The significance of brain tissue oxygen to outcome after severe head injury

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η σημασία της τοπικής ιστικής οξυγόνωσης του εγκεφάλου στην έκβαση των βαρέων κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων
The significance of brain tissue oxygen to outcome after severe head injury

Papadopoulou, Eleni
Παπαδοπούλου, Ελένη

Το πολυπαραμετρικό ενδοκρανιακό monitoring είναι ένα πρόσθετο εγκεφαλικό monitoring ( ptiO2, Ι.C.P, C.P.P, SjvO2, M.A.P) για την θεραπεία των βαρέων Κ.Ε.Κ.Μόνο η ptiO2 είναι μια ασφαλής, σωστή και ευαίσθητη μέθοδος για να γνωρίζουμε την οξυγόνωση του εγκεφάλου μετά από Κ.Ε.Κ. Το monitoring της ptiO2 είναι ανώτερο της SjvO2 σε ποιότητα και αξιοπιστία. Εν αντιθέσει με την συχνή επαναβαθμονόμηση που συμβαίνει στο σφαγιτιδικό οξύμετρο, ο ενδοκρανιακός καθετήρας της ptiO2 χρειάζεται βαθμονόμηση μόνο πριν την εισαγωγή του. Κατά την διάρκεια του monitoring δεν υπάρχει περίπτωση σφάλματος. Το monitoring της ptiO2 είναι μια τεχνική για να μετρηθεί η επιφάνεια των ιστών και έχει περιοχή ευαισθησίας ~7,9mm. Στην μελέτη αποδεικνύεται με C.Τ ότι ο καθετήρας έχει τοποθετηθεί διαμέσου του μετωπιαίου λοβού στην λευκή ουσία του εγκεφάλου χωρίς προφανή παθολογικά ευρήματα και ότι είναι σε απρόσβλητη περιοχή από το τραύμα. Η γρήγορη ανίχνευση των κρίσιμων επεισοδίων της περιοχικής μικροκυκλοφορίας όταν η τιμή της ptiO2 < 10 mmHg μας ειδοποιεί για την θεραπεία.Ο υπεραερισμός μπορεί να ισορροπήσει και να εξασφαλίσει επαρκεί C.P.P. Ο υπεραερισμός, ειδικά όταν η paCO2 είναι 25 – 30 mmHg ενδείκνυται μόνο σε ασθενείς με φυσιολογική ή υπεραιμική εγκεφαλική οξυγόνωση. Σε ασθενείς με χαμηλή εγκεφαλική οξυγόνωση η χορήγηση μαννιτόλης είναι η πρώτη επιλογή για να ελαττώσουμε την I.C.P. Η πτώση της τιμής της I.C.P. βοηθάει στο να μειωθεί η πιθανότητα δευτερογενών ισχαιμικών βλαβών. Πάνω από τρία χρόνια μελετήθηκαν 32 ασθενείς (26 άνδρες και 6 γυναίκες ηλικίας από 16 − 78 ετών και μέσο όρο ηλικίας 43,44 ± 17,84 έτη) με βαρεία Κ.Ε.Κ. και κλίμακα Γλασκόβης ≤ 12. Για όλους τους ασθενείς ίσχυε το ίδιο θεραπευτικό πρωτόκολλο.Η συχνότητα και η διάρκεια των επεισοδίων της τιμής της ptiO2 < 10mmHg είχαν σχέση εξάρτησης με την G.O.S. του εξαμήνου.Η στατιστική ανάλυση (έλεγχος ανεξαρτησίας, crosstabs) έδειξε σημαντική σχέση μεταξύ της G.O.S του εξαμήνου και : 1.Της τελικής τιμής της ptiO2 < 10 mmHg (p = 0,002).2.Της τιμής της ptiO2 < 10 mmHg με την τιμής της I.C.P < ή > 25 mmHg (p = 0,015).3.Της τιμής της I.C.P > 25 mmHg (p = 0,035) 4.Tης τελικής τιμής της SjvO2 < 55% (p = 0,044).5.Tης τελικής τιμής της M.A.P. < 90 mmHg (p = 0,009).6.Tης κλίμακας Marshall VI με τις άλλες κλίμακες (p = 0,006).Δεν βρέθηκε σημαντική σχέση μεταξύ της G.O.S του εξαμήνου και : 1.Της τιμής της C.P.P.2.Tης G.C.S. εισαγωγής3.Της χειρουργικής και της συντηρητικής θεραπείας.
Multimodal cerebral monitoring supplements neuromonitoring (ptiO2, I.C.P, C.P.P, SjvO2, M.A.P) in the treatment of severely head – injured patients.However, only regional ptiO2 is a safe, reliable, and sensitive method for cerebral oxygenation after acute brain injury. Monitoring of ptiO2 is superior to SjvO2 in data quality and reliability. In contrast to the frequent recalibration required by jugular bulb oximetry, the brain ptiO2 catheter only needs calibration prior to its insertion and no recalibration is necessary. During the monitoring time, there were nearly no artifacts. PtiO2 monitoring is a local technique, as the measured tissue surface area of approximately 7,9mm demonstrates. In this study it was verified by C.T scanning that the probes were located within the frontal white matter without obvious pathology, suggesting that this area is largely unaffected by trauma. Early detection of critical episodes of regional microcirculation ptiO2<10 mmHg enables a targeted therapy. Induced hyperventilation can be balanced to determine sufficient C.P.P. Hyperventilation therapy, especially paCO2 below 25 – 30 mmHg, is indicated only in patients with normal or hyperemic cerebral oxygenation status. In patients with reduced cerebral oxygenation mannitol administration should be first choice to tread raised I.C.P. Reduction of critical I.C.P values helps to minimize the risk of secondary ischemic brain damage. Over a three year period 32 patients (26 males, 6 females, age 16 to 78, mean age 43,44 ± 17,84 years) with severe head injuries and G.C.S ≤ 12 were investigated. All patients were treated using a standard therapeutic protocol.Depth and duration of local tissue hypoxia was independently related to outcome at six months. The crosstabs analysis revealed a significant relation of G.O.S at six months and: 1.The final ptiO2 < 10 mmHg (p=0,002). 2.I.C.P > 25 mmHg (p = 0,035).3.ptiO2 < 10 mmHg with the I.C.P < or > 25 mmHg (p = 0,015). 4.The final SjvO2 < 55% (p = 0,044).5.The final M.A.P < 90 mmHg (p = 0,009).6.The Marshall scale VI with the others scales (p = 0,006).The crosstabs analysis did not reveal a significant relation of G.O.S. at six months and : 2.C.P.P < 60 mmHg.3.The initial G.C.S. 4.The conservative or surgical treatment.

Τοπική ιστική οξυγόνωση
Brain tissue oxygen

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


University of Thessaly (UTH)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.