Ικανότητα αναγνώρισης μαθητών με κινητική αδεξιότητα από καθηγητές φυσικής αγωγής, δάσκαλους και γονείς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Identification of children with developmental coordination disorder by physical education teachers, classroom teachers and parents
Ικανότητα αναγνώρισης μαθητών με κινητική αδεξιότητα από καθηγητές φυσικής αγωγής, δάσκαλους και γονείς

Kiparissis, Michael
Κυπαρίσσης, Μιχαήλ

Motor clumsiness refers to movement difficulties that do not stem from anyneurological, cognitive or anatomical pathological cause.The accurate and systematic identification of children with motor problems dependson adequate screening test available for educators and parents to assess the severity ofchildren’s problems. Questionnaires may provide a relatively fast impression of achild’s level of motor ability (Schoemaker, Smits-Engelsman & Jongmans, 2003).Motor tests, however, are often criticized for being too expensive, time consumingand for their limited usefulness in developing intervention programs (Piek &Edwards, 1997, Schoemaker et al., 2003).One of the most popular tests used in studies that focus on children with DCD, is theMovement Assessment Battery for children (MABC, Henderson & Sugden, 1992).This identification instrument comprises of two parts: (1) a motor test and (2) theMovement Assessment Battery for Children Checklist (MABCC).In the present study, we explored how well physical education teachers, classroomteachers and parents in Greece respond to the MABC Checklist. To this purpose, weinvestigated (1) the main aspects of validity of the Checklist and (2) whether theChecklist is able to discriminate between children with and without motor problems.Three hundred and thirty children participated in this study. The children wereassessed by their physical educators, classroom teachers and parents using theChecklist. Then, MABC test was administered to these 330 children.The investigation of the relationship between the scores on the checklist and thescores on MABC test revealed that educators and parents have low ability ofrecognizing children with motor problems. The specificity of the checklist however,was sufficiently high for the educators, revealing that they have the ability ofrecognizing children without motor problems. The clustering of Checklist items intofour sections was not confirmed by the factor analysis.Conclusively, for proper identification of children with DCD, it is not sufficient toscreen children using the Checklist; the M-ABC test needs to be used accordingly toconfirm the diagnosis.
Ο όρος κινητική αδεξιότητα αναφέρεται στα προβλήματα στην κίνηση που δενοφείλονται σε νευρολογικές, διανοητικές ή παθολογικές και ανατομικές αιτίες.Η ακριβής και συστηματική ανίχνευση των παιδιών με κινητικά προβλήματαεξαρτάται από την ύπαρξη αποδοτικών οργάνων αξιολόγησης διαθέσιμα για χρήσηαπό τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Τα ερωτηματολόγια μπορούν ναπροσφέρουν μία πρώτη εντύπωση για το επίπεδο της κινητικής κατάστασης τουπαιδιού (Schoemaker, Smits-Engelsman & Jongmans, 2003). Τα κινητικά τεστ,εξάλλου, κριτικάρονται πολλές φορές για το γεγονός ότι κοστίζουν ακριβά, απαιτούνπολύ χρόνο για την εφαρμογή τους και έχουν περιορισμένη χρησιμότητα στονσχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης (Piek & Edwards, 1997, Schoemaker et al.,2003).Ένα από τα πιο δημοφιλή τεστ που χρησιμοποιείται στις έρευνες για τα παιδιά μεΑΔΣ, είναι το Movement Assessment Battery for children (MABC, Henderson &Sugden, 1992). Το συγκεκριμένο όργανο αποτελείται από δύο μέρη: (1) ένα κινητικότεστ και (2) το ερωτηματολόγιο Movement Assessment Battery for ChildrenChecklist (MABCC).Στην παρούσα έρευνα, ελέγχθηκε ο βαθμός στον οποίο οι καθηγητές φυσικήςαγωγής, οι δάσκαλοι και οι γονείς ανταποκρίνονται σωστά στο ερωτηματολόγιοMABCC. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν (1) οι κύριες παράμετροι εγκυρότητας τουερωτηματολογίου και (2) σε ποιο βαθμό το ερωτηματολόγιο έχει την δυνατότητα ναδιακρίνει τα παιδιά με κινητικά προβλήματα από τα παιδιά που δεν παρουσιάζουνπρόβλημα στην κίνηση. Τριακόσια τριάντα παιδιά έλαβαν μέρος στην έρευνα. Κάθεπαιδί αξιολογήθηκε μέσω του ερωτηματολογίου από τον καθηγητή φυσικής αγωγής,τον δάσκαλο και τον γονέα του. Κατόπιν, το κινητικό τεστ MABC εφαρμόστηκε σεόλα τα παιδιά.Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των επιδόσεων στο ερωτηματολόγιο και στοκινητικό τεστ κατέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς έχουν χαμηλή ικανότητααναγνώρισης παιδιών με κινητικά προβλήματα. Η ειδικότητα του ερωτηματολογίουωστόσο, ήταν επαρκώς υψηλή για τους εκπαιδευτικούς φανερώνοντας ότι έχουν τηνικανότητα να αναγνωρίζουν τα παιδιά χωρίς κινητικά προβλήματα. Ο διαχωρισμόςτων ερωτήσεων σε τέσσερις τομείς δεν επιβεβαιώθηκε από την παραγοντικήανάλυση.Συμπερασματικά, για τη σωστή ανίχνευση των παιδιών με ΑΔΣ, δεν αρκεί ηανίχνευση μέσω του ερωτηματολογίου M-ABC Checklist. Το κινητικό τεστ M-ABCχρειάζεται ακολούθως να εφαρμοστεί για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση.

Ερωτηματολόγιο
Movement difficulties
Movement assessment battery for children
Developmental coordination disorders
Checklist
Κινητική αδεξιότητα
Primary school
Κινητικές δυσκολίες
Δημοτικό σχολείο

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.