Activated public opinion on Web 2.0: The case of Greek political blogs

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕνεργητική κοινή γνώμη στο συμμετοχικό διαδίκτυο: η περίπτωση των πολιτικών ιστολογίων
Activated public opinion on Web 2.0: The case of Greek political blogs

Βαγιάνος, Δημήτριος
Vagianos, Dimitrios

Μια από τις γνωστότερες εφαρμογές του συμμετοχικού διαδικτύου Web 2.0 σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική, αποτελούν τα ιστολόγια πολιτικού περιεχομένου. Σύμφωνα με τον Chadwick (2006) τα ιστολογία αυτά είναι έτσι δομημένα ώστε να παραπέμπουν το ένα στο άλλο μέσω υπερσυνδέσμων, σχηματίζοντας έτσι κοινωνικές δομές. Στις δομές αυτές τα ιστολογία συναθροίζονται σε συστάδες που αντικατοπτρίζουν κάποιες κοινότητες εντός της συνολικής πολιτικής μπλογκόσφαιρας. Στόχος της διατριβής είναι η διερεύνηση της ελληνικής πολιτικής μπλογκόσφαιρας υπό το πρίσμα του σχηματισμού των παραπάνω κοινοτήτων ιστολογιών με βάση τη διασυνδεσιμότητά τους. Η μελέτη κατέγραψε και επικεντρώθηκε σε ένα σύνολο 127 ιστολογιών που κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας ήταν μεταξύ των δημοφιλέστερων. Με βάση τα χαρακτηριστικά διασυνδεσιμότητάς τους, δημιουργήθηκε ο πίνακας γειτνίασης. Χρησιμοποιώντας τις τεχνικές της Πολυδιάστατης Κλιμάκωσης και της Ανάλυσης Συστάδων η έρευνα εντόπισε τις μικρότερες κοινότητες (πυρήνες) στις οποίες τα ιστολογία παραπέμπουν. Προτείνεται έτσι κατ' ουσία ένας τρόπος ανίχνευσης των κοινοτήτων αυτών που αντιστοιχεί στο πώς η κοινότητα των ιστολογιών βλέπει τον ίδιο της τον εαυτό. Η διατριβή προχωρά ένα επίπεδο παραπάνω ερευνώντας αν οι εντοπισμένοι πυρήνες σχετίζονται με την επιρροή που τα ιστολογία μέσα σ' αυτούς μπορούν δυνητικά να ασκήσουν. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η θέση των ιστολογίων στην συνολική κοινωνική δομή δεν αντικατοπτρίζει μονοσήμαντα και την αναγνωσιμότητα και κατά συνέπεια επιρροή που ένα ιστολόγιο μπορεί να έχει. Τέλος, πραγματοποιείται Ανάλυση Περιεχομένου στις δημοσιεύσεις των ιστολογίων των τριών βασικών πυρήνων και στις δημοσιεύσεις ενός δείγματος από τα υπόλοιπα ιστολογία, αυτών με το μεγαλύτερο Συνολικό Δείκτη δείκτη Επιρροής. Με την Ανάλυση Περιεχομένου φωτίστηκαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ιστολογιών και εντοπίστηκαν τα γενικότερα θέματα συζήτησης που διεξαγόταν εντός αυτών κατά την περίοδο συλλογής του υλικού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ιστολογιών σχετίζονται σε σημαντικό βαθμό με το σχηματισμό πυρήνων. Συμπερασματικά, προτάθηκε μια μέθοδος έρευνας της πολιτικής μπλογκόσφαιρας αποτελούμενη από 3 συνιστώσες, που είναι σε θέση να καταγράψει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά τα χαρακτηριστικά της. Η εφαρμογή της στα ελληνικά πολιτικά ιστολόγια φώτισε για πρώτη φορά ένα μέρος της πολιτικής δημόσιας συζήτησης που λαμβάνει χώρα στο διαδίκτυο, τα χαρακτηριστικά της και την επιρροή που μπορεί να έχει στην κοινή γνώμη.
Among the most popular applications of Web 2.0 regarding politics are the blogs with political content. According to Chadwick (2006), blogs may refer to each other via hyperlinks, forming in that way social networks. In these networks, they tend to form clusters that correspond to communities within the overall political blogosphere. The aim of this thesis was to investigate the Greek political blogosphere focusing on the formation of these blog communities, based on their hyperlink interconnectivity. As a first step, 127 political blogs were recorded, which were found to be among the most popular in the survey period. Based on their hyperlinking properties, the adjacency matrix from the blogs' social network was constructed. By applying Multidimensional Scaling and Cluster Analysis, clusters were located, which correspond to the aforementioned communities and consequently to the way political bloggers see the whole community they form. Taking a step further, research took place in order to investigate if political blogs, belonging to the above mentioned clusters or not, are somehow related to the degree they may potentially influence their readers. Findings showed that high influence does not always involve high hyperlinking or vice versa. Finally, by applying Content Analysis to the content of the blogs forming the clusters as well as to the most influential blogs that did not belong to any of these clusters, the qualitative characteristics and the general topics of political discussion taking place in their content were identified, regarding to the specific survey period. Findings suggested that the qualitative characteristics of the political blogs are significantly related to the cluster they belong to according to their hyperlinking. In conclusion, a method of mapping the political blogoshere, consisting of three components, is presented in this thesis. In the research that took place, the method proved to be able to investigate both its qualitative and quantitative characteristics. By applying it in the Greek political blogosphere, it became possible for the first time to investigate thoroughly the political debate that takes place on the internet, its characteristics and the influence it can have on public opinion.

Cluster analysis
Ενδιαμεσότητα
Betweeness
Greek political blogs
Κωδικοποίηση
Multidimensional scaling
Ενεργητική κοινή γνώμη
Ανάλυση συστάδων
Υπερσύνδεσμοι
A-list blogs
Ανάλυση κύριων συνιστωσών
Μπλογκόσφαιρα
Blogosphere
Focal points
Πολυδιάστατη κλιμάκωση
Σημεία εστίασης
Content analysis
Διακρίνουσα ανάλυση
Discriminant analysis
Ελληνικά πολιτικά ιστολόγια
Centrality
CODING
Hyperlinks
Social networks
Επιρροή
Κεντρικότητα
Ανάλυση περιεχομένου
Ιστολόγια κατηγορίας A
Activated public opinion
Connectivity
Influence
Κοινωνικά δίκτυα
Διασυνδεσιμότητα
Principal component analysis


Ελληνική γλώσσα

2013


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
University of Macedonia Economic and Social Sciences

BY_NC_SA*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.