The law of value in international economic relations: A theoretical and empirical verification of value transfers

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η λειτουργία του νόμου της αξίας στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις: μια θεωρητική και εμπειρική τεκμηρίωση των μεταβιβάσεων αξίας
The law of value in international economic relations: A theoretical and empirical verification of value transfers

Σερέτης, Στέργιος
Seretis, Stergios

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να μελετηθούν θεωρητικά και εμπειρικά οι μεταβιβάσεις των εργασιακών αξιών. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να επεκτείνει και να συνεχίσει την αναζήτηση για την λειτουργία του νόμου της αξίας πέρα από το εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Η ανάλυσή βασίζεται στις έννοιες του κοινωνικά αναγκαίου χρόνου εργασίας και του ρυθμιστικού κεφαλαίου, η διασύνδεση των οποίων αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορεί να εξηγηθεί η μεταβίβαση εργασιακών αξιών μεταξύ και εντός των βιομηχανιών και κατ 'επέκταση μεταξύ και εντός των οικονομιών. Υποστηρίζεται ότι το διεθνές εμπόριο διέπεται από την αρχή του απόλυτου πλεονεκτήματος, σε ευθεία αντιπαράθεση με την επικρατούσα νεοκλασική θεωρία που υποστηρίζει ως ρυθμιστική αρχή του διεθνούς εμπορίου την αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήματος. Αποδεικνύεται ότι η έννοια του κοινωνικά αναγκαίου χρόνου αφηρημένης εργασίας που απαιτείται κατά τη διαδικασία παραγωγής αποτελεί το θεωρητικό εργαλείο που μπορεί να εξηγήσει, εμπειρικά (με τη χρήση Πινάκων Εισροών - Εκροών) και θεωρητικά, τον διεθνή ανταγωνισμό και τη διαμόρφωση των διεθνών εμπορικών όρων και προτύπων μεταξύ των οικονομιών. Υποστηρίζεται ότι οι διαφορές στην παραγωγικότητα της εργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, μπορούν να καθορίσουν τη δομή του διεθνούς εμπορίου. Η ανάλυση επικεντρώνεται στον κοινωνικά αναγκαίο χρόνο εργασίας, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε τρέχοντα προβλήματα, όπως τα διεθνή ελλείμματα, η διεθνής ανταγωνιστικότητα, κλπ. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τις προτάσεις της μαρξικής πολιτικής οικονομίας σύμφωνα με τις οποίες οι μεταβιβάσεις αξιών αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας του καπιταλιστικού συστήματος και της καπιταλιστικής συσσώρευσης και λαμβάνουν χώρα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο λόγω του ανταγωνισμού. Η ανάλυση έδειξε ότι οι μεταβιβάσεις αξίας κατευθύνονται από τα λιγότερο αποτελεσματικά κεφάλαια της Ελλάδας και Ισπανίας στα περισσότερο αποτελεσματικά κεφάλαια της Γαλλίας, Φιλανδίας και Ολλανδίας και αποτελούν την έννοια κλειδί η οποία μπορεί να εξηγήσει τις υπάρχουσες διαφορές στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των χωρών. Επιπλέον από την ανάλυση προκύπτει ότι το Δ.Ε. αποτελεί έναν μηχανισμό ο οποίος όχι μόνο δεν εξαλείφει τις όποιες ανισότητες παρατηρούνται ανάμεσα στις χώρες αλλά αντίθετα τις διαιωνίζει καθιστώντας τις μεταβιβάσεις εργασιακών αξιών μόνιμα φαινόμενα της διεθνούς άνισης ανάπτυξης αφού η ροή τους είναι μόνιμα από τις λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες που ως επί το πλείστον υστερούν σε παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα στις πιο ανεπτυγμένες. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν τις προτάσεις της προσέγγισης του Απόλυτου Πλεονεκτήματος.
The present paper aims to expand and further pursue the quest on the labour theory of value in the international arena. Our analysis relies on the notions of socially necessary labor time and regulating capital whose interface forms the theoretical ground upon which we explain the transfer of labour values between and within industries and by extension between and within economies. It is argued that international trade is regulated by the absolute advantage principle. We show that the notion of socially necessary abstract labour time spent in the production process can be the theoretical tool that might help to explain, empirically and theoretically, international competition and the formation of international trade terms between economies. More specifically we attempt to show that the differential productivity between sectors or economies may determine the structure of international trade. We focus on socially necessary labor time in order to provide answers to current problems such as international deficits, international competitiveness, etc. Results confirm the theoretical foundations of Marxist Political Economy. Value Transfers, according to this analysis are part of the function of capitalist system and the accumulation and take place in national and international level because of competition. The results of the analysis show that transfers of value are consummated from the less efficient sectors/economies characterized mostly by low technological achievements to more efficient ones. This outcome can be summarized to the statement that international trade is a mechanism witch reproduces the existing country inequalities; as a result, the ‘weak’ Euro-zone countries constantly reimburse for the well being of the ‘strong’ ones. Independently of the options of currency and economic policies the laws of motion of capitalism are relentless and the social necessary labor times define the rules and sets the terms in the international arena. Greece and Spain, as long as they continue to spend more labor time per unit of output they will keep on reporting long lasting deficits and debts; the opposite is true for Finland and Nederland. Hence, the analysis goes up against the views which based on free trade principles argue for harmony and mutually beneficial international transactions. As we showed, the inner nature of capitalism leads to hunt for higher profitability which in turn defines the terms of national and international trade within the framework of absolute advantage. According to the latter the unequal exchange deteriorates the trade terms making the poor countries poorer and the rich ones richer

Competition
Value transfers
Εργασιακή θεωρία της αξία
Απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτημα
Ανταγωνισμός
Διεθνείς μεταβιβάσεις αξίας.
Labour theory of value
Absolute and comparative advantage principle

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.