Περιβαλλοντικός θόρυβος: σύγκριση μακροχρόνιων επιτόπιων μετρήσεων θορύβου με στοιχεία υποκειμενικής αξιολόγησης και εφαρμογή σε ειδικές συνθήκες ελληνικών πόλεων μέσω Η/Υ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Environmental noise: Comparison of long term noise measurements with elements of subjective evaluation and application in specific conditiond of creek cities using PC
Περιβαλλοντικός θόρυβος: σύγκριση μακροχρόνιων επιτόπιων μετρήσεων θορύβου με στοιχεία υποκειμενικής αξιολόγησης και εφαρμογή σε ειδικές συνθήκες ελληνικών πόλεων μέσω Η/Υ

Βασιλειάδης, Βασίλειος

The subject of the present thesis is the measurement and evaluation of the environmental noise and especially of the road traffic noise in the city of Thessaloniki and the comparison between long term noise measurements and social survey research results. The thesis is focused on the methods of the European Directive for measuring and evaluating the environmental noise. The thesis approaches the road traffic noise in general, while trying to analyze its effects on life quality, health, and lifetime. Its target is to help create a method for evaluating the environmental an especially the traffic noise, to study the socioeconomic consequences of the exposure on traffic noise, to set the parameters of the 2002/49/EC Directive for Greece and to create a model for the evaluation of noise abatement measures which will be helpful to engineers. To accomplish all the above targets it was necessary to compare and evaluate, the long term traffic noise measurements, with the results of the field study which was implemented in the same areas of Thessaloniki, were the noise measurements were made.
Αντικείμενο της διατριβής αποτελεί η μέτρηση και αξιολόγηση του περιβαλλοντικού θορύβου και ιδιαίτερα του οδικού κυκλοφοριακού θορύβου στη Θεσσαλονίκη, με τη σύγκριση μακροχρόνιων επιτόπιων μετρήσεων θορύβου με στοιχεία υποκειμενικής αξιολόγησης. Η διατριβή επικεντρώνεται στην ευρωπαϊκή μεθοδολογία μέτρησης και αξιολόγησης του περιβαλλοντικού θορύβου όπως αυτή περιγράφεται στις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες. Η εργασία κάνει μια συνολική προσέγγιση στον οδικό κυκλοφοριακό θόρυβο αναλύοντας τις επιδράσεις στην ποιότητα της ζωής, στην υγεία αλλά και στην ίδια τη διάρκεια της ζωής. Οι στόχοι της διατριβής συνοψίζονται στη συμβολή στη διαμόρφωση μιας μεθοδολογίας αξιολόγησης του περιβαλλοντικού, και ιδιαίτερα του οδικού κυκλοφοριακού θορύβου, στη διερεύνηση των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της έκθεσης στον κυκλοφοριακό θόρυβο, στην πρόταση για την υιοθέτηση των παραμέτρων της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ για την Ελλάδα και στην διαμόρφωση ενός εργαλείου αξιολόγησης των μέτρων αντιμετώπισης του θορύβου, το οποίο να είναι χρήσιμο στους ειδικούς μελετητές. Προκειμένου να επιτευχθούν με ολοκληρωμένο τρόπο οι παραπάνω στόχοι, κρίθηκε απαραίτητη η σύγκριση και αξιολόγηση μακροχρόνιων μετρήσεων οδικού κυκλοφοριακού θορύβου με τα αποτελέσματα επιτόπιας κοινωνικής έρευνας σε συγκεκριμένες υπό διερεύνηση περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Οικονομικά κριτήρια για τις επεμβάσεις αντιμετώπισης του θορύβου
Μακροχρόνια παρακολούθηση θορύβου
Νομοθεσία θορύβου
Noise pollution costs
Model for acceptability of noise abatement measures
Κοινωνική έρευνα
Κόστος θορύβου
Κυκλοφοριακός θόρυβος
Απώλεια ετών υγιούς διαβίωσης
Social research
Disability adjusted life years
Long term noise monitoring
Περιβαλλοντικός θόρυβος
Traffic noise
Noise legislation
Environmental noise

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.