Μελέτη της πολυπαραγοντικής αναλγησίας στο μετεγχειρητικό πόνο μετά από λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2014 (EN)
Study of multimodal analgesia for postoperative pain after laparoscopic cholecystectomy
Μελέτη της πολυπαραγοντικής αναλγησίας στο μετεγχειρητικό πόνο μετά από λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή

Κοτσόβολης, Γεώργιος
Kotsovolis, Georgios

Background:The main purpose of the study was to test if the combination of gabapentin (600mg 4h before surgery, 600mg after 24h), ketamine (0.3mg/kg before anesthesia), lornoxicam (8mg before anesthesia and 8mg/12h) and local ropivacaine (5ml 7.5% at insertion sites) provides superior analgesia to each of these drugs alone in the first 24 hours after laparoscopic cholecystectomy. The secondary purpose was to examine if this combination has less opioid-related side effects.Methods:This was a two center randomized placebo-controlled trial. 148 Patients 18-70 years old were randomly assigned to 6 groups (28 in each group) with the use of computer software: A (gabapentin/ketamine/lornoxicam/ropivacaine), B (gabapentin/placebo/placebo/placebo), C (placebo/ketamine/placebo/placebo), D (placebo/placebo/lornoxicam/placebo), E (placebo/placebo/placebo/ropivacaine) and F (placebo/placebo/placebo/placebo). Only the principal investigator was aware of patients' allocation and provided drugs and placebo in covered prefilled syringes. The primary outcome of the study was the 24hour morphine consumption. Secondary outcomes were frequency of opioid-related side effects (nausea, vomiting, sedation, pruritus, and dysuria).Results:Only groups A (6.4mg), B (9.46mg) and D (9.36mg) had lower morphine consumption than control group (20.29mg) (p<0.001, p=0.01 and p=0.008 respectively). Group A was not different from B and D (p=0.92, p=0.93). There was difference only in episodes of nausea and only between groups A (n=5) and the control group (n=12) (p=0.018). Conclusion:The combination of gabapentin, ketamine, lornoxicam and local ropivacaine doesn't provide superior analgesia than gabapentin alone or lornoxicam alone after laparoscopic cholecystectomy. The combination reduces only the frequency of postoperative nausea but larger studies are needed for safer results.
Σκοπός:Ο βασικός σκοπός της μελέτης ήταν να ελεγχθεί αν ο συνδυασμός γκαμπαπεντίνης (600mg 4ώρες προεγχειρητικά, 600mg 24ώρες μετά), κεταμίνης (0.3mg/kg πριν την αναισθησία), λορνοξικάμης (8mg πριν την αναισθησία και 8mg/12ώρες) και τοπικής έγχυσης ροπιβακαΐνης (5ml 7.5% στα σημεία εισόδου των trocar) έχει καλύτερη αναλγητική δράση σε σχέση με το καθένα από αυτά τα φάρμακα ξεχωριστά τις πρώτες 24 ώρες μετά από λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή. Δευτερεύων σκοπός ήταν να εξετασθεί αν αυτός συνδυασμός έχει λιγότερες επιπλοκές σχετιζόμενες με την κατανάλωση οπιοειδών.Μέθοδος:Διεξήχθη μία ελεγχόμενη τυχαιοποιημένη μελέτη σε 2 νοσηλευτικά κέντρα. 148 ασθενείς ηλικίας 18-70 ετών κατανεμήθηκαν τυχαία σε 6 ομάδες (28 σε κάθε ομάδα) με τη χρήση λογισμικού: A (γκαμπαπεντίνη/κεταμίνη/λορνοξικάμη/ροπιβακαΐνη), B (γκαμπαπεντίνη/placebo/placebo/placebo), Γ (placebo/κεταμίνη/placebo/placebo), Δ (placebo/placebo/λορνοξικάμη/placebo), E (placebo/placebo/placebo/ροπιβακαΐνη) και ΣΤ (placebo/placebo/placebo/placebo). Μόνο ο κύριος ερευνητής γνώριζε την ομάδα κάθε ασθενούς και παρείχε τα φάρμακα και τα εικονικά φάρμακα σε καλυμμένες προγεμισμένες σύριγγες. Η κύρια έκβαση της μελέτης ήταν η 24ωρη κατανάλωση μορφίνης. Δευτερεύουσες εκβάσεις ήταν η συχνότητα των σχετιζόμενων με τα οπιοειδή επιπλοκών (ναυτία, έμετος, καταστολή, κνησμός και δυσκολία ούρησης).Αποτελέσματα:Μόνο οι ομάδες Α (6.4mg), B (9.46mg) και Δ (9.36mg) είχαν χαμηλότερη κατανάλωση μορφίνης σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (20.29mg) (p<0.001, p=0.01 και p=0.008 αντίστοιχα). Η ομάδα Α δε διέφερε από τις ομάδες Β και Δ (p=0.92, p=0.93). Υπήρξε διαφορά μόνο στα επεισόδια ναυτίας και μόνο μεταξύ των ομάδων Α (n=5) και της ομάδας ελέγχου (n=12) (p=0.018). Συμπεράσματα:Ο συνδυασμός γκαμπαπεντίνης, κεταμίνης, λορνοξικάμης, και τοπικής έγχυσης ροπιβακαΐνης δεν έχει ισχυρότερη αναλγητική δράση σε σχέση με μόνη την γκαμπαπεντίνη ή τη λορνοξικάμη μετά από λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή. Ο συνδυασμός μειώνει μόνο τη συχνότητα της μετεγχειρητικής ναυτίας αλλά απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Postoperative pain
Μετεγχειρητικός πόνος
Multimodal analgesia
Πολυπαραγοντική αναλγησία

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2014


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)