Νεότερες τεχνικές μαγνητικού συντονισμού για την διάγνωση των κακοήθων όγκων του εγκεφάλου και τη διαβάθμιση της κακοήθειάς τους

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2014 (EN)
New MR techniques in diagnosis and grading of brain tumors
Νεότερες τεχνικές μαγνητικού συντονισμού για την διάγνωση των κακοήθων όγκων του εγκεφάλου και τη διαβάθμιση της κακοήθειάς τους

Χουρμούζη, Δανάη
Chourmouzi, Danai

Οι όγκοι του εγκεφάλου παραμένουν ένα από τα σημαντικά προβλήματα υγείας σε όλο τον κόσμο. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ορισμένα από τα πλέον κακοήθη νεοπλάσματα που προσβάλλουν τον άνθρωπο και είναι ανθεκτικά σε όλες τις εξελιγμένες θεραπείες. Η ΜΤ παίζει σημαντικό ρόλο στη διάγνωση των όγκων του εγκεφάλου, στην διαβάθμισή τους και άρα στον καθορισμό της πρόγνωσης και στην παρακολούθηση της θεραπείας.Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών καθώς νέες τεχνικές εφαρμόζονται γινόμαστε μάρτυρες μιας μετατόπισης της απεικόνισης από την απλή παροχή πληροφοριών ως προς τις ανατομικές δομές, προς την απεικόνιση που συγχρόνως παρέχει πληροφορίες για τη φυσιολογία των όγκων. Στις νεότερες εξελιγμένες τεχνικές περιλαμβάνονται η MΤ διάχυσης, η MΤ αιμάτωσης, και η φασματοσκοπία.Στην παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια διαβάθμισης των όγκων του εγκεφάλου και διαφορικής διάγνωσης των όγκων υψηλής κακοήθειας από τις μεταστάσεις.Στην μελέτη συμπεριλήφθηκαν 70 περιστατικά. 10 γλοιώματα χαμηλού βαθμού κακοήθειας, 8 γλοιώματα υψηλού βαθμού κακοήθειας (grade III), 38 γλοιώματα υψηλού βαθμού κακοήθειας (grade IV) και 14 μεταστάσεις. Αν και το δείγμα είναι ετεροβαρές αντιπροσωπεύει σε μεγάλο βαθμό την πραγματική αναλογία περιστατικών στην κλινική πράξη, δηλαδή αντιπροσωπεύει τα επιδημιολογικά δεδομένα.Στον διαχωρισμό των όγκων χαμηλού βαθμού κακοήθειας από τους όγκους υψηλού βαθμού κακοήθειας (υψηλού βαθμού κακοήθειας γλοιώματα και μεταστάσεις) η μεταβλητή rCBV στο εμβαδό του όγκου θέτοντας ως κρίσιμη τιμή 1.625<cv<1.735 οδηγεί σε ευαισθησία 100%, εξειδίκευση 98.3% και ακρίβεια ταξινόμησης 98%. Αν χρησιμοποιήσουμε όλες τις μεταβλητές για την ταξινόμηση δεν καταφέρνουμε να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα.Ωστόσο και η χρησιμοποίηση της μεταβλητής Cho/Cr στον όγκο με κρίσιμη τιμή 1.685<cv<1.885 οδηγεί σε υψηλή ακρίβεια ταξινόμησης άνω του 94%.Στον διαχωρισμό των όγκων βαθμού ΙΙΙ από τους όγκους βαθμού IV με βάση την μεταβλητή rCBV και με κατώφλι 2.3 οδηγούμαστε σε ευαισθησία 100%, εξειδίκευση 37.5% και ακρίβεια ταξινόμησης 89.13%.Στον διαχωρισμό των όγκων υψηλού βαθμού κακοήθειας από τις μεταστάσεις αν χρησιμοποιήσουμε την μεταβλητή Cho/Cr στο οίδημα και με κριτική τιμή, 1.16<cv<1.3 κάτω από την οποία ο όγκος κατατάσσεται ως μετάσταση οδηγούμαστε σε ευαισθησία 75%, εξειδίκευση 97.2% και ακρίβεια ταξινόμησης 91%.Η χρησιμοποίηση της μεταβλητής rCBV στο οίδημα πετυχαίνει χαμηλότερη ακρίβεια ταξινόμησης της τάξης του 83.3%.Οι εξελιγμένες τεχνικές συμβάλλουν στον ακριβή διαχωρισμό των όγκων του εγκεφάλου προεγχειρητικά.Η ενσωμάτωση των ως άνω προηγμένων τεχνικών θα πρέπει να γίνει ρουτίνα στο πρωτόκολλο μελέτης των όγκων του εγκεφάλου.
Brain tumors remain one of the major health problems worldwide. These include some of the most malignant tumors in humans and are resistant to all advanced treatments. Magnetic Resonance Imaging ( MRI ) plays an important role in the diagnosis and grading of brain tumors, and thus in determining prognosis and treatment monitoring.During the last decade as new techniques applied, neuroimaging of brain tumors has evolved from a purely anatomy-based discipline to one that incorporates morphologic abnormality with physiologic alterations in extracellular compartment kinetics, cellular metabolism, and hemodynamics.The purpose of this study is to assess the contribution of diffusion MRI, perfusion MRI and spectroscopy in grading primary Brain Tumors and the differentiation of high grade tumors from solitary metastasisThe study included 70 cases: 10 low grade gliomas , 8 high grade gliomas (grade III), 38 high-grade gliomas (grade IV) and 14 metastases. Although the sample is unbalanced largely reflect the actual proportion of clinical cases in daily practice, correlated the epidemiological data Statistical analysis demonstrated rCBV critical value of 1,625 <cv <1,735 to provide sensitivity 100 % , specificity 98.3 % and accuracy 98%. in determining high- grade gliomas Critical value of Cho/Cr metabolite ratio 1,685 <cv <1,885 resulted in accuracy 94% in determining high grade gliomasThreshold value for rCBV 2.3 leads to sensitivity 100 % , specificity 37.5 % and 89.13 % accuracy in distinguishing grade III from grade IV gliomas .Critical value of peritumoral Cho/Cr metabolite ratio 1,16 cv <1,3 leads to sensitivity 75 %, specificity 97 2% and 91% accuracy in differentiation of high grade gliomas from solitary metastases. Peritumoral rCBV value achieves lower accuracy of around 83.3 % .The advanced MR techniques contribute to the accurate separation of brain tumors preoperatively. The integration of advanced techniques should become routine in the protocol study of brain tumors 

Spectroscopy
Perfusion-weighted imaging
Μαγνητική τομογραφία αιμάτωσης
Glioma
Brain Tumor
Γλοίωμα
Όγκος εγκεφάλου
Diffusion-weighted imaging
Μαγνητική τομογραφία διάχυσης
Φασματοσκοπία

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2014


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)