Συσχέτιση καινοτομίας και διαχειρίσεως γνώσεως: ο ρόλος της διάχυσης γνώσεως στην καινοτομία των επιχειρήσεων: η περίπτωση των κυπριακών επιχειρήσεων - εμπειρική μελέτη

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2011 (EN)
The reletionship between innovation and knowledge management: the role of knowledge dissemination in innovation within organizations: evidence from cypriot companies - an empirical study
Συσχέτιση καινοτομίας και διαχειρίσεως γνώσεως: ο ρόλος της διάχυσης γνώσεως στην καινοτομία των επιχειρήσεων: η περίπτωση των κυπριακών επιχειρήσεων - εμπειρική μελέτη

Γιαννή, Γεώργιος

Tacit and explicit knowledge
Knowledge dissemination
Organizational culture
Καινοτομία
Οργανωσιακή κουλτούρα
Knowledge management
Information and communications technology
Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Knowledge characteristics
Διάχυση γνώσης
Learning
Innovation
Μάθηση
Διαχείριση γνώσης
Χαρακτηριστικά γνώσης
Άδηλη και ρητή γνώση

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2011


University of Piraeus (UNIPI)
Πανεπιστήμιο Πειραιώς*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)