Ρόλος αυτοαντισωμάτων που αναγνωρίζουν χαρακτηρισμένα και νέα αυτοαντιγόνα του πυρηνικού φακέλου στην διάγνωση, πρόγνωση και θεραπευτική ανταπόκριση ασθενών με πρωτοπαθή χολική κίρρωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Role of autoantibodies that recognize characterized and new autoantigens of the nuclear envelope in the diagnosis, prognosis and therapeutic response of patients with primary biliary cirrhosis
Ρόλος αυτοαντισωμάτων που αναγνωρίζουν χαρακτηρισμένα και νέα αυτοαντιγόνα του πυρηνικού φακέλου στην διάγνωση, πρόγνωση και θεραπευτική ανταπόκριση ασθενών με πρωτοπαθή χολική κίρρωση

Σφακιανάκη, Ουρανία

Σκοπός της μελέτης είναι :Προσδιορισμός της συχνότητας εμφάνισης, στους ορούς ασθενών με PBC, αυτοαντισωμάτων που αναγνωρίζουν αντιγόνα του πυρηνικού φακέλου (ΑΝΕΑ).Διερεύνηση της σημασίας της συχνότητας εμφάνισης αυτών των αυτοαντισωμάτων, στην διάγνωση, πρόγνωση και κλινική πορεία των ασθενών με PBCΔημιουργία βάσης δεδομένων των ασθενών.Προσδιορισμός του είδους των κυττάρων που αποτελούν στόχο των αυτοαντισωμάτων που περιέχονται σε ορούς ασθενώνΤα ΑΝΕΑ ανιχνεύτηκαν με έμμεσο ανοσοφθορισμό σε κύτταρα Hep2. Ο προσδιορισμός των αντί- gp210 έγινε με ELISA. Επίσης για τον προσδιορισμό των ειδών των κυττάρων που αποτελούν στόχο των αυτοαντισωμάτων που περιέχονται σε ορούς ασθενών έγινε έμμεσος ανοσοφθορισμός σε ηπατικό ιστό.ANEA ανιχνεύτηκαν στο 46,9 % των ασθενών. Σε σχέση με τους ΑΝΕΑ αρνητικούς ασθενείς, οι ΑΝΕΑ θετικοί είχαν μικρότερη επιβίωση, υψηλότερους τίτλους ΑΜΑ, βρισκόταν σε προχωρημένο ιστολογικό στάδιο, υψηλότερου βαθμού ίνωση, φλεγμονή στο πυλαίο διάστημα, περιπυλαία ηπατίτιδα και πολλαπλασιασμό των χοληφόρων και πεθαίνουν συχνότερα από ηπατική ανεπάρκεια και /ή ΗΚΚ, ενώ οι ΑΝΕΑ αρνητικοί πεθαίνουν συχνότερα από κιρσορραγία.Από τους 69 ANEA θετικούς ασθενείς οι 38 ήταν αρνητικοί για τα αντί-gp210 και οι 31 ήταν θετικοί.Οι αντί-gp210 θετικοί ασθενείς εν συγκρίσει με τους ANEA αρνητικούς είχαν υψηλότερο τίτλο AMA και Mayo risk score, μικρότερη επιβίωση και βρίσκονταν σε πιο προχωρημένο ιστολογικό στάδιο.Συγκρίνοντας τους ANEA αρνητικούς ασθενείς με τους gp210-αρνητικούς, οι ΑΝΕΑ αρνητικοί έχουν, χαμηλότερο τίτλο AMA, λιγότερο σοβαρή ίνωση, μικρότερου βαθμού φλεγμονή στο πυλαίο διάστημα και περιπυλαία ηπατίτιδα και λιγότερο πολλαπλασιασμό των χοληφόρων και βρίσκονται σε πρωιμότερο ιστολογικό στάδιο.Ο ανοσοφθορισμός σε ιστούς ασθενών με PBC με ομόλογο ή ετερόλογο ορό ασθενών με PBC, έδωσε θετική χρώση σε λεμφοκύτταρα, χοληφόρα, ηπατοκύτταρα και στα κολποειδή του ήπατος.Ιστός PBC και ιστός άλλων ηπατοπαθειών με ορό ασθενών με HBV :Χρώση ηπατοκυττάρων, ενδοκολποειδικών, πυλαίων λεμφοκυττάρων και χολαγγειακών κυττάρων. Αμφίβολη χρώση κυττάρων κολποειδών.Συμπερασματικά, στους ασθενείς μας υπάρχει συσχέτιση των αντισωμάτων ANEA με τη σοβαρότητα της νόσου και μικρότερη επιβίωση. Τα αντί-gp210 αντισώματα φαίνεται να μειώνουν επιπλέον την επιβίωση.Η μελέτη των ιστών έδειξε ότι αντισώματα κατά των κολποειδικών κυττάρων φαίνεται ότι είναι χαρακτηριστικά για την πρωτογενή χολική κίρρωση, όπως φαίνεται από την αδρή αυτή μελέτη.
Αim of the study is:Determination of the frequency in the sera of patients with PBC, of the autoantibodies that recognize antigens of the nuclear envelope (ANEA).Investigate the importance of the incidence of these autoantibodies in the diagnosis, prognosis and clinical course of patients with PBC.Creation of a Data base of the patients.Τo identify the cell types targeted by autoantibodies present in patient sera.Was performed an indirect immunofluorescence, for the detection of the ANEA, in Hep2 cells. The determination of anti-gp210 was performed using ELISA. Also, to identify the cell types targeted by autoantibodies present in patient sera was performed an indirect immunofluorescence on hepatic tissue.ANEA were detected in 46.9% of patients. Compared to the ANEA negative patients, the ANEA positive ones had a shorter survival, higher AMA titers, they were in advanced histological stage, had more severe fibrosis, portal inflammation, interface hepatitis and proliferation of bile ductules and they die more frequently of hepatic failure and/or HCC, while ANEA negative die more frequently as a result of variceal bleeding.From the 69 ANEA positive patients the 38 were negative for the anti-gp210 and the 31 were positive.The anti-gp210 positive patients compared to the ANEA negative ones had higher AMA titer and Mayo risk score, shorter survival and they were in advanced histological stage.Comparing the ANEA negative patients with the gp210-negative patients, the ANEA negative ones had lower AMA titers, less severe fibrosis, portal inflammation, interface hepatitis and proliferation of bile ductules.and were at an earlier histological stage.The immunofluorescence of PBC patients tissue with homologous or heterologous PBC patients sera, gave positive staining on lymphocytes, cholangiocytes, hepatocytes and sinusoidal cells.PBC tissue and tissue of other chronic liver diseases with sera from patients with chronic viral B: Positive staining of hepatocytes, sinusoidal and portal lymphocytes and cholangiocytes. Staining of sinusoidal cells is doubtful.In conclusion, our data confirm that, in Greek PBC patients, there is a correlation between the presence of ANEA antibodies and disease severity and shorter survival. The presence of anti-gp210 seems to be an additional factor, reducing survival.The study of the tissues showed that antibodies against sinusoidal cells appear to be characteristic of primary biliary cirrhosis, as shown by this rough study

Primary biliary cirrhosis
Autoantibodies
Αντιπυρηνικά αντισώματα
Αυτοαντισώματα
Πρωτοπαθής χολική κίρρωση
Antinuclear antibodies

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.