Lung function in healthy non-smoking Greek individuals

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Αναπνευστική λειτουργία σε μη καπνιστές Έλληνες
Lung function in healthy non-smoking Greek individuals

Μιχαηλόπουλος, Παύλος

Οι εξισώσεις αναφοράς σπιρομετρικών παραμέτρων που συστήνονται από την ERS και την ATS καθώς και αυτές που χρησιμοποιούνται πιο συχνά σήμερα, στηρίζονται σε μελέτες προ 30 ετών, οι οποίες και δεν ακολουθούν τις κατευθυντήριες οδηγίες των ATS/ERS. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν 1) να δημιουργηθούν εξισώσεις αναφοράς για όλες τις σπιρομετρικές παραμέτρους σύμφωνα με τις τρέχουσες διεθνείς οδηγίες και 2) να συγκριθούν αυτές οι εξισώσεις με τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες.Το δείγμα πληθυσμού που χρησιμοποιήθηκε αποτελούνταν από υγιή άτομα της Καυκάσιας φυλής (243 άνδρες - 245 γυναίκες) ηλικίας 18-91 ετών τα οποία συμπλήρωναν ένα ερωτηματολόγιο του αναπνευστικού συστήματος. Οι συμμετέχοντες θα έπρεπε να είναι μη καπνιστές (< 1 πακέτο-έτη), χωρίς κάποια νόσο του αναπνευστικού ή του καρδιαγγειακού με επίδραση στους πνεύμονες, με φυσιολογική ακτινογραφία θώρακος τα τελευταία 5 έτη. Στη συνέχεια υποβάλλονταν σε μια σπιρομέτρηση με υπολογισμό πνευμονικών όγκων και χωρητικοτήτων καθώς επίσης και μέτρηση της ικανότητας διάχυσης τωνπνευμόνων για το CO. Κατασκευάστηκαν καμπυλόγραμμες εξισώσεις πρόβλεψης με ενσωμάτωση της ηλικίας και του ύψους ως ανεξάρτητων μεταβλητών. Οι εξισώσεις από την παρούσα μελέτη συγκρίθηκαν στη συνέχεια με τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες στα σπιρομετρικά εργαστήρια.Οι καμπυλόγραμμες εξισώσεις πρόβλεψης είναι προτιμότερες από τις γραμμικές, δεδομένου ότι προσφέρουν μεγαλύτερη ακρίβεια πρόβλεψης όπως φαίνεται και από τον υψηλότερο συντελεστή του μοντέλου R2. Η σύγκριση του προκύπτοντος μοντέλου μας με τα ήδη χρησιμοποιούμενα δείχνει ότι η ERS σαφώς υποεκτιμά τις προβλεπόμενες τιμές ειδικά των δυναμικά εκπνεόμενων όγκων ενώ κάποιες άλλες νεότερες μελέτες δίνουν ελαφρώς υψηλότερες τιμές. Οι τιμές αναφοράς σπιρομετρικών παραμέτρων των ATS/ERS πρέπει να ανανεωθούν με βάση τα νέα δεδομένα. Οι καμπυλόγραμμες εξισώσεις αναφοράς περιγράφουν ακριβέστερα την πνευμονική λειτουργία, τις πνευμονικές χωρητικότητες και την ικανότητα διάχυσης του CO σε υγιείς μη καπνιστές ενήλικες. Η δημιουργία νέων εξισώσεων αναφοράς σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των ATS/ERS , προσαρμοσμένων στα νέα ανθρωπομετρικά δεδομένα (ύψος, αναλογία κορμού-ποδιών), σε νέους εξωγενείς παράγοντες (διατροφή, άσκηση, ποιότητα του αέρα και επαγγελματική έκθεση) έχουν άμεση επίπτωση στις αποφάσεις για τη διάγνωση, θεραπεία και την πρόληψη των διαφόρων αναπνευστικών νοσημάτων. Το γεγονός ότι η μελέτη αυτή καλύπτει όλες τις παραμέτρους της σπιρομέτρησης, του υπολογισμού στατικών όγκων και χωρητικοτήτων και της μέτρησης της διαχυτικής ικανότητας των πνευμόνων ικανοποιεί τις συστάσεις της ERS, η οποία προτρέπει όλες οι τιμές αναφοράς που χρησιμοποιούνται να προέρχονται από μια μόνο πηγή αναφοράς και να μη χρησιμοποιούνται διαφορετικές μελέτες για την αξιολόγηση τωναποτελεσμάτων.
Reference equations for spirometry, lung volumes/capacities and diffusion capacity recommended by ATS and ERS or those most commonly used by respiratory institutions, are based on studies around 30 years old, usually not complying with (ATS/ERS) guidelines. Our aim was to 1) develop reference equations for all parameters of spirometry using current guidelines and 2) compare the equations with those most commonly used.Healthy subjects of Caucasian origin (243 male and 245 female) aged 18-91 years were recruited, after completing a respiratory questionnaire. All of them were never smokers (<1 pack-years), without any respiratory or major cardiovascular disease, with a normal X-ray image during the last 5 years. They had a spirometry and a single breath lung volumes and TLCO measurement, following ATS/ERS guidelines. Curvilinear regression equations were derived incorporating age and height as predictors. Models from the present study were then compared with the most practiced models.Curvilinear regression equations are preferable since they provide better fit to the data and have a dramatically higher accuracy as measured in terms of the root mean squared error. Comparison of our models with the existing ones verified that ECSC equations clearly underestimate lung function parameters, whereas models of NHANES III and a recent study for the English population slightly overestimate them.ERS/ATS reference equations must be updated based on the new findings. Curvilinear regression equations accurately describe lung function, lung volumes and carbon monoxide diffusing capacity of healthy never smoking adults. The development of new reference equations according to ERS/ATS guidelines, adapted to the new anthropometric data (height, trunk: leg ratio) and exogenous factors (nutrition, exercise, air quality and occupational exposure), upon comparison with lung function tests of the individuals, should have immediate effect on decisions for diagnosis, treatment and prevention of various respiratory conditions. The fact that this study covers all spirometry parameters (dynamic volumes and flows, static volumes and capacities), as well as lung diffusing capacity, fulfills ERS recommendations that all reference values used should become from one and only source of reference equations.

Δυναμικοί όγκοι πνεύμονα
Reference equations
Lung diffusing capacity
Spirometry
Lung function
Static lung volumes
Σπιρομέτρηση
Εξισώσεις αναφοράς
Dynamic lung volumes
Διαχυτική ικανότητα πνεύμονα
Αναπνευστική λειτουργία
Στατικοί όγκοι πνεύμονα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.