Ανοσοϊστοχημική μελέτη εξωλεμφαδενικών μη Hodgkin λεμφωμάτων με CD95(FAS), BCL2, P53 και συσχέτιση των αποτελεσμάτων με την πρόγνωση της νόσου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Immunohistochemical study of extranodal non Hodgkin's lymphomas with CD95(FAS), BCL2, P53 and correlation of the results with disease's prognosis
Ανοσοϊστοχημική μελέτη εξωλεμφαδενικών μη Hodgkin λεμφωμάτων με CD95(FAS), BCL2, P53 και συσχέτιση των αποτελεσμάτων με την πρόγνωση της νόσου

Χατζητόλιος, Αναστάσιος

Purpose The aim was to study extranodal non-Hogdkin’s lymphomas about theimmunohistochemical expression of CD95, BCL2 and P53, it’s correlation withclinical parameters and it’s prognostic significance.Materials and methods The present study included 81 extranodal non-Hodgkin’slymphomas. The majority of them were DLBCL (N=45) and MALTL (N=26). Weinvestigated the immunohistochemical expression of CD95, BCL2 and P53 and theresults correlated with clinical parameters and survival.Conclusions - In DLBCL: Absence of B-symptoms, normal serum LDH levels andearly stages of disease are independent favourable prognostic factors. Patients withIPI score 0-2 had higher survival than the ones with IPI score 3-5. CD95 positivitywas more frequent in stages I-II, and BCL2 positivity in stages III-IV. GI lymphomashad better prognosis compared to the ones of other sites (tonsils excluded). CD95expression proved to be an independent statistically significant favourable prognosticfactor in predicting the survival. BCL2 expression found to be an independentstatistically significant unfavourable prognostic factor in predicting the survival.There was no statistically significant difference in the overall survival between theP53-positive and P53-negative groups. However, although the expression of P53 didnot appear to be of prognostic significance, there was still a clear trend that the P53-immunopositive patients tend to die sooner than the patients with P53-negativetumors. The combined expression of P53 and BCL2 correlated with poorer prognosisthan the expression of only P53 or BCL2.- In MALTL: Absence of B-symptoms, normal serum LDH levels, < 2 extranodalsites of involvment and early stages of disease are independent favourable prognosticfactors. Patients with IPI score 0-2 had higher survival than the ones with IPI score 3-5. CD95 expression seemed to be an independent statistically significant favourableprognostic factor in predicting the survival. P53 expression proved to be anindependent statistically significant unfavourable prognostic factor in predicting thesurvival. There hasn’t been found any prognostic statistical significance of BCL2expression. For all that, patients with BCL2-negative MALTL tend to live more thanthe positive ones. Patients with P53-,BCL2- phenotype had higher 5-year overallsurvival rate, comparing to patients with concomitant expression P53 and BCL2.
Σκοπός Η μελέτη εξωλεμφαδενικών μη-Hodgkin λεμφωμάτων ως προς τηνανοσοϊστοχημική έκφραση των δεικτών CD95, BCL2 και P53, τη συσχέτισή της μετις κλινικές παραμέτρους και την προγνωστική σημασία της.Υλικό και μέθοδοι H μελέτη περιελάμβανε 81 εξωλεμφαδενικά μη-Hodgkinλεμφώματα. Η πλειονότητά τους ήταν DLBCL (N=45) και MALTL (N=26).Εκτιμήθηκε η ανοσοϊστοχημική έκφραση των δεικτών CD95, BCL2 και P53 και τααποτελέσματα συσχετίστηκαν με τις κλινικές παραμέτρους και την επιβίωση.Συμπεράσματα - Στα DLBCL: Η απουσία των Β-συμπτωμάτων, τα φυσιολογικάεπίπεδα LDH ορού και τα αρχικά στάδια της νόσου είναι ανεξάρτητοι ευνοϊκοίπρογνωστικοί παράγοντες. Οι ασθενείς με IPI score 0-2 είχαν καλύτερη επιβίωση απότους αντίστοιχους με IPI score 3-5. Η θετικότητα του CD95 ήταν πιο συχνή σταστάδια Ι-ΙΙ και του BCL2 στα στάδια ΙΙΙ-ΙV. Τα λεμφώματα του ΓΕΣ είχαν καλύτερηπρόγνωση συγκριτικά με τα αντίστοιχα των άλλων εντοπίσεων (εξαιρούνται οιαμυγδαλές). Η έκφραση του CD95 φαίνεται ότι ήταν ανεξάρτητος στατιστικάσημαντικός ευνοϊκός παράγοντας πρόγνωσης. Η έκφραση του BCL2 ήτανανεξάρτητος στατιστικά σημαντικός μη ευνοϊκός παράγοντας πρόγνωσης. ^ενυπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στη συνολική επιβίωση μεταξύ των P53-θετικών και P53-αρνητικών ομάδων. Ωστόσο, παρόλο που η έκφραση του P53 δεφαίνεται να είναι προγνωστικά σημαντική, είναι σαφές ότι υπάρχει τάση οι P53-θετικοί ασθενείς να πεθαίνουν νωρίτερα από τους ασθενείς με όγκους P53-αρνητικούς. Η συνδιασμένη έκφραση των P53 και BCL2, σχετιζόταν με χειρότερηπρόγνωση από ότι η έκφραση μόνο του P53 ή του BCL2.- Στα MALTL: Η απουσία των Β-συμπτωμάτων, τα φυσιολογικά επίπεδα LDH ορού,< 2 εξωλεμφαδενικές θέσεις εντόπισης και τα αρχικά στάδια της νόσου είναιανεξάρτητοι ευνοϊκοί προγνωστικοί παράγοντες. Οι ασθενείς με IPI score 0-2 είχανκαλύτερη επιβίωση από τους αντίστοιχους με IPI score 3-5. Η έκφραση του CD95φαίνεται ότι ήταν ανεξάρτητος στατιστικά σημαντικός ευνοϊκός προγνωστικόςπαράγοντας. Η έκφραση του P53 ήταν ανεξάρτητος στατιστικά σημαντικός δυσμενήςπρογνωστικός παράγοντας. Δε βρέθηκε στατιστική σημαντικότητα για την πρόγνωσηστην έκφραση του BCL2. Ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχει τάση οι ασθενείς με BCL2-αρνητικά MALTL να ζουν περισσότερο από τους αντίστοιχους θετικούς. Οι ασθενείςμε P53-,BCL2- φαινότυπο είχαν καλύτερη 5-ετή επιβίωση, σε σύγκριση με τουςασθενείς με ταυτόχρονη έκφραση των P53 και BCL2.

Εξωλεμφαδενικά μη Hodgkin λεμφώματα
Ανοσοϊστοχημική μελέτη
DLBCL
Πρόγνωση
BCL2
MALTL
CD95(FAS)
p53

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)