Εκπομπές και έκθεση επικινδυνότητας σε εσωτερικούς χώρους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Emissions and risk assessment in indoor environments
Εκπομπές και έκθεση επικινδυνότητας σε εσωτερικούς χώρους

Μήσσια, Δάφνη

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι τα οικοδομικά υλικά μπορούν να αποτελέσουνσημαντική πηγή εκπομπής VOCs, τα οποία μπορούν αν επηρεάσουν και νακαθορίσουν τα επίπεδα συγκεντρώσεων στον εσωτερικό χώρο [1]. Τα VOCsπροέρχονται τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές πηγές και είναι σημαντικάλόγο των πιθανών επιπτώσεών τους στην ανθρώπινη υγεία [2]. Η φορμαλδεΰδη καιτο βενζόλιο για παράδειγμα, είναι από τις πιο μελετημένες ενώσεις μια και είναικατηγοριοποιημένα από την IARC στην κατηγορία 1 των ενώσεων που ευθύνονταιγια τον καρκίνο [3].Για πολλές από αυτές τις ουσίες, ο κίνδυνος σχετικά με την υγεία και την ευεξία είναισχεδόν άγνωστος και είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί εξαιτίας έλλειψηςτοξικολογικών δεδομένων. Στα πλαίσια του προγράμματος INDEX, αξιολογήθηκε ηυπάρχουσα γνώση παγκοσμίως σε σχέση με τον τύπο, τα επίπεδα συγκεντρώσεωνστον εσωτερικό αέρα καθώς επίσης και τα διαθέσιμα τοξικολογικά δεδομένα [4]. Τοαποτέλεσμα αυτής της έρευνας ήταν η κατηγοριοποίηση των: βενζόλιο, φορμαλδεΰδη,ακεταλδεΰδη, τολουόλιο και ξυλόλια ως ‘’ενώσεις προτεραιότητας’’ σε σχέση με τιςεπιπτώσεις τους στην υγεία. Από την άλλη, ενώσεις όπως το λιμονένιο και το α-πινένιο απαιτούν περαιτέρω έρευνα πάνω στη δόση έκθεσης και τις επιπτώσεις τους.Οι αναφερόμενες συγκεντρώσεις σε εσωτερικούς χώρους για μεμονωμένα VOCsείναι γενικά κάτω από 50 μg/m3, και τα περισσότερα από αυτά εμφανίζουνσυγκεντρώσεις κάτω από 5 μg/m3 [5]. Οι συγκεντρώσεις της φορμαλδεΰδης στονεσωτερικό χώρο κυμαίνονται από ανάμεσα σε 38 και 310 μg/m3 [6]. Επίσης οι μέσεςσυγκεντρώσεις μπορεί να φτάσουν τα 134 ± 93 μg/m3 και 83 ± 58 μg/m3 σε νέα καιπαλιά κτίρια αντίστοιχα [7]. Επιπλέον, η τυπικές συγκεντρώσεις για τα ξυλόλια, τηνακεταλδεΰδη και τα τερπένια στην Ευρώπη ποικίλουν από 2-37 μg/m3, 10-18 μg/m3και 6-83 μg/m3, αντίστοιχα [8].Οι συνδυασμένες μετρήσεις στον εσωτερικό και τον εξωτερικό αέρα έχουν δείξει ότιυπάρχουν σημαντικές πηγές VOC στον εσωτερικό χώρο. Για παράδειγμα, οιεσωτερικές συγκεντρώσεις των αλδεϋδών είναι συνήθως 2-10 φορές μεγαλύτερες απόότι έξω [2]. Σημειώθηκε επίσης ότι στα ανακαινισμένα κτίρια ή στα τελείωςκαινούρια, τα επίπεδα των VOCs είναι πολλές τάξεις μεγέθους υψηλότερα [9]. Οικύριες πηγές των αλδεϋδών στα σπίτια περιλαμβάνουν οικοδομικά υλικά, ξύλινεςεπιφάνειες, μοριοσανίδες, πατώματα laminate, κόλλες, βαφές και βερνίκια, και σεκάποιες περιπτώσεις είναι προϊόντα αντιδράσεων όζοντος [2;10]. Για παράδειγμα, οιεσωτερικές επικαλύψεις μπορούν να αυξήσουν τα εσωτερικά επίπεδα από τιςεκπομπές VOCs [11]. Κάποια από τα κυριότερα VOCs που εκπέμπονται από βερνίκιαείναι το αιθυλοβενζόλιο, τα ξυλόλια και η φορμαλδεΰδη [12].Η φορμαλδεΰδη είναι γνωστό ότι μπορεί να απελευθερωθεί από συμπιεσμένα ξύλιναπροϊόντα που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή όπως τα MDF, πάνελ και προϊόντακατασκευασμένα από ουρία φορμαλδεΰδης [13]. Η συνεισφορά των οικοδομικώνυλικών και των επίπλων στην ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων, σχετικά με ταVOCs, παρουσιάζεται σε μια έρευνα του BRE για νέα, μη κατοικημένα κτίρια [14]. Ηδειγματοληψία των VOCs έδειξε ότι η συνεισφορά των οικοδομικών υλικών ήτανσημαντική κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών.- 3 -Παρόλο που έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες σχετικά με τα επίπεδα τωνσυγκεντρώσεων στους εσωτερικούς χώρους και μετρήσεις εκπομπών σε εργαστήρια,η συστηματική έρευνα στο πεδίο είναι σχετικά περιορισμένη [15]. Ο κύριος σκοπόςτης παρούσας εργασίας είναι ο χαρακτηρισμός των οικοδομικών υλικών ως πηγέςεκπομπής VOCs στους εσωτερικούς χώρους με τη βοήθεια μετρήσεων στο πεδίο(σπίτια, δημόσια κτίρια, συμπεριλαμβανομένων και σχολείων) και στο εργαστήριο.Επίσης, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε η δημιουργία μιαςαναλυτικής βάσης δεδομένων σχετικά με εκπομπές από οικοδομικά υλικά. Αυτή ηβάση δεδομένων αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος προσομοίωσηςτης ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων με απώτερο σκοπό τον προσδιορισμό τηςανθρώπινης δόσης/ έκθεσης. Τέλος, έγινε προσπάθεια κατηγοριοποίησης τωνοικοδομικών υλικών με βάση τα επίπεδα των εκπομπών τους και σε σχέση με τηνεπικινδυνότητά τους στην ανθρώπινη υγεία.

Volatile organic compounds
Εκπομπές οικοδομικών υλικών
Βάση δεδομένων με μοντέλα πρόβλεψης
Field measurements
Οργανικές πτητικές ενώσεις
Μετρήσεις πεδίου
Ανθρώπινη έκθεση
Exposure
Database coupled with prediction models
Indoor air quality
Αέρας εσωτερικών χώρων
Building materials' emissions

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


University of Western Macedonia
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.