής διαμεσόλαβησης περισότερο από την ομάδα ελέγχου. Επίσης τα ευρήματα υποδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα σχετικά με τον σχεδιασμό εργαλείων αξιολόγησης της επίδοσης της παραγωγής γραπτού λόγου σχετικά με τις στρατηγικές διαμεσολάβησης. Επιπλέον, από τη μία πλευρά, πρέπει να αναπτυχθούν προγράμματα επιμόρφωσης αξιολογητών γραπτής δαμεσολάβησης, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο τους. Από την άλλη μεριά, πλευρά, και οι καθηγητές της αγγλικής γλώσσας θα πρέπει να εκπαιδεύονται στη διδασκαλία στρατηγικών γραπτής διαμεσόλαβησης.

KPG B2 Level written mediation activity
Greek learners
Ανάπτυξη στρατηγικών
ΚΠΓ γλωσσική δραστηριότητα γραπτής διαμεσολάβησης επιπέδου Β2
Διαμεσολάβηση
Strategy development
Ελληνόφωνοι μαθητές
Mediation

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

English

2012


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)