Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου κατά τον Απόστολο Παύλο
Human education according to Saint Paul

Bitsakis, Antonios
Μπιτσάκης, Αντώνιος

In this thesis attempted a systematic approach to the pedagogical work of St. Paul, with the data of modern Science Education. Its purpose is to explore and present St. Paul as a teacher, spiritual father and educator. The research methodology used is the historical research and content analysis.The study is divided into two parts. In the first part, consisting of two chapters, is the history of the historical, philosophical and pedagogical context of the era of St. Paul and pedagogical anthropology examined him. Analyzes the fundamental anthropological principles of the educational work. The second part of the study is divided into three chapters. The first chapter examines the forms and meanings of Apostle treatment. The second chapter investigated the teaching methodology and the third personality of Paul as a teacher, spiritual father and educator.This research has attempted to elaborate on the teacher and educator Paul, leaving aside his qualities as an apostle and theologian and to show the pedagogical side of his personality which is indeed important. His life and teaching are invaluable sources of inspiration and action in the difficult mission of human educating.
Με την παρούσα διδακτορική διατριβή επιχειρείται μια συστηματική προσέγγιση του παιδαγωγικού έργου του Αποστόλου Παύλου, με τα δεδομένα των σύγχρονων Επιστημών της Αγωγής. Σκοπός της είναι να διερευνήσει και να παρουσιάσει τον Απ. Παύλο ως διδάσκαλο, πνευματικό πατέρα και παιδαγωγό.Η ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η ιστορική έρευνα και η ανάλυση περιεχομένου.Η μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, που αποτελείται από δύο κεφάλαια, γίνεται ιστορική αναδρομή στο ιστορικό, φιλοσοφικό και παιδαγωγικό πλαίσιο της εποχής του Απ. Παύλου και εξετάζεται η παιδαγωγική ανθρωπολογία του. Αναλύονται οι θεμελιώδεις ανθρωπολογικές αρχές που διέπουν το παιδευτικό έργο του. Το δεύτερο μέρος της μελέτης είναι χωρισμένο σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζονται οι μορφές και οι έννοιες της αγωγής του Αποστόλου. Στο δεύτερο κεφάλαιο ερευνάται η διδακτική μεθοδολογία του και στο τρίτο η προσωπικότητά του ως διδασκάλου, πνευματικού πατέρα και παιδαγωγού.Από την όλη διερεύνηση του θέματος προέκυψε ότι ο Απ. Παύλος ήταν ένας σπουδαίος διδάσκαλος και παιδαγωγός. Υπήρξε μια κορυφαία πνευματική και παιδαγωγική φυσιογνωμία της Εκκλησίας με ρηξικέλευθες απόψεις για τα κοινωνικά, πολιτικά και θρησκευτικά δεδομένα της εποχής του. Η ζωή και η διδασκαλία του αποτελούν ανεκτίμητες πηγές έμπνευσης και δράσης στο δύσκολο έργο της διαπαιδαγώγησης του ανθρώπου.

Μορφές αγωγής
Pastor
Διδάσκαλος του Ευαγγελίου
Saint Paul
Παιδαγωγός
Pedagogical anthropology
Aspects pedagogy
Educator
Ποιμένας
Spiritual paternity
Παιδαγωγική ανθρωπολογία
Pedagogical principles
Methodology educational communication
Μεθοδολογία παιδευτικής επικοινωνίας
Education
Απόστολος Παύλος
Πνευματική πατρότητα
Αγωγή
Παιδαγωγικές αρχές
TEACHER

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.