Ο ρόλος της έκφρασης m-RNA ιών υψηλού κινδύνου στον πληθυσμιακό έλεγχο γυναικών για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2012 (EN)
The role of m-RNA expression of high risk viruses on cervical cancer screening
Ο ρόλος της έκφρασης m-RNA ιών υψηλού κινδύνου στον πληθυσμιακό έλεγχο γυναικών για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Διαμαντοπούλου, Σταματία

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ : Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, με βάση τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι δεύτερος σε συχνότητα στον γυναικείο πληθυσμό στις ηλικίες από 15 – 44 ετών και τρίτος για όλες τις ηλικίες. Σύμφωνα με τα δεδομένα, μεταξύ του καρκινώματος του τραχήλου της μήτρας και τους, λεγόμενους, ογκογόνους τύπους του HPV υπάρχει άμεση αιτιολογική συσχέτιση. Η εμφάνιση ενδοεπιθηλιακών αλλοιώσεων, στις οποίες, επίσης, ανιχνεύονται οι διάφοροι τύποι του HPV, προηγείται της ανάπτυξης καρκίνου τραχήλου της μήτρας. Η εφαρμογή καλά οργανωμένων προγραμμάτων πληθυσμιακού ελέγχου βασισμένων στην κυτταρολογική διάγνωση του τεστ Παπανικολάου, μπορεί να επιφέρει μείωση έως και 80% στους δείκτες επίπτωσης και θνησιμότητας από τη νόσο. Η κυτταρολογική εξέταση του επιχρίσματος του τραχήλου της μήτρας, όμως, ως διαγνωστική μέθοδος, πάσχει από, σχετικά, χαμηλή ειδικότητα.Σημαντικός παράγοντας για την εξέλιξη των ενδοεπιθηλιακών αλλοιώσεων και τον καρκίνο είναι η ενσωμάτωση του DNA του HPV στο γονιδίωμα του ξενιστή. Οι μοριακές τεχνικές ανίχνευσης του mRNA, όπως η κυτταρομετρία ροής, η οποία αποτελεί ποσοτική μέθοδο ελέγχου των μεταγράφων, εντοπίζουν τα μοριακά φαινόμενα, που οδηγούν στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Η τεχνική NASBA ανιχνεύει την ενσωμάτωση του ιικού γενετικού υλικού των πέντε συχνότερων τύπων HPV υψηλού κινδύνου μέσω της έκφρασης των ογκοπρωτεϊνών Ε6 και Ε7.Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο συσχετισμός της παρουσίας υποτύπων του ιού HPV, σε όλων των σταδίων αλλοιώσεις του επιθηλίου του τραχήλου της μήτρας, με τα επίπεδα mRNA των ανοικτών αναγνωστικών πλαισίων Ε6,Ε7 των ογκογόνων τύπων του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων, αποσκοπώντας στην διερεύνηση της μορφής στην οποία βρίσκονται οι αντίστοιχοι υπότυποι, επισωματική ή ενσωματωμένη και ο πιθανός ρόλος της αναγνώρισής τους στο σχεδιασμό συγχρόνων προγραμμάτων πληθυσμιακού ελέγχου.Τα αναμενόμενα οφέλη σχετίζονται με την ορθολογικότερη αντιμετώπιση των γυναικών με HPV μόλυνση, επειδή οι μέθοδοι διερεύνησης που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη μας, σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες τεχνικές, μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικότερο δευτερογενή προληπτικό έλεγχο (διαλογή περιστατικών) και ορθολογικότερη θεραπευτική αντιμετώπιση των αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΙ : Το υλικό της μελέτης αποτελέσαν τα Pap-test 2530 γυναικών που έχουν ενταχθεί στο ερευνητικό έργο με τίτλο «Αυτοματοποιημένη Κυτταρολογική Ανίχνευση Κακοήθειας και η Οικονομοτεχνική Σημασία της» (ΑΚΑΚΟΣ) στα πλαίσια του προγράμματος ΠΕΠ Aττικής 2000-2006, μέτρο 1.2 . Ο πληθυσμός της έρευνας αποτελείτο από γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας 18 – 65 ετών , προερχόμενες από τη Δυτική Αθήνα, καλύπτοντας ουσιαστικά το 0,1% του γυναικείου πληθυσμού της πρωτεύουσας. Από τη μελέτη εξαιρέθηκαν γυναίκες έγκυες, λεχωΐδες ή γυναίκες με τοκετό προ διαστήματος μικρότερο του έτους, περιπτώσεις γυναικών με γνωστό ιστορικό αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας και υπό θεραπεία. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, εξετάστηκαν 2530 επιχρίσματα τραχήλου μήτρας με χρώση κατά Παπανικολάου με τη μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης. Το σύνολο των δειγμάτων υποβλήθηκαν στις μοριακές τεχνικές της μελέτης (έλεγχος DNA και RNA).ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Η τεχνική τυποποίησης του γονιδιώματος του HPV που χρησιμοποιήθηκε στο πρωτόκολλο έρευνας, μεταξύ των 53,2% των δειγμάτων στα οποία ανιχνεύθηκε ιός, ανέδειξε 47,2% προσβεβλημένα από ιούς υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Η τυποποίηση, όμως, δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος πληθυσμικού ελέγχου λόγω χαμηλής θετικής προγνωστικής αξίας. Η συνολική ακρίβεια της μεθόδου της κυτταρομετρίας ροής είναι υψηλή (0,788). Η θετική προγνωστική αξία για ανίχνευση CIN 2+ αλλοίωσης σε περίπτωση κυτταρολογικής διάγνωσης HSIL και θετική κυτταρομετρία ροής είναι υψηλή με αποτέλεσμα την ορθή παραπομπή της γυναίκας για περαιτέρω αντιμετώπιση. Η τεχνική NASBA υπερέχει σε σχέση με την ευρέως εφαρμοσμένη στον πληθυσμιακό έλεγχο κυτταρολογική διάγνωση του επιχρίσματος και σχέση με όλες τις μοριακές τεχνικές που εφαρμόστηκαν (0,871). Αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την περαιτέρω αξιολόγηση των ASCUS και LSIL περιστατικών σε επίπεδο δευτερογενούς ταξιθέτησης. Αν και η κυτταρομετρία ροής υπολείπεται της NASBA, εν τούτοις ανιχνεύει περισσότερους ογκογόνους τύπους και είναι φθηνότερη τεχνική. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Ο συνδυασμός των μοριακών τεχνικών μπορεί να εφαρμοστεί σε πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου με θετικά αποτελέσματα στη διαλογή των περιστατικών και στην περαιτέρω αντιμετώπισή τους στα πλαίσια της εξατομικευμένης αντιμετώπισης.
OBJECTIVE: According to W.H.O. data, cervical cancer is ranked among females at the 2nd place for the age group of 15-44 and at the 3rd place for all ages. There is an established aetiological correlation between high risk HPV types and the development of cervical cancer. HPV is also detected in intraepithelial lesions that precede the development of cancer. Implementation of well organized screening programs based on the diagnosis of Pap smear can lead to the decrease of prevalence and mortality from the disease up to 80%. Yet, the diagnostic value of Pap smear lacks of specificity.The most important factor for the development of cervical cancer is the integration of HPV DNA into the host. Molecular techniques based on the detection of mRNA, such as flow cytometry, a quantificative method, could potentially track down the molecular pathways that lead to carcinogenesis. NASBA is another molecular method mRNA- based, detecting the genome integration of the most frequent high risk types through the expression of E6/E7 oncoproteins.The potential benefits from this research is the better clinical approach of HPV infected women, since the molecular techniques used by protocol in correlation with those already implemented on screening programs could lead to better triaging and loss of unnecessary treatment.MATERIALS AND METHODS : All examinations were performed on the basis of project “AKAKOS” (GSRT- code AT.T.95). Screening population was orientated from western Athens, forming an age group of 18-65. We excluded cases of pregnancy, post-partum, history of intraepithelial lesions or/and treatment. 2530 cervical smears of liquid based cytology were tested with DNA and RNA molecular techniques.RESULTS : Among all samples 53.2% were tested positive for HPV DNA, and 47.2% of them for the presence of high risk types. DNA typing is not considered an efficient screening method due to low positive predictive value. For flow cytometry overall accuracy is estimated very high (0.788). Since positive predictive value is also high, HSIL cases with positive test could safely refer for further treatment. NASBA seems to outperform both Pap test and all other molecular techniques applied (0,871). It is thought to be a very useful tool on the basis of triaging ASCUS and LSIL cases. Even though flow cytometry lacks in comparison with NASBA, yet, it detects more high risk types and it still remains cheaper.CONCLUSIONS : Combination of molecular techniques could be implemented on an organized screening program with positive results in triaging women on a second level for better and safer clinical approach on the basis of self-modified treatment.

m-RNA
HPV high risk
Screening
Πληθυσμιακός έλεγχος
HPV υψηλού κινδύνου
Καρκίνος τραχήλου μήτρας
Cervical cancer

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2012


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)