Μικροαγγειακή πυκνότητα και αγγειογένεση σε συγγενείς, κυανούς σπίλους και επίκτητους σπιλοκυτταρικούς σπίλους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Microvascular density and engiogenesis in congenital blue nevi acquired nevocellular nevi
Μικροαγγειακή πυκνότητα και αγγειογένεση σε συγγενείς, κυανούς σπίλους και επίκτητους σπιλοκυτταρικούς σπίλους

Ιωαννίδης, Ελευθέριος

ΕισαγωγήΗ αγγειογένεση και η αγγειοβρίθεια/αγγείωση είναι πεδία ερεύνης στους μελανοκυτταρικούς όγκους, λόγω της σημασίας τους στην καρκινογένεση. Για πρώτη φορά, καθόσων γνωρίζουμε, συγκρίναμε μικροαγγειακά χαρακτηριστικά μεταξύ μικρών/μεσαίων σε μέγεθος συγγενών σπιλοκυτταρικών σπίλων (ΣΣΣ), κοινών κυανών σπίλων (ΚΚΣ), κοινών και δυσπλαστικών επίκτητων μελανοκυτταρικών σπίλων (ΕΜΣ) και μελανωμάτων.ΜέθοδοςΣυλλέξαμε 31 ΚΚΣ, 48 ΣΣΣ (≤5cm), 35 ΕΜΣ (14 κοινούς, 21 δυσπλαστικούς) και 26 μελανώματα. Τα αγγεία χρωστικαν ανοσοιστοχημικα με τον παράγοντα VIII. Η μικροαγγειακή πυκνότητα (MVD) και η συνολική αγγειακή επιφάνεια (TVA), υπολογίστηκαν σε περιοχές υψηλής συγκέντρωσης τριχοειδών. Χρησιμοποιήθηκαν Student t και Mann-Whitney στατιστικά τέστ. ΑποτελέσματαΗ MVD (mean ± SD) ήταν μικρή στους ΚΚΣ (3.52 ± 1.21) και στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη στους ΣΣΣ (7.56 ± 2.47), (P<0.001). Η TVA ήταν μικρή στους ΚΚΣ και στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη στους ΣΣΣ (Mann-Whitney U=141, n1=48, n2=31, P<0.001, two tailed). Η MVD δεν διέφερε στατιστικά σημαντικά μεταξύ κοινών και δυσπλαστικών ΕΜΣ (20,64 ± 7,87 and 20,38 ± 9,54 αντίστοιχα), (P>0.05). Η TVA δεν διέφερε στατιστικά σημαντικά μεταξύ κοινών και δυσπλαστικών ΕΜΣ (Mann-Whitney U= 164, n1=14, n2=21, P>0.05, two tailed). Η MVD ήταν στατιστικά σημαντικά μικρότερη στους ΣΣΣ (7.56 ± 2.47) σε σύγκριση με τους ΕΜΣ (20.49 ± 8.79), (P<0.001). Η TVA ήταν στατιστικά σημαντικά μικρότερη στους ΣΣΣ σε σχέση με τους ΕΜΣ (Mann-Whitney U=1486, n1=48, n2=35, P<0.001, two tailed). Η MVD ήταν στατιστικά σημαντικά μικρότερη στους ΕΜΣ (20,49 ± 8,79) σε σύγκριση με τα μελανώματα (33,77 ± 14,32), (P<0.001). Η TVA (mean ± standard deviation) ήταν στατιστικά σημαντικά μικρότερη στους ΕΜΣ (18473,94 ± 7050,61 σε σύγκριση με τα μελανώματα (29308,50 ± 11307,22), (P<0.001).H MVD ήταν στατιστικά σημαντικά μικρότερη στα μελανώματα χωρίς εξέλκωση (29,80 ± 10,58) σε σύγκριση με τα μελανώματα με εξέλκωση (47,00 ± 18,08), (P<0.01). Η TVA ήταν στατιστικά σημαντικά μικρότερη στα μελανώματα χωρίς εξέλκωση (26025,95 ± 8300,38) από ότι στα μελανώματα με εξέλκωση (40250,33 ± 13809,10), (P<0.005). Η MVD είχε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα λεπτά μελανώματα (21,00 ± 4,42 ) και στα παχύτερα του 1mm (36,81 ± 14,21), (P<0.05). Η TVA (mean ± standard deviation) είχε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα λεπτά μελανώματα (19184,60 ± 4646,63) και στα παχύτερα του 1mm (31718,95 ± 11125,38), (P<0.05). Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα λεπτά μελανώματα ήταν χωρίς εξέλκωση. Για το λόγο αυτό, η ίδια σύγκριση επαναλήφθηκε εξετάζοντας τα λεπτά μελανώματα μόνο με τα παχύτερα μελανώματα που δεν είχαν εξέλκωση (n=15). Αν και μικρότερη, πάλι παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στο MVD ανάμεσα στα λεπτά μελανώματα (21,00 ± 4,42) και στα παχύτερα του 1mm (32,73 ± 10,46), (P<0.05). Επίσης στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε και ως προς το TVA με τα λεπτά μελανώματα (19184,6 ± 4646,63) να έχουν μικρότερη αγγειακή επιφάνεια από τα παχύτερα του 1mm χωρίς εξέλκωση (28306,4 ± 806508), (P<0.05).ΣυζήτησηΗ αγγειοβρίθεια/αγγείωση αυξάνεται από τους ΚΚΣ στους ΣΣΣ στους ΕΜΣ με τα μελανώματα να είναι οι πιο αγγειοβριθείς όγκοι. Οι κοινοί και οι δυσπλαστικοί ΕΜΣ είχαν συγκρίσιμα επίπεδα αγγειοβρίθειας. Από τα αποτελεσματά μας εξάρχονται ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την πιθανή δυνατότητα κακοήθους εξαλλαγής των ανωτέρω καλοήθων μελανοκυτταρικών νεοπλασμάτων.
BackgroundAngiogenesis and vascularity are researched in melanocytic tumours, for their importance in carcinogenesis. For the first time, to the best of our knowledge, we compared microvascular characteristics between small/medium congenital nevocellular nevi (CNN), common blue nevi (CBN), common and dysplastic acquired melanocytic nevi (AMN) and melanomas.MethodsWe collected 31 CBN, 48 CNN (≤5cm), 35 AMN (14 common, 21 dysplastic) and 26 melanomas. Vessels were stained with factor VIII. Microvascular density (MVD) and total vascular area (TVA), where evaluated in high capillary concentration areas. Student t and Mann-Whitney tests were used. Results MVD (mean ± SD) was low in CBN (3.52 ± 1.21) and significantly higher in CNN (7.56 ± 2.47), (P<0.001). TVA was low in CBN and significantly higher in CNN (Mann-Whitney U=141, n1=48, n2=31, P<0.001, two tailed). MVD was not significantly different between common and dysplastic AMN (20,64 ± 7,87 and 20,38 ± 9,54 respectively), (P>0.05). TVA was not significantly different between common and dysplastic AMN (Mann-Whitney U= 164, n1=14, n2=21, P>0.05, two tailed). MVD was significantly lower in CNN (7.56 ± 2.47) compared to AMN (20.49 ± 8.79), (P<0.001). TVA was significantly lower in CNN compared to AMN (Mann-Whitney U=1486, n1=48, n2=35, P<0.001, two tailed). MVD was significantly lower in AMN (20,49 ± 8,79) compared to melanomas (33,77 ± 14,32), (P<0.001). TVA (mean ± standard deviation) was significantly smaller in AMN (18473,94 ± 7050,61 compared to melanomas (29308,50 ± 11307,22), (P<0.001).MVD was significantly lower in non-ulcerated melanomas (29,80 ± 10,58) compared to ulcerated melanomas (47,00 ± 18,08), (P<0.01). TVA was significantly lower in non-ulcerated melanomas (26025,95 ± 8300,38) compared to ulcerated melanomas (40250,33 ± 13809,10), (P<0.005). MVD significanlty lower in thin melanomas (21,00 ± 4,42 ) compared to thicker than 1mm (36,81 ± 14,21), (P<0.05). TVA (mean ± standard deviation) was significantly lower in thin melanomas (19184,60 ± 4646,63) compared to melanomas thicker than 1mm (31718,95 ± 11125,38), (P<0.05). Since all thin melanomas were non-ulcerated, the same comparisons took place between thin melanomas and thicker non-ulcerated melanomas (n=15). Although smaller, there still was significant difference between MVD in thin melanomas (21,00 ± 4,42) and thicker than 1mm (32,73 ± 10,46), (P<0.05). TVA in thin melanomas (19184,6 ± 4646,63) was significantly lower compared to non-ulcerated melanomas thicker than 1mm (28306,4 ± 806508), (P<0.05).DiscussionVascularity increased from CBN to CNN to AMN with melanomas being the most vascular. Common and dysplastic AMN had comparable vascularity. The implications of our results regarding melanoma transformation risk are considered.

Επίκτητος σπίλος
Κυανούς σπίλος
Κοινός σπίλος
Συγγενής σπίλος
Displastic nevus
Acquired nevus
Μικροαγγειακή πυκνότητα
Δυσπλαστικός σπιλός
Total nascular area
Συνολική αγγειακή επιφάνεια
Μελάνωμα
Common nevus
Angiogenesis
Blue nevus
Microvascular density
Congenital nevus

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.