A software environment for the development of component-based augmentative and alternative communication applications

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Περιβάλλον λογισμικού ανοιχτού κώδικα για την ανάπτυξη εφαρμογών επαυξητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας βασιζόμενων σε συστατικά
A software environment for the development of component-based augmentative and alternative communication applications

Πίνο, Αλέξανδρος - Στάθης

In this dissertation, the ITHACA framework is analyzed. It is a software environment for building Augmentative and Alternative Communication (AAC) applications that is considered as an answer to the disabled community’s Odyssey to gain access to adaptable, multilingual, modular, sustainable, and cheap AAC computer-based products. ITHACA is grounded on: 1) the Design for All principles, 2) component-based development, and 3) a hybrid -community and commercial- Open Source development model.This work begins with the presentation of communication, language, and speech theories and the analysis of the aspects of AAC. The detailed investigation of the communication needs of possible users follows, as well as their systematic categorization.ITHACA addresses software developers, vendors, as well as the people who use AAC. A new viewpoint on the AAC product design-develop-distribute lifecycle, and a novel way to search-select-modify-maintain the AAC aid are introduced. The framework provides programmers with a set of tools and reusable Open Source code for building AAC software components. It also facilitates AAC product integrators to synthesize sophisticated applications using the available on the Web, independently pre-manufactured, free or commercial software parts. Furthermore, it provides people who use AAC with a variety of compatible AAC software products which incorporate multimodal, user-tailored interfaces that can fulfill their changing needs. The ITHACA architecture and the proposed fusion of past and current approaches, trends and technologies are explained.The software environment has been successfully applied by implementing a family of AAC products, based on interchangeable components. Four complete communication aids addressing different user cases were synthesized using these modules. This demonstration showed good acceptance of the ITHACA applications and substantial improvement of the end users’ communication skills. Developers’ experience on working in ITHACA’s Open Source projects was also positively evaluated.
Στη διατριβή αυτή αναλύεται το πλαίσιο ΙΘΑΚΗ που αναπτύχθηκε ως μια απάντηση στην Οδύσσεια της κοινότητας των Aτόμων με Αναπηρία για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε προσαρμόσιμα, πολυγλωσσικά, αρθρωτά, βιώσιμα και φθηνά προϊόντα Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας (ΕΕΕ) που βασίζονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Πρόκειται για ένα περιβάλλον λογισμικού για την κατασκευή εφαρμογών ΕΕΕ που βασίζονται: 1) στην εφαρμογή των αρχών της Σχεδίασης για Όλους, 2) στα συστατικά λογισμικού και 3) σε ένα υβριδικό –κοινοτικό και εμπορικό– μοντέλο ανάπτυξης ανοιχτού κώδικα.Προσεγγίζονται αρχικά οι θεωρίες για την επικοινωνία, τη γλώσσα και την ομιλία και αναλύονται τα στοιχεία της ΕΕΕ. Ακολουθεί η λεπτομερής διερεύνηση των επικοινωνιακών αναγκών των πιθανών χρηστών, καθώς και η συστηματική κατηγοριοποίησή τους. Η ΙΘΑΚΗ απευθύνεται στους κατασκευαστές λογισμικού, τους πωλητές, καθώς επίσης και στους ανθρώπους που χρησιμοποιούν εφαρμογές ΕΕΕ. Εισάγει μια νέα προσέγγιση σχετικά με τον κύκλο ζωής σχεδίασης, κατασκευής και διανομής προϊόντων ΕΕΕ και ένα νεωτεριστικό τρόπο για τον εντοπισμό, την επιλογή, την τροποποίηση και τη συντήρηση των βοηθημάτων ΕΕΕ. Το πλαίσιο παρέχει στους προγραμματιστές ένα σύνολο εργαλείων και επαναχρησιμοποιήσιμο ανοιχτό κώδικα για την κατασκευή συστατικών λογισμικού. Επίσης, διευκολύνει τους ολοκληρωτές (integrators) των προϊόντων ΕΕΕ να συνθέτουν προηγμένες εφαρμογές χρησιμοποιώντας τα συστατικά λογισμικού, ελεύθερα ή εμπορικά που έχουν προκατασκευαστεί από ανεξάρτητους προγραμματιστές, και είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο.Το περιβάλλον λογισμικού εφαρμόστηκε με επιτυχία στην υλοποίηση μιας οικογένειας προϊόντων ΕΕΕ που βασίζονται σε εναλλάξιμα συστατικά. Κατασκευάστηκαν αρκετά συστατικά, έτοιμα προς χρήση, βασιζόμενα στο πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων εικονικών πληκτρολογίων, συστημάτων μετατροπής κειμένου σε ομιλία, πινάκων επιλογής συμβόλων, συστατικών ηλεκτρονικής συζήτησης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Από αυτά τα αρθρώματα λογισμικού συντέθηκαν τέσσερα πλήρη βοηθήματα επικοινωνίας που ικανοποιούν διαφορετικές ανάγκες χρηστών. Η εφαρμογή του πλαισίου έδειξε καλή αποδοχή των βοηθημάτων ΕΕΕ που βασίζονται στην ΙΘΑΚΗ από τους χρήστες και ουσιαστική βελτίωση στις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Η εμπειρία των προγραμματιστών κατά την εργασία τους στις εφαρμογές ανοιχτού κώδικα της ΙΘΑΚΗΣ αξιολογήθηκε επίσης θετικά.

Components
Augmentative and alternative communication
Design for all
Προσβασιμότητα υπολογιστικών συστημάτων
Συμβολικά συστήματα επικοινωνίας
Συστατικά λογισμικού
Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Επαυξητική και εναλλακτική επικοινωνία
Σχεδίαση για όλους
Open source software
Symbolic communication systems

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.