Detection of novel prostate cancer tumor markers in the urine after prostatic massage in individuals with high risk of prostate cancer

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανίχνευση βιοδεικτών μετά από προστατική μάλαξη στα ούρα ατόμων υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου του προστάτη
Detection of novel prostate cancer tumor markers in the urine after prostatic massage in individuals with high risk of prostate cancer

Καταφυγιώτης, Πάτροκλος - Γιάννης

Ο PCa αποτελεί τον δεύτερο πιο συχνά διαγνωσμένο καρκίνο και την έκτη αιτία θανάτου από καρκίνο στους άντρες.Έχει παρατηρηθεί μεγάλη αύξηση στα ποσοστά επίπτωσης του Pca σε πολλές χώρες παγκοσμίως που έχει συνδυαστεί με μικρή ελάττωση στα ποσοστά θνησιμότητας.Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της αύξησης μπορεί να αποδοθεί στην εκτεταμένη χρήση του PSA στις δυτικές χώρες, το οποίο μπορεί να εντοπίσει τόσο τους διηθητικούς καρκίνους, όσο και τους λανθάνοντες μη θανατηφόρους που χωρίς την χρήση του PSA θα έμεναν ασυμπτωματικοί και αδιάγνωστοι κατά την διάρκεια της ζωής του ασθενούς. Παρόλα αυτά το PSA αν και ο καλύτερος βιοδείκτης που υπάρχει για τον Pca, αποτελεί έναν δείκτη ειδικό για τον προστάτη αλλά όχι για κάποια νόσο του,δημιουργώντας πολλές φορές διαγνωστικά διλήμματα. Η αναζήτηση νέων βιοδεικτών για τον καρκίνο του προστάτη αποτελεί επιτακτική ανάγκη.Στηριζόμενοι σε προηγούμενη πρωτεομική μελέτη της Ά Πανεπιστημιακής Ουρολογικής ομάδας που έγινε σε προστατικό ιστό και με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα επιλέχθηκαν ορισμένες πρωτεϊνες για να μελετηθούν στα ούρα των συμμετέχοντων. Συλλέχθηκαν 127 δείγματα ούρων ατόμων υψηλού κινδύνου για Pca με βάση είτε την δακτυλική, είτε το αυξημένο PSA (PSA>4ng/ml),είτε την μη φυσιολογική μεταβολή στο χρόνο του PSA(PSAV >0,75ng/ml).Εν συνεχεία τα 153 δείγματα αποθηκεύονταν στους -80°c μέχρι να αναλυθούν με την Western-blotγια την παρουσία των βιοδεικτών.Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε βιοψία προστάτη. Από τις πρωτείνες(Cofilin-1,Hsp 90β,Glutathione Peroxidase 3 καιZAG) που μελετήθηκαν μόνο η εκκρινόμενη ZAGανιχνεύθηκε.Με βέλτιστο σημείο το 1.13 για το σύνολο του πληθυσμού του δείγματος η ZAG εμφάνιζε ευαισθησία 78.6%,διατηρώντας παράλληλα πολύ καλή ειδικότητα 60% για την διάγνωση του Pca.Στον πληθυσμό με PSA 4-10ng/ml με το ίδιο βέλτιστο σημείο και με ευαισθησία 73.9% η ZAG διατηρούσε και πάλι υψηλή ειδικότητα ίση με 59.1%, γεγονός πολύ σημαντικό καθώς στον πληθυσμό αυτό είναι που δημιουργούνται σε πολλές περιπτώσεις διαγνωστικά διλήμματα όσον αφορά την βιοψία προστάτη.Η ZAG δηλαδή εμφάνισε σημαντική προβλεπτική ικανότητα για τον Pca ως αυτοτελής βιοδείκτης τόσο μάλιστα στον ολικό πληθυσμό,όσο και στον πληθυσμό με PSA 4-10ng/ml.Παράλληλα η προσθήκη της ZAG στο PSA, βελτίωσε σημαντικά την προβλεπτική αξία του PSA,γεγονός επίσης πολύ σημαντικό καθώς το PSA εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό βιοδείκτη για τον Pca και κάθε βιοδείκτης που βελτιώνει την απόδοση του βελτιώνει και την ικανότητα μας για πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη
Pca is the second most common cancer and the sixth cause of death in men.It has been observed a raise in the prevalence rates of Pca worldwide 154 combined with a small reduction in the mortality rates.This raise can be mainly attributed to the wide use of PSA in western countries, which can help in the diagnosis both of the localized and the latent Pca. Nevertheless, even though PSA is the best biomarker for the Pca, it constitutes a biomarker that is specific for the prostate and not specific for a certain disease of the organ, causing many times diagnostic dilemmas. Therefore Pca is in desperate need for novel biomarkers. Based on a previous proteomic study of the A University Urology Clinic of Athens, performed on prostate tissue and on a thorough literature search, we chose various proteins to study in the urine of the participants. 127 samlpes of urine were collected from patients of high risk for Pca, according either to the DRE, either to the raised PSA(PSA>4ng/ml),or even the abnormal PSA velocity(PSAV >0,75ng/ml/year).The urine samples were stored to -80°c and a Western-blot analysis followed detecting the possible novel biomarkers.All the patients were subsequently subjected to a prostate biopsy.Even though four proteins(Cofilin-1,Hsp 90β, Glutathione Peroxidase 3 και ZAG) were analyzed with the Western-blot,only secretory ZAG was finally detected. With a cut-off point of 1.13 for the entire population ZAG had sensitivity 78.6% maintaining at the same time a very good specificity equal to 60% for the diagnosis of Pca. In the subgroup with PSA 4-10ng/ml with the same cuto-off point of 1.13 and with sensitivity of 73.9% ZAG maintained again high specificity equal to 59.1%.This is very important because in this subgroup of patients many times dilemmas are raised concerning the prostate biopsy.ZAG had an important predictive ability as a solo biomarker both in the entire population of the study and in the subgroup of patients with PSA 4-10ng/ml.At the same time the addition of ZAG to PSA improved significantly the predictive ability of PSA.This is also very important because PSA is still the best biomarker in our disposal for the diagnosis of Pca and every biomarker that improves the performance of PSA, at the same time improves our ability for the early diagnosis of Pca.

PCA3
ZAG
Urine biomarkers
Βιοδείκτες ούρων
Καρκίνος προστάτη
Prostate cancer
PSA

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.