Συσχέτιση των κυτταροκινών της τραχηλικής βλέννης με την λοίμωξη του τραχήλου της μήτρας από τους ιούς hpv

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2014 (EN)
Correlation of cervical mucus cytokines to uterine cervix hpv infection
Συσχέτιση των κυτταροκινών της τραχηλικής βλέννης με την λοίμωξη του τραχήλου της μήτρας από τους ιούς hpv

Κουτσός, Ιωάννης
Koutsos, Ioannis

Human Papilloma Viruses, known as HPV constitute a large group of viruses, which infect the skin and mucous membranes of human body. 40 of them affect the epithelium of the lower genital tract of women and the anogenital epithelium. The local immune response to infection by HPV consists principally in the stimulation and production of cellular immunity factors, such as the activated CD4+ and CD8+ T-lymphocytes, which produce a variety of cytokines. Those cytokines interact with each other, stimulating or suppressing the production of one another. Purpose: The purpose of this research was to investigate the relationship between locally secreted cytokines by the cervical epithelium, due to infection by HPV viruses, and cervical intraepithelial lesions. The lesions were either low-grade (LG-SIL), or high-grade (HG-SIL). The studied cytokines were the Interleukins IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10 and IL-12, the Tumor Necrosis Factors TNF-α and TNF-β, and the Transformation Growth Factor TGF-β1. Material and method: The survey involved women who attended the outpatient clinic and the cervical pathology and colposkopy unit of the 2nd Department of Obstetrics and Gynaecology of Aristotle University of Thessaloniki in Hippokration General Hospital of Thessaloniki for preventive control, and presenting for the first time an abnormal Pap smear. All these women underwent colposcopy and directed biopsy. Women in the study were classified into two categories, based on the result of the histological tissue examination. In the first category those with low-grade squamous intraepithelial lesion (LG-SIL) and in the second category those with high-grade squamous intraepithelial lesion (HG-SIL). The control group consisted of women with normal Papanicolaou smear. In addition, an HPV-DNA test was conducted using the method of polymerase chain reaction (PCR) to detect the presence of HPV into the cervical epithelial cells and proceed with the classification of the 35 clinically significant types, either low risk, or oncogenous. The measurement of cytokine levels took place using flow cytometry and the technique of microsphere-based immunoassay. Results-Conclusion: The levels of 9 of the 12 cytokines tested, were lower in LG-SIL women group, compared with the HG-SIL group. These cytokines are: IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-8, IL-10, IL-12 and TNF–α. From these cytokines statistically significant difference emerged for IL-1α, IL-2, IL-4 and TNF-α. Levels of these cytokines in the environment of the uterine cervix appear to be associated with the persistent infection by HPV. As regards the group of negative women, five of the studied cytokines were not detected at all. This clearly indicates a direct correlation of these cytokines with the infection by HPV. It is about: IL-2, IL-6, IL-10, IL-12 and TGF-β. Also IL-4 and TNF-β were detected at very low levels.
Οι ιοί των ανθρωπίνων θηλωμάτων, γνωστοί διεθνώς και σαν HPV (Human Papilloma Viruses), αποτελούν μία μεγάλη ομάδα ιών, οι οποίοι προσβάλλουν το δέρμα και τους βλεννογόνους του ανθρωπίνου σώματος. Μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί περισσότεροι από 200 γονότυποι HPV, που προσβάλλουν τον άνθρωπο και προκαλούν πλήθος αλλοιώσεων (καλοήθων και κακοήθων) στο δέρμα και τους βλεννογόνους του ανθρωπίνου σώματος. 40 από αυτούς προσβάλλουν το επιθήλιο του κατώτερου γεννητικού συστήματος της γυναίκας, δηλαδή τον τράχηλο της μήτρας, τον κόλπο και το αιδοίο, καθώς και το επιθήλιο της πρωκτογεννητικής περιοχής, προκαλώντας είτε καλοήθεις βλάβες, είτε προκαρκινικές αλλοιώσεις που συχνά εξελίσονται σε διηθητικό καρκίνο. Το συχνότερο όργανο-στόχος των HPV είναι ο τράχηλος της μήτρας. Θεωρείται βέβαιο ότι οι ογκογόνοι τύποι των HPV αποτελούν αιτιολογικό παράγοντα για καρκινογένεση στον τράχηλο της μήτρας. Η τοπική ανοσιακή απάντηση του τραχήλου της μήτρας στην λοίμωξη από τον HPV συνίσταται κυρίως στην διέγερση και παραγωγή παραγόντων της κυτταρικής ανοσίας, όπως τα ενεργοποιημένα CD4+ και CD8+ T-λεμφοκύτταρα, τα οποία παράγουν μία πληθώρα κυτταροκινών, οι οποίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, διεγείροντας ή καταστέλλοντας την παραγωγή η μία της άλλης. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αναζήτηση της σχέσης μεταξύ των κυτταροκινών αυτών και των αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας που οφείλονται σε λοίμωξη από τους ιούς HPV. Η λοίμωξη αφορούσε είτε χαμηλού βαθμού ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις (LG-SIL), είτε υψηλού βαθμού (HG-SIL). Οι κυτταροκίνες που μελετήθηκαν ήταν οι ιντερλευκίνες IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, οι παράγοντες νέκρωσης των όγκων TNF-α και TNF-β και ο αυξητικός παράγων μεταμόρφωσης TGF-β1 Συμπεράσματα: Για τις 9 από τις 12 κυτταροκίνες που μελετήθηκαν, ανιχνεύθηκαν χαμηλότερα επίπεδα στην ομάδα LG-SIL από την ομάδα HG-SIL. Οι κυτταροκίνες αυτές είναι οι: IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-8, IL-10, IL-12 και ο TNF-α. Από αυτές στατιστικά σημαντική διάφορα προέκυψε για τις IL-1α, IL-2, IL-4 και TNF-α. Η εμμένουσα λοίμωξη από τον HPV φαίνεται να σχετίζεται με τα επίπεδα των κυτταροκινών αυτών στο περιβάλλον του τραχήλου της μήτρας. Οσον αφορά την ομάδα των αρνητικών γυναικών, πέντε από τις υπό εξέταση κυτταροκίνες δεν ανιχνεύθηκαν καθόλου. Αυτό σαφώς υποδηλώνει άμεση συσχέτιση των κυτταροκινών αυτών με την λοίμωξη από τον ΗPV. Πρόκειται για τις: IL-2, IL-6, IL-10, IL-12 και TGF-β, ενώ και οι: IL-4 και TNF-β ανιχνεύθηκαν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

Ανοσιακή απάντηση στον HPV
HPV infection
Flow cytometry
Cytokines
Κυτταροκίνες
Κυτταρομετρία ροής
Λοίμωξη από τον HPV
Τραχηλική βλέννη
Cervical mucus
Immune response to HPV
HPV

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2014


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)