ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΔΟΤΕΣ ΑΖΩΤΟ ΚΑΙ ΘΕΙΟ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1995 (EL)
COORDINATION OF TECHNETIUM WITH LIGANDS WHICH CONTAIN NITROGEN AND SULFUR DONORATOMS
ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΔΟΤΕΣ ΑΖΩΤΟ ΚΑΙ ΘΕΙΟ

ΜΑΣΤΡΟΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ +5 ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΔΟΤΕΣ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΟΥ. ΤΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΑΥΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΑΝ ΠΙΘΑΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΙΟΥ-99M. ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΕΙΝΑΙ: Α) ΟΙ ΤΕΤΡΑΔΟΝΤΙΚΕΣ N2S2 ΘΕΙΟΙΜΙΝΕΣ Ν,Ν'-ΑΙΘΥΛΕΝΟ-ΔΙΣ(ΘΕΙΟΑΚΕΤΥΛΟΑΚΕΤΟΙΜΙΝΗ) ΚΑΙ Ν,Ν'-ΑΙΘΥΛΕΝΟ-ΔΙΣ(ΘΕΙΟΒΕΝΖΟΥΛΑΚΕΤΟΙΜΙΝΗ) ΚΑΙ Β) ΟΙ ΤΡΙΔΟΝΤΙΚΕΣ SNSΝ-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΑΜΙΝΟΔΙΘΕΙΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ XCH2CH2N(CH2CH2SH)2 ΟΠΟΥ X=ETS-, ET2N-. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΔΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΙΟΙΜΙΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΠΛΟΚΟ ΤΟΥ ΟΞΟΤΕΧΝΗΤΙΟΥ(V) [TCOCL4]- ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΕΞΑΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ [TCO(L)X], ΟΠΟΥ L=ΘΕΙΟΙΜΙΝΗ ΚΑΙ Χ=CL,H2O. ΟΙ ΑΜΙΝΟΔΙΘΕΙΟΛΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ XCH2CH2N(CH2CH2SH)2 ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΑΝ SNS ΤΡΙΔΟΝΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ TCVO3+ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΙΚΤΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝΤΟΥ ΤΥΠΟΥ [TCO(XCH2CH2N(CH2CH2S)2)Y] ΟΠΟΥ Y=CL Η Π-ΜΕΘΟΞΥΘΕΙΟΦΑΙΝΟΛΗ. Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΕΣ IR, NMR ΚΑΙ UV-VIS, ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. ΤΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΩΝ ΘΕΙΟΙΜΙΝΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΙΟΥ-99M ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ, ΕΝΩ ΤΑ ΜΙΚΤΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΩΝ ΑΜΙΝΟΔΙΘΕΙΟΛΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΝ ΝΕΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ.
IN THE PRESENT WORK, WE INVESTIGATED THE SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF OXOTECHNETIUM(V) COMPLEXES WITH LIGANDS CONTAINING SULFUR AND NITROGEN DONOR ATOMS. THIS STUDY IS PART OF A RESEARCH PROGRAM FOR DEVELOPING NEW TECHNETIUM-99M COMPLEXES AS POTENTIAL DIAGNOSTIC RADIOPHARMACEUTICALS. THE LIGANDS USED FOR THE SYNTHESIS OF THE COMPLEXES ARE: A) TETRADENTATE N2S2 THIOIMINES N,N'-ETHYLENE- BIS(THIOACETYLAKETOIMINE) AND N,N'-ETHYLENE-BIS(THIOBENZOYLACETOIMINE) ANDB) THE TRIDENTATE SNS N-SUBSTITUTED AMINODITHIOLS WITH THE GENERAL FORMULA XCH2CH2N(CH2CH.SH)2 WHERE X=ETS; ET2N-. THE REACTION OF THIOIMINES WITH THE PRECURSOR [TCOCL4]- COMPLEX LEADS TO THE FORMATION OF SIX-COORDINATED COMPLEXES OF THE GENERAL FORMULA [TCO(L)X], WHERE L=THIOIMINE AND X=CL, H2O. THE AMINODITHIOLS WITH THE FORMULA XCH2CH2N(CH2CH2SH)2 ACT AS TRIDENTATE SNS LIGANDS TOWARDS TCVO3+ CORE FORMING MIXED LIGAND COMPLEXES OF THE GENERAL FORMULA [TCO(XCH2CH2N(CH2CH2S)2Y] WHERE Y=CL, N P-METHOXYTHIOPHENOL. CHARACTERIZATION OF ALLCOMPLEXES WAS ACCOMPLISHED WITH IR, NMR AND UV-VIS SPECTROSCOPIES, ELEMENTALAND CRYSTALLOGRAPHIC ANALYSES. THE THIOIMINATO-COMPLEXES CAN BE USED FOR THE PREPARATION OF MYOCARDIAL IMAGING RDIOPHARMACEUTICALS WHEREAS THE MIXED LIGANDCOMPLEXES WITH AMINODITHIOLS ARE OF SPECIAL INTEREST AS NEW BRAIN IMAGING RADIOPHAMACEUTICALS OF TECHNETIUM-99M.

ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΙΟΥ
ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΙΟΥ
Technetium complexes
Τεχνήτιο
ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΙΟΥ
Technetium
TECHNETIUM RADIOPHARMACEUTICALS
BRAIN IMAGING RADIOPHARMACEUTICALS
TECHNETIUM CHEMISTRY

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1995


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.