Η ιταλική πολιτισμική επιρροή των μεταφράσεων στην Κοβεντάρειο δημοτική βιβλιοθήκη της Κοζάνης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2012 (EN)
L' influenza culturale italiana delle traduzioni nella biblioteca comunale di Kozani Koventareio
Η ιταλική πολιτισμική επιρροή των μεταφράσεων στην Κοβεντάρειο δημοτική βιβλιοθήκη της Κοζάνης

Σπυριδωνίδης, Ηλίας

The aim of the thesis entitled "The Italian cultural influence of translations in Koventareios Municipal Library of Kozani" was the study, the description and analysis of the corpus of translations from Italian to Greek and the exploring of the cultural influence exerted in the introductive Neohellenic cultural system through the intertextual function in creating a rule. The research developed and demonstrated that the use of the geocultural model of systemic approach, description and analysis of the cross-cultural influence of translation is a useful tool of geopolitics of translation.
Σκοπός της διατριβής με τίτλο «Η ιταλική πολιτισμική επιρροή των μεταφράσεων στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης» ήταν η μελέτη, περιγραφή και ανάλυση του corpus των μεταφράσεων από τα ιταλικά στα ελληνικά και η διερεύνηση της πολιτισμικής επιρροής που άσκησαν στο Νεοελληνικό πολιτισμικό σύστημα εισαγωγής μέσω της διακειμενικής λειτουργίας στη δημιουργία κανόνα. Η έρευνα ανέπτυξε και έδειξε ότι χρήση του γεωπολιτισμικού μοντέλου συστημικής προσέγγισης, περιγραφής και ανάλυσης της διαπολιτισμικής επιρροής των μεταφράσεων αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο της γεωπολιτικής της μετάφρασης.

Translation
Geocultural relation
Πολιτισμός
Γεωπολιτισμική σχέση
Geopolitics
Μετάφραση
Influence
Επιρροή
Γεωπολιτική
Culture

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2012


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)