Αρχές ημιαυτόματης μετάφρασης: επίπεδο συγχρονίας, επίπεδο διαχρονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοPrinciples of semi-automatic translation: In diachronic and synchronic level of management
Αρχές ημιαυτόματης μετάφρασης: επίπεδο συγχρονίας, επίπεδο διαχρονίας

Κανέλλη, Όλγα

Η παρούσα διατριβή αφορά την αξιολόγηση ενός εργαλείου διαχείρισης ορολογίας γιαμεταφραστικούς σκοπούς σε δυναμικό συγχρονικό πλαίσιο άντλησης των όρων στα Ελληνικά,Ιταλικά και Αγγλικά. Η αξιολόγηση του εν λόγω εργαλείου του multiterm έγινε μέσα από τηνπροσαρμογή και αξιολογική μελέτη του κατά την πρωτότυπη διαχείριση ορολογίας πουαντλήθηκε, ταξινομήθηκε και αξιολογήθηκε κατά πρωτότυπο τρόπο μέσα από την αποδελτίωσητων υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης των ετών 2005 και 2006στις παραπάνω γλώσσες, δηλαδή 260 υποθέσεις. To 2005 ολοκλήρωσα σε άλλον άξονα άλληπρωτότυπη εργασία που αφορούσε την αξιολόγηση του ίδιου εργαλείου κατά τη διαχείρισηορολογίας που αντλείται σε στατικό συγχρονικό πλαίσιο χρήσης του με τη διαμόρφωση δομήςεπεξεργασίας δεδομένων που υπηρετούσε την έρευνα εκείνης της περιόδου (ΜεταπτυχιακήΕργασία: Glossary of Equine Anatomy, University of Surrey, Ηνωμένο Βασίλειο) και έγινε μεάλλου τύπου δομή εισαγωγής των δεδομένων που και εκεί πρωτότυπα δημιούργησα όπως καιεδώ πρωτότυπα δόμησα σε άλλη μορφή γιατί ήταν άλλες οι ανάγκες. Ήδη από το 2006 πουεργαζόμουν στο CEDEFOP ως μεταφράστρια μη-νομικός διαπίστωσα ότι τα υπάρχοντα νομικάλεξικά δεν κάλυπταν τις ανάγκες μου στη μετάφραση νομικών κειμένων και θέλησα νακατασκευάσω μεταφραστικά εργαλεία για προσωπική μου χρήση. Ως συνέπεια αυτής τηςεπιλογής δημιούργησα μια νέα πρωτότυπη δομή για μεταφραστικούς σκοπούς του multiterm καιάρχισα να το αξιολογώ κατά την συμπεριφορά του στην αποθησαύριση αποδελτιώσεωνποικίλων κατηγοριών νομικών κειμένων. Τότε αποφάσισα να το αξιολογήσω στο πλέονπρόσφατο και πλέον δυναμικό πεδίο άντλησης ορογραφικών και φρασεολογικών δεδομένων πουείναι τα σώματα κειμένων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Οι παράγοντες που έλαβα υπόψη μου για να δομήσω την πρωτότυπη βάση επεξεργασίας τωνδεδομένων μου στην πρωτότυπη έρευνά μου ήταν: η υπάρχουσα λεξικογραφική Ελληνική,Αγγλική και Ιταλική βιβλιογραφία καθώς και σχετικών ιστοσελίδων στο διαδίκτυο και ησταδιακή κωδικοποίηση μέσα από προερευνητική φάση των δυνατοτήτων και περιορισμών τουπρογράμματος multiterm. Δευτερογενώς από αυτήν την έρευνα στο σύνολό της προέκυψαν καιάλλα δεδομένα χρήσιμα για μεταφραστές και για εκπαίδευση μεταφραστών: η χρήση δανείωναπό τη λατινική και η έκταση των ακρωνυμίων στα Αγγλικά. Το βασικό αποτέλεσμα τηςέρευνας είναι ότι λειτουργεί και σε δυναμικά και σε στατικά πλαίσια. Το συμπέρασμα στο οποίοφτάσαμε έχει και το εξής αποτέλεσμα: την εφαρμογή ανοιχτού συστήματος μη-εμπορεύσιμουγια τη χρήση με αναπροσαρμογές της πρωτότυπης δομής που χρησιμοποίησα προς εξυπηρέτησηαναγκών διαχείρισης ορολογίας και σε άλλα συγχρονικά δυναμικά πεδία. Την επίβλεψη αυτήςτης έρευνας θα επωμιστεί ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ.Ευαγγελίδης.
This present thesis regards the evaluation of a terminology management tool for translationpurposes in a dynamic synchronic framework from which the terms were chosen in Greek,Italian and English. The evaluation of this multiterm tool became possible through theadjustment and evaluation of the original terminology management that was classified andevaluated in an original way through the decoding of the 2005 and 2006 European Civil ServiceTribunal cases in the above mentioned languages, that is 260 cases. In 2005 I completed inanother axis another prototype project that regarded the evaluation of the same tool in a staticsynchronic framework with the configuration of the structural data process that served the needsof that time and it was created with a different structure of the metadata that I originally createdin another form since there were different needs (MA Thesis: Glossary of Equine Anatomy,University of Surrey, United Kingdom). From 2006 when I was working as a non-legal translatorin CEDEFOP I understood that the existing law dictionaries did not cover my needs concerningthe translation of legal texts so I felt the need to create translation tools for personal use.Consequently, I created a new prototype multiterm structure for translation tools and began toevaluate how it functions in collecting and saving during the decoding of various categories oflegal texts. Then I decided to evaluate it in the most recent and most dynamic field ofterminological and phraseological data that are the decisions of the European Civil ServiceTribunal. The factors that I took under consideration in my original research were: the originallexicographical Greek, Italian and English bibliography, the relevant websites and the gradualcodification through the pre research phase of the capabilities and restrictions of multitermsoftware. Secondly, through this research in total more interesting data came up: the use of loansfrom Latin and the extension of abbreviations in the English language. The basic conclusion isthat multiterm functions equally well in both static and dynamic frameworks. It also reachedanother result: The open access application of terminology management in various sublanguagesfor the adapted use of the original structure that I created in order to satisfy the needs ofterminology management in other synchronic dynamic fields. The supervisor of this researchwill be Dr. Evangelidis associate professor in the University of Macedonia.

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ
Ταξινόμηση
Χρήστες
Διαχρονία
Translation
DELIMITATION
Βάση
Law
Μετάφραση
Λογισμικό πρόγραμμα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Συγχρονία
Multiterm
Users
Diachrony
Termbase
ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
European Union
Multiterm software
Classification
Synchrony


Ελληνική γλώσσα

2012


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.