A comparative study of the legal framework regarding the Psychologist’s profession

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Συγκριτική μελέτη του νομικού πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος του ψυχολόγου
A comparative study of the legal framework regarding the Psychologist’s profession

Καροτσιέρης, Σέργιος
Karotsieris, Sergios

The subject of this thesis is a comprehensive study of the regulatory structures governing the professional practice of psychology. This is a comparative study which aims ultimately to the critical appraisal of the domestic legal framework through observation of foreign standards. At the core of the above comparison are found the legal requirements set for the exercise of the profession, signifying thereby the approach governing the thesis, of Psychologist’s profession as a legally vested profession. In the first chapter of the thesis it is described in detail the legal framework of the profession of psychologist under Greek legislation. For reasons of expediency this chapter covers not only domestic legislation but also EU law. The second chapter analyzes the legal systems of three core countries regarding the profession of psychologist. These are in particular: the United Kingdom, the Federal Republic of Germany and the United States of America. The choice was made to include legal systems belonging both to the area of the continental law as well as common law. The last chapter contains a creative approach to the legal framework of the profession of psychologist. In light of the above comparisons, are examined in particular the possibilities of convergence between domestic and foreign law. The above necessitates an attempt to understand in depth the concept of legally protected professions. This attempt resulted in the emergence of two factors: the combined conditions whose fulfillment is necessary for the exercise of the profession and the supervisory/ regulatory authority which supervises the profession. Upon completion of the analysis of the prospects of convergence the dual mission of this thesis is effected. On one hand a coherent road map regarding regulations governing the profession of psychology is drafted in a way that allows critical analysis. On the other hand an attempt is being made towards a creative approach to the issue, by means of decisive reform proposals
Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί η επισταμένη μελέτη των κανονιστικών δομών που διέπουν την επαγγελματική άσκηση της ψυχολογίας. Πρόκειται για μία συγκριτική μελέτη η οποία αποσκοπεί εντέλει στην κριτική αποτίμηση του ημεδαπού νομικού πλαισίου μέσα από την παρατήρηση αλλοδαπών προτύπων. Στον πυρήνα της ως άνω αντίστιξης βρίσκονται οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος, σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο το χαρακτήρα της εργασίας που δεν είναι άλλος από τη θεώρηση της ψυχολογίας ως νομικώς προστατευόμενο και κατοχυρωμένο επάγγελμα. Στο πρώτο κεφάλαιο της διατριβής περιγράφεται αναλυτικώς το νομικό πλαίσιο του επαγγέλματος του ψυχολόγου στην ελληνική έννομη τάξη. Για λόγους σκοπιμότητας το κεφάλαιο αυτό καλύπτει όχι μόνο τα ημεδαπά νομοθετήματα αλλά και το κοινοτικό δίκαιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα νομικά συστήματα τριών χωρών αναφορικά με το επάγγελμα του ψυχολόγου. Πρόκειται για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η επιλογή αυτή έγινε προκειμένου να συμπεριληφθούν τόσο νομικά συστήματα που ανήκουν στο χώρο του ηπειρωτικού δικαίου, όσο και νομικά συστήματα του common law. Στο τελευταίο κεφάλαιο επιχειρείται πλέον μία δημιουργική προσέγγιση στο ζήτημα του νομικού πλαισίου του επαγγέλματος του ψυχολόγου. Υπό το πρίσμα των προαναφερθεισών συγκρίσεων εξετάζονται εν προκειμένω οι δυνατότητες σύγκλισης ανάμεσα στην ημεδαπή και την αλλοδαπή νομοθεσία. Κατ’ αρχάς επιχειρείται μια εις βάθος διείσδυση στο περιεχόμενο της έννοιας του νομικώς προστατευόμενου επαγγέλματος. Αυτή η απόπειρα έχει σαν αποτέλεσμα την ανάδυση δύο παραγόντων: της δέσμης προϋποθέσεων των οποίων η πλήρωση είναι αναγκαία για την άσκηση του επαγγέλματος και του εποπτικού φορέα ο οποίος ελέγχει τον επαγγελματικό κλάδο. Με την ολοκλήρωση της ανάλυσης των προοπτικών σύγκλισης περατώνεται και η διττή αποστολή της παρούσας διατριβής. Αφενός ολοκληρώνεται η σύνταξη ενός συνεκτικού χάρτη των νομικών ρυθμίσεων που διέπουν τον επαγγελματικό κλάδο της ψυχολογίας κατά τρόπο που να επιτρέπει την κριτική ανάλυση. Αφετέρου επιχειρείται μια δημιουργική προσέγγιση στο ζήτημα, μέσω σαφών μεταρρυθμιστικών προτάσεων

Τίτλος
Ψυχολογία
Σύγκλιση
Supervisory Authority
Psychology
Title
Legally vested profession
Νομικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα
Προϋποθέσεις
Εποπτικός φορέας
Requirements
Convergence

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Panteion University of Social and Political Sciences*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.