Η περίοδος της ακμής του βασιλείου των Λουζινιάν στην Κύπρο (1285-1369)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
The period of prosperity of the kingdom of Lusignan in Cyprus from 1285 to 1369
Η περίοδος της ακμής του βασιλείου των Λουζινιάν στην Κύπρο (1285-1369)

Σάββα, Παναγιώτης

Το θέμα της εργασίας είναι η περίοδος της ακμής του βασιλείου των Λουζινιάν στην Κύπρο (1285-1369). Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν τα γεγονότα αλλά και η κατάσταση στο νησί στα χρόνια της βασιλείας τριών βασιλέων της δυναστείας των Λουζινιάν του Ερρίκου Β΄, του Ούγου Δ΄, του Πέτρου Α΄ και του κυβερνήτη του βασιλείου Αμωρύ. Η εργασία αποτελείται από εισαγωγή, ένδεκα κεφάλαια, επίλογο και μια πλούσια βιβλιογραφία. Στην εισαγωγή εκτίθεται η προβληματική του θέματος και παρουσιάζονται οι πηγές της περιόδου. Το πρώτο κεφάλαιο περιγράφει τα γεγονότα που οδήγησαν στην κατάκτηση της Κύπρου από τον βασιλιά Ριχάρδο Λεοντόκαρδο, το πέρασμα των Ναϊτών από το νησί και η αρχή της Φραγκοκρατίας από τον Γκύ ντε Λουζινιάν. Το δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσει την διοικητική και κοινωνική δομή του βασιλείου. Το τρίτο κεφάλαιο εξετάζει την άνοδο του Ερρίκου Β΄(1285-1324) στον βασιλικό θρόνο και την κατάκτηση των τελευταίων Συριακών πόλεων από τους Μουσουλμάνους. Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει την εμπορική ανάπτυξη της Κύπρου και την πληθυσμιακή έκρηξη της Αμμοχώστου. Το πέμπτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στα μοναχικά τάγματα που είχαν εγκατασταθεί στο νησί. Το έκτο και έβδομο κεφάλαιο εξετάζουν την ανταρσία του Αμωρύ ντε Λουζινιάν, ο οποίος το 1306 εκτόπισε τον αδερφό του Ερρίκο Β΄ και ανέλαβε την εξουσία μέχρι το 1310. Το όγδοο κεφάλαιο εξετάζει την τελευταία περίοδο της βασιλείας του Ερρίκου Β΄ από το 1310-1324. Το ένατο κεφάλαιο αναφέρεται στα χρόνια της βασιλείας του Ούγου Δ΄ (1324-1359) και το δέκατο κεφάλαιο στα χρόνια της βασιλείας του γιου και διαδόχου του Πέτρου Α΄ (1359-1369). Το ενδέκατο κεφάλαιο έχει ως θέμα το νόμισμα του κυπριακού βασιλείου και τις διαφοροποιήσεις που κατά καιρούς αυτό υπέστη. Στον επίλογο, ο συγγραφέας δίνει μια σύντομη επισκόπηση της περιόδου που τον απασχόλησε και προσπαθεί να ερμηνεύσει τους λόγους που οδήγησαν σταδιακά το Φραγκικό βασίλειο της Κύπρου στην παρακμή. Σημαντική είναι η συμβολή της εργασίας στην κατανόηση του κινήματος του Αμωρύ και στον τρόπο με τον οποίο παρέμεινε στην εξουσία μέχρι το 1310. Συνάμα ιδιαίτερη είναι η συμβολή της εργασίας σε θέματα οικονομίας, νομίσματος και στο ρόλο που διαδραμάτισαν τα μοναχικά θρησκευτικά τάγματα στο βασίλειο της Κύπρου.
The issue of the PhD research is the period n of prosperity of the kingdom of Lusignan in Cyprus from 1285 to 1369. The purpose of the paper is to present the facts and the situation on the island during the reign of three kings of the Lusignan dynasty of Henry II, of Hugh IV., of Peter I and the ruler of the kingdom Amory. The structure of the PhD includes introduction, eleven chapters, conclusion and bibliography. The introduction points out the difficulty of the issue and presents the sources of the period. The first chapter describes the events that led to the conquest of Cyprus by King Richard the Lionheart, the passage of Templar from the island and the beginning of the Franks by Guy de Lusignan. The second chapter depicts the administrative and the social structure of the kingdom. The third chapter examines the rise of Henry II 1285 to 1324 at the royal throne and the conquest of the last Syrian cities by Muslims. The fourth chapter presents the commercial development of Cyprus and the population growth of Famagusta. The fifth chapter is deals with the monastic orders that settled on the island. The sixth and seventh chapter examines the mutiny of Amory de Lusignan, who in 1306 exiled his brother Henry II and clung to power until 1310. The eighth chapter depicts the last part of the reign of Henry II from 1310 to 1324. The ninth chapter deals with the reign of Hugh IV from 1324 to 1359. The tenth chapter describes the reign of his son and successor, Peter I, from 1359 to 1369. The subject of last chapter is devoted on the currency of Cyprus kingdom and the differences that at times it suffered. In the conclusion during different times, the author gives a brief overview of that period and tries to interpret the reasons which led the Frankish kingdom of Cyprus to the decline. This paper contributes to the understanding of the movement of Amory and how it remained in power until 1310. Additionally, it has a significant contribution on issues related to economy, the currency and the role of monastic orders in the kingdom of Cyprus at that time.

Αμμόχωστος
Πέτρος Α' Λουζινιάν (1359-1369)
Peter I Lusignan (1359-1369)
Ούγος Δ' Λουζινιάν (1324-1359)
Kingdom of Lusignan
Βασίλειο των Λουζινιάν
Herny II Lusignan (1285-1324)
Ερρίκος Β' Λουζινιάν (1285-1324)
Amory Lusignan (1306-1310)
Αμωρύ ντε Λουζινιάν (1306-1310)
Φραγκοκρατία στην Κύπρο
Famagusta
Hugh IV Lusignan (1324-1359)
Frankish period in Cyprus
Λευκωσία
Nicosia

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)