Πρόβλεψη του επικείμενου επιπωματισμού στη νεοπλασματική υγρή περικαρδίτιδα με το ηχωκαρδιογράφημα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
Echocardiographic prediction of imminent cardiac tamponade in patients with neoplastic pericardial effusions
Πρόβλεψη του επικείμενου επιπωματισμού στη νεοπλασματική υγρή περικαρδίτιδα με το ηχωκαρδιογράφημα

Σαμαράς, Αντώνιος

Background and objectives: Although collapsing of the right atrium (RA) and/or rightventricle (RV), as far as flow velocity paradox through the tricuspid valve (TV), arecommon findings in the echocardiogram (ECHO) of threatened tamponade, theirprognostic value remains controversial. We investigated whether an interrogation of theTV annular motion offers any additional prognosticators in cases of large malignantpericardial effusions (PE).Subjects and methods: 96 patients with newly diagnosed lung cancer and neoplasticPE, not in clinical tamponade, underwent a respirophasic conventional and tissueDoppler imaging (TDI) of the TV annulus. Ra and RV collapsing, TV flow velocityparadox, TV annular plane systolic excursion (TAPSE), and TV annular velocities Sa,Ea, Aa were assessed. In a period of one month, 37 patients (group A) developedclinical tamponade, versus 59 patients (group B) who did not. The independent value ofeach ECHO parameter in predicting tamponade was estimated by univariate andmultivariate analysis.Results: Collapsing of Ra and RV were more frequent in group A (84% vs 69% and41% vs 20% respectively), whereas the trans-tricuspid flow velocity paradox wassimilar in both groups. TAPSE and Sa were higher in group A (p<0.001). Thevelocities Ea and Aa demonstrated an excessive respirophasic fluctuation (ΔEa andΔAa), with inspiratory increase and expiratory decrease. ΔEa and ΔAa were higher ingroup A (p<0.001). In multivariate analysis, TAPSE, expiratory Εa and Αa as well asΔAa, were independent predictors of tamponade. Conclusion: Large neoplastic PE manifest an enhanced longitudinal motility of TVannulus. Early progression to tamponade is likely, and parameters deriving from theTDI of the RV free wall present considerable predictive value.
Εισαγωγή: Αν και η διάγνωση του καρδιακού επιπωματισμού ειναι κλινική, τουπερηχοκαρδιογράφημα (ECHO) παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες ως προς τηναιμοδυναμική επιβάρυνση. Η διαστολική συρρίκνωση του δεξιού κόλπου (Δκ) ή/καιτης δεξιάς κοιλίας (ΔΚ), καθώς και η υπερβολική αναπνευστική διακύμανση τουδιατριγλωχινικού σήματος Doppler, είναι τα πρωιμότερα ECHO σημεία, των οποίωνόμως η ευαισθησία και η ειδικότητα ποικίλλουν.Υποθέσαμε πως η μελέτη τηςκινητικότητας του τριγλωχινικού δακτυλίου κατά τον επιμήκη άξονα, θα προσέθετεπρογνωστική αξία στο κλασικό ECHO ασθενών με επαπειλούμενο επιπωματισμό.Μέθοδοι: Ενενήντα έξι ασθενείς με νεοπλασίες πνευμόνων και σοβαρές ΠΣ, χωρίςεπιπωματισμό, εκτιμήθηκαν με κλασικό ΗΧΩ και παλμικό ιστικό Doppler (TDI) τουτριγλωχινικού δακτυλίου. Μελετήθηκε η αναπνευστική διακύμανση ταχυτήτων διάτης TB, η συστολική μετατόπιση (TAPSE) και οι ταχύτητες Sa, Ea και Aa τουδακτυλίου της TB. Εντός μηνός, 37 ασθενείς (ομάδα Α) εξεδήλωσαν επιπωματισμό,έναντι 59 ανεπίπλεκτων ασθενών (ομάδα Β). Με πολυπαραγοντική ανάλυσηεκτιμήθηκε η ανεξάρτητη προγνωστική αξία έκαστου ΗΧΩ ευρήματος ως προς τηνεπέλευση του επιπωματισμού. Υπολογίσθηκαν η αναλογία κινδύνου (hazard ratio, HR)και τα διαστήματα εμπιστοσύνης (confidence intervals, CI) Αποτελέσματα: Η αναπνευστική διακύμανση ταχυτήτων ήταν παρόμοια στις δύοομάδες. Η TAPSE ήταν υψηλότερη στην ομάδα Α (3.3±0.6cm έναντι 2.1±0.3cm,p<0.001) καθώς και η Sa (18.7±3.1cm/s έναντι 12.2±2.6cm/s, p<0.001). Οι ταχύτητεςEa και Aa εμφάνιζαν παθολογικές αναπνευστικές διακυμάνσεις (ΔΕa και ΔΑaαντίστοιχα), αυξανόμενες κατά την εισπνοή και μειούμενες κατά την εκπνοή. Η ΔΕaήταν υψηλότερη στην ομάδα Α (56.1±13.6% έναντι 26.1±9.8%, p<0.001) καθώς και ηΔAa (57.9±19.1% έναντι 30.5 ±12.6%, p<0.001). TAPSE (HR=2.94, 95% CI=1.74-4.98) και ΔAa (ΗR=1.03, 95% CI=1.02-1.05) αναδείχθηκαν ανεξάρτητοι προγνωστικοίπαράγοντες επιπωματισμού.Συμπέρασμα: Ο δακτύλιος της TB εμφανίζει αυξημένη κινητικότητα σε ασθενείς μεμεγάλες κακοήθεις ΠΣ ενώ το TDI του παρέχει αξιόλογους προγνωστικούς δείκτες ωςπρος την επέλευση επιπωματισμού.Η προγνωστική αξία του κλασικού ECHO δεξιών κοιλοτήτων στον επικείμενοεπιπωματισμό, αφήνει περιθώρια βελτιώσεως. Μία υπερκινητικότητα τουτριγλωχινικού δακτυλίου στους ασθενείς αυτούς, υποδηλώνει την ενεργοποίησηαντιρροπιστικών μηχανισμών.Η αιφνίδια και δραματική μείωση των ταχυτήτων διατριγλωχινικής ροής, καθώς καιεκείνων του τριγλωχινικού δακτυλίου, σηματοδοτεί τη ρήξη των αντιρροπήσεων καιτην εγκατάσταση επιπωματισμού.

Περικαρδίτιδα
Pericarditis
Echocardiography
Υπερηχοκαρδιογράφημα
Lung cancer
Καρκίνος πνεύμονα
Επιπωματισμός
Tamponade

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2013


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)