Συγκροτήματα κατοικιών οργανωμένης δόμησης στην Ελλάδα: δυνατότητες και προοπτικές αναβάθμισης των οικισμών του οργανισμού εργατικής κατοικίας (Ο.Ε.Κ)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2012 (EN)
Public housing estates in Greece: potential and prospects of upgrading housing complexes of workers' housing organisation (WHO)
Συγκροτήματα κατοικιών οργανωμένης δόμησης στην Ελλάδα: δυνατότητες και προοπτικές αναβάθμισης των οικισμών του οργανισμού εργατικής κατοικίας (Ο.Ε.Κ)

Γκουβούση, Σοφία

The purpose of the thesis is the study of public housing estates in Greece, acategory of building stock, the current situation of which does not meet modernhousing requirements. The research starts with the analysis of housing complexes inEurope and then focuses on Greece; especially on WHO (Workers' HousingOrganisation), Greece's main housing service until today.Due to the general concept of upgrading research was limited in the first 40years of WHO's work (1954 - 1993). 410 housing estates of this period have beenrecorded in tables divided into three time sub-periods. 373 of them have been taggedon e-maps, while all housing types within them are analytically described andcategorized. This detailed recording resulted in the evaluation of the housing stock(building shells and urban structure), the diagnosis of the degradation and the puttingforward of upgrading proposals; primarily in an architectural and urban level,secondarily in a social, economic and institutional one.Thanks to systematic methodology based on current housing requirements itis possible to overcome all the difficulties included in such interventions and lifeexpansion of those housing complexes can be achieved.
Αντικείμενο της διατριβής αποτελεί η μελέτη - ανάλυση των συγκροτημάτωνκατοικιών οργανωμένης δόμησης της κρατικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, μίακατηγορία του οικοδομικού αποθέματος του οποίου η σημερινή κατάσταση δενικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις κατοίκησης. Αρχικά, πραγματοποιείται ιστορικήαναδρομή των οικιστικών συγκροτημάτων στον Ευρωπαϊκό χώρο, ενώ στη συνέχειαδίνεται έμφαση στον Ελληνικό και μάλιστα στο βασικό φορέα υλοποίησης τους μεδράση έως και σήμερα τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.).Η διάσταση της αναβάθμισης περιόρισε την έρευνα στα πρώτα 40 χρόνιαδράσης του Ο.Ε.Κ. από το 1954 έως το 1993 εντός της οποίας έχουν καταγραφεί σεπίνακες 410 οικισμοί πραγματοποιώντας διαχωρισμό τους σε χρονικές περιόδους. Οι373 οικισμοί τοποθετήθηκαν σε ηλεκτρονικούς χάρτες και συγχρόνως συγκεντρώθηκανοι χρησιμοποιούμενοι τύποι κατοικιών εντός τους. Η αναλυτική καταγραφή βοήθησεστην επανεκτίμηση του οικιστικού αποθέματος (κτιριακά κελύφη και αστική δομή), στηδιαπίστωση της υποβάθμισης και στη διατύπωση προγραμματικών προτάσεων για τηναναβάθμισή τους κατά κύριο λόγο σε αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό επίπεδο, αλλά καισε κοινωνικό, οικονομικό και θεσμικό – οργανωτικό.Όλες οι δυσκολίες και οι παράγοντες που δρουν ανασταλτικά σε τέτοιου είδουςεπεμβάσεις με συστηματική μεθοδολογία είναι δυνατόν να ξεπεραστούν και ναεπιτευχθεί η παράταση της ζωής των υπό μελέτη οικιστικών συγκροτημάτων βάσει τωνσημερινών απαιτήσεων κατοίκησης.

Συγκροτήματα κατοικιών
Συγκροτήματα κατοικιών οργανωμένης δόμησης
ΟΕΚ
Upgrade
Housing complexes
Settlement
Οικισμός
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
Housing estates
Αναβάθμιση
Residential complexes
Workers' Housing Organisation
WHO

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2012


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)