Χαρακτηρισμός της επιφάνειας οστεοενσωματούμενων οδοντικών εμφυτευμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Surface characterization of osseointegrated dental implants
Χαρακτηρισμός της επιφάνειας οστεοενσωματούμενων οδοντικών εμφυτευμάτων

Νικολοβιένη, Δήμητρα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ׃ Τα τελευταία είκοσι χρόνια ο αριθμός των οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων που τοποθετούνται αυξάνεται σταθερά παγκοσμίως, φτάνοντας το ένα εκατομμύριο περιπτώσεων το χρόνο. Η κλινική επιτυχία των οδοντιατρικών εμφυτευμάτων σχετίζεται άμεσα με την πρώιμη οστεοενσωμάτωση τους. Η χημική σύσταση και η μορφολογία της επιφάνειας των εμφυτευμάτων είναι ζωτικής σημασίας για τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επιτυχία τους. ΣΚΟΠΟΣ׃ Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο χαρακτηρισμός της επιφάνειας οστεοενσωματωμένων εμφυτευμάτων τιτανίου τα οποία κυκλοφορούν στο εμπόριο και χρησιμοποιούνται ευρέως στην καθημερινή κλινική πράξη. Θα προσδιοριστεί η μορφολογία και η αδρότητα της επιφάνειας καθώς και η χημική τους σύνθεση με τη χρήση ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης, φασματοσκοπίας διασποράς ενέργειας ακτίνων Χ και οπτικής προφιλομετρίας.ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ׃ Για το σκοπό της παρούσας μελέτης επελέγησαν δέκα μονήρη οστεοενσωματούμενα οδοντικά εμφυτεύματα τιτανίου του εμπορίου, τα οποία έχουν υποστεί διαφορετικές επιφανειακές επεξεργασίες. Τα εμφυτεύματα ήταν τα εξής׃ Semados S, Nanotite, PrimaConnex, Lazer-lok, Xive, Axiom, Osseospeed, Seven, Replace και Bicon. Αρχικά τα δέκα εμφυτεύματα εξετάστηκαν σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης. Στη συνέχεια τα εμφυτεύματα αναλύθηκαν με επιφανειακή ανάλυση για στοιχειακό προσδιορισμό με φασματομετρία διασποράς ενέργειας ακτίνων Χ (EDS, Energy Dispersive Spectroscopy). Τέλος οι παράμετροι επιφανειακής τραχύτητας των εμφυτευμάτων μελετήθηκαν με τη μέθοδο της τρισδιάστατης οπτικής προφιλομετρίας.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ׃ Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα׃1.Υπάρχουν ομοιότητες στη μορφολογία μεταξύ επιφανειών οι οποίες έχουν υποστεί παρόμοια επεξεργασία׃ Xive-Axiom-Seven-Semados S.2.Επιφάνειες με παρόμοια επιφανειακή μορφολογία διέφεραν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό ως προς την τραχύτητα׃ Osseospeed-PrimaConnex, Semados S-Xive, Bicon-PrimaConnex.3.Επιφάνειες που έχουν υποστεί διαφορετική επεξεργασία διαφέρουν ως προς τη μορφολογία και την τραχύτητα (σε στατιστικά σημαντικό βαθμό) ׃ Lazer-lok-Bicon-Xive, Bicon-Seven, Bicon-Xive-Replace, Xive-PrimaConnex, Semados S-Bicon. 4.Η στοιχειακή σύνθεση των επιφανειών επηρεάζεται από την επεξεργασία τους.
INTRODUCTION: During the last twenty years the number of osseointegrated dental implants used has been steadily increasing worldwide reaching today one million cases per year. The clinical success of dental implants is directly connected to their premature osseointegration. The chemical consistency and surface topography of dental implants is of the utmost importance for both their short and long term success.AIM: The purpose of this research is surface characterization of available on the market and widely used in everyday clinical practice, titanium dental implants. Their surface topography and roughness will be defined as well as their chemical consistency with the use of Scanning Electron Microscopy, Energy Dispersive Spectroscopy and Optic Profilometry.MATERIALS AND METHOD: For the purposes of this research, ten commercially available single titanium dental implants, submitted to a variety of surface treatments, have been selected. The implants are as follows׃ Semados S, Nanotite, PrimaConnex, Lazer-lok, Xive, Axiom, Osseospeed, Seven, Replace and Bicon. Initially, all ten implants will be examined through SEM (Scanning Electron Microscope). Next, the implants will be submitted to surface analysis for elemental definition through EDS (Energy Dispersive Spectroscopy). Finally, the different parameters of the surface roughness of the implants will be studied with the use of the three dimensional optic profilometrymethod.RESULTS AND CONCLUSIONS: Based upon the outcomes of this research the following conclusions are drawn:1.There are similarities among implant surfaces treated with similar methods׃ Xive-Axiom-Seven-Semados S.2.Surfaces with similar topography differed in roughness in a statistically significant degree׃ Osseospeed-PrimaConnex, Semados S-Xive, Bicon-PrimaConnex.3.There were differences in topography and roughness (in a statistically significant degree) among surfaces that were treated with different methods׃ Lazer-lok-Bicon-Xive, Bicon-Seven, Bicon-Xive-Replace, Xive-PrimaConnex, Semados S-Bicon. 4.The elemental composition of the implant surfaces is affected by the treatment methods.

Χαρακτηρισμός επιφάνειας
Οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα
Οδοντικά εμφυτεύματα
Osseointegrated implants
Surface characterization
Dental implants

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.