Η διαμόρφωση της ατομικής πολιτικής επιλογής: διερεύνηση της επίδρασης των διαμεσολαβητικών δικτύων με τη μέθοδο της conjoint analysis

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
The formation of the individual political choice: Investigation of the effect of mediating networks using the method of conjoint analysis
Η διαμόρφωση της ατομικής πολιτικής επιλογής: διερεύνηση της επίδρασης των διαμεσολαβητικών δικτύων με τη μέθοδο της conjoint analysis

Μαρκάκη, Ευαγγελία
Markaki, Evangelia

Τhe political thought as well as the formation of political preferences are complicated processes. These processes are directly connected to the interactions, the function and the influences that exert the spheres of action where people act and interact that are composed by the networks. People act in different social, familial and professional environments. In these environments people communicate and interact with others, participate in actions and undertake roles. The influences in networks do not derive always from interactions among people but also from external factors.The spheres of action and the networks where we live are not united or independent but interrelated. In the same way the influences of the networks are also interrelated. Three are the principal spheres of action: the familial and the personal environment, the social environment and the professional environment. The familial and social networks include the people with whom we live together. The social networks include people from our social environment: friends, people we know or relatives. The professional networks include colleagues.The networks influence the way we perceive and we understand politics. Thus the political preference, even if it is considered to be formed in a personal way it depends on the interaction with the members of the different networks. The network is defined as a sum of persons connected together and has specific characteristics such as topology and structure. In networks there are relations and interactions among people. There, the political information is produced, recycled and consumed and the political discussions take place. Via these functions, the influences are exerted on the formation of the political preferences. The present study examines the influences in networks. The research investigates the characteristics of the persons that influence most the others as well as the characteristics of the persons that are mostly influenced by others in the formation of political preferences. In the research we use the Conjoint Analysis method, with which it is possible to assess different factors at the same time via multivariate analysis. Conjoint Analysis represents a hybrid kind of technique so as to examine dependent relations. It combines methods such as Regression or Anova.The choice of this method allows us to overcome problems with both sampling and representativeness of the sample. In the present research we use also the scenario technique. Scenarios can attract the interest of the respondent and at the same time they allow to investigate in an indirect way the influence on the political preferences reducing the social bias.
Η πολιτική σκέψη καθώς και η διαμόρφωση πολιτικών προτιμήσεων είναι διαδικασίες πολύπλοκες και άμεσα συνδεδεμένες με τις αλληλεπιδράσεις, με τη λειτουργία και την επίδραση που ασκούν οι σφαίρες δράσης στις οποίες κινούμαστε, δρούμε και αλληλεπιδρούμε οι οποίες στοιχειοθετούνται από τα δίκτυα. Κάθε άνθρωπος δραστηριοποιείται μέσα σε ένα περιβάλλον, όπου κινείται σε πλαίσια κοινωνικά, εργασιακά, οικογενειακά. Εκεί έρχεται σε επαφή, συμμετέχει, εμπλέκεται και αλληλεπιδρά με δίκτυα, μέσα στα οποία αναπτύσσει δραστηριότητα, αναλαμβάνει ρόλους και αλληλεπιδρά. Παρόλα αυτά η επίδραση μέσα σε αυτά τα πλαίσια και στο εσωτερικό των δικτύων δεν προκύπτει πάντοτε από τις αλληλεπιδράσεις των μελών αλλά και από εξωτερικούς παράγοντες. Οι σφαίρες δράσης, τα πλαίσια καθώς και τα δίκτυα στα οποία κινούμαστε δεν είναι αποκομμένα μεταξύ τους αλλά αλληλεπιδρούν και συχνά διαπλέκονται. Με τον ίδιο τρόπο διαπλέκονται και οι επιδράσεις τους. Ο χώρος, μέσα στον οποίο κινούμαστε δεν είναι ενιαίος. Τρεις είναι οι βασικές σφαίρες δράσης κάθε ατόμου: Η Πρώτη σφαίρα είναι η οικογένεια-προσωπικές σχέσεις. Τα οικογενειακά και προσωπικά δίκτυα περιλαμβάνουν τους ανθρώπους με τους οποίους συμβιώνουμε. Η Δεύτερη σφαίρα είναι η εργασία, ο επαγγελματικός χώρος μέσα στον οποίο κινούμαστε, όπου αφιερώνουμε πολλές ώρες της καθημερινότητάς μας. Η Τρίτη σφαίρα ονομάζεται κοινωνικός περίγυρος και αποτελεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται και πραγματοποιούνται οι επαφές μας με όσους ανήκουν στον κοινωνικό μας χώρο (με φίλους, γνωστούς και συγγενείς). Το περιβάλλον ή αλλιώς οι σφαίρες μέσα στις οποίες κινούμαστε (οικογενειακή, εργασιακή, κοινωνική) επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουμε την πολιτική και έτσι, αν και η πολιτική άποψη διαμορφώνεται με έναν καθαρά ατομικιστικό τρόπο, εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την αλληλεπίδραση με τα μέλη των σφαιρών δράσης που προαναφέρθηκαν, όπως είναι οι συνάδελφοι και οι φίλοι, καθώς και τα μέλη της οικογένειας, οι οποίοι εντάσσονται, όπως και εμείς, σε δίκτυα. Το δίκτυο ορίζεται σαν ένα σύνολο ατόμων που συνδέονται μεταξύ τους και έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως είναι η μορφή και η δομή του. Στο εσωτερικό των δικτύων αναπτύσσονται σχέσεις και αλληλεπιδράσεις των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτά. Στα δίκτυα «παράγεται», ανακυκλώνεται, «καταναλώνεται» πολιτική γνώση και πληροφορία και γίνεται πολιτική συζήτηση. Μέσα από αυτές τις λειτουργίες ασκούνται επιδράσεις στη διαμόρφωση των πολιτικών προτιμήσεων των μελών τους. Η παρούσα μελέτη εξετάζει τις επιδράσεις στο εσωτερικό των δικτύων. Διερευνά τα χαρακτηριστικά των ατόμων που επηρεάζουν περισσότερο τους άλλους στη διαμόρφωση των πολιτικών προτιμήσεων αλλά και τα χαρακτηριστικά των ατόμων που επηρεάζονται περισσότερο στη διαμόρφωση των πολιτικών τους προτιμήσεων. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο Conjoint Analysis, με την οποία μπορεί να αξιολογηθούν ταυτόχρονα διαφορετικοί παράγοντες μέσα από πολυμεταβλητή ανάλυση. Η Conjoint Analysis αντιπροσωπεύει έναν υβριδικό τύπο τεχνικής για να εξετάσουμε εξαρτημένες σχέσεις. Συνδυάζει μεθόδους όπως η παλινδρόμηση ή η Anova. Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου μας επιτρέπει να υπερκεράσουμε προβλήματα τόσο στη δειγματοληψία όσο και στην αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Στην έρευνα χρησιμοποιήσαμε επίσης, την τεχνική των σεναρίων. Τα σενάρια προσελκύουν το ενδιαφέρον του ερωτώμενου ενώ παράλληλα επιτρέπουν να διερευνηθεί με έμμεσο τρόπο η επίδραση στη διαμόρφωση πολιτικών προτιμήσεων μειώνοντας την κοινωνική προκατάληψη στις απαντήσεις των ερωτώμενων.

Networks
Voting behavior
Conjoint analysis
Πολιτική συμπεριφορά
Πολιτικό μάρκετινγκ
Δίκτυα
Political marketing

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2013


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)