Αξιολόγηση του κόστους και της αποτελεσματικότητας των προληπτικών μέτρων των ελληνικών τελωνειακών αρχών έναντι της νόσου των πτηνών (H5N1) και της νέας γρίπης (H1N1)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
Cost-effectiveness evaluation of the prevention measures among the hellenic customs authorities against the avian influenza (H5N1) and the pandemic influenza (H1N1)
Αξιολόγηση του κόστους και της αποτελεσματικότητας των προληπτικών μέτρων των ελληνικών τελωνειακών αρχών έναντι της νόσου των πτηνών (H5N1) και της νέας γρίπης (H1N1)

Μαμμά, Μαρία

Immunization guidelines from many countries recommend influenzavaccination of “high-priority” populations, including customs officers. Our aim was toestimate the economic impact of the vaccination program against influenza amongcustoms officers in relation to their participation into the program.We developed a decision analytical computational simulation modelincluding dynamic transmission elements that estimated the economic impact ofvarious scenarios with different attack rates, symptomatic percentages andvaccination participation among customs officers. Using a self-administeredquestionnaire, we also assessed in real-time the economic impact of the national2009/2010 campaign against seasonal and pandemic A/H1N1 influenza.Implementing seasonal and pandemic A/H1N1 influenza vaccinationprogram among customs officers in Greece is relatively inexpensive (<36Euros/vaccinated customs officer) and cost saving in all studied influenza scenarioswhen customs officer’s participation rate reached 100%. When participation ratedropped to 50%, influenza vaccination was never cost saving in all influenzascenarios with symptomatic percent of 50%.Due to the national 2009/2010 campaign, the participation rate into thevaccination program against seasonal influenza increased from 1.9 to 7.2%.However it remained far below the lowest net benefit limit calculated by ourmathematic model. Vaccination participation rate represents an essential cost-benefit target forthe economic effectiveness of the program against seasonal and A/H1N1 influenza.A more-structured approach is required to increase vaccination coverage againstinfluenza among vulnerable working groups such as customs officers.
Oι κατευθυντήριες οδηγίες εμβολιασμού σε πολλές χώρες συστήνουν τονεμβολιασμό έναντι της γρίπης σε ‘υψηλού κινδύνου’ πληθυσμιακές ομάδες, στιςοποίες συμπεριλαμβάνονται και οι τελωνειακοί υπάλληλοι. Ο στόχος μας ήταν νααξιολογήσουμε την οικονομική επίπτωση του προγράμματος εμβολιασμού έναντι τηςγρίπης στους τελωνειακούς υπαλλήλους σε σχέση με τη συμμετοχή τους στοπρόγραμμα.Αναπτύξαμε ένα αναλυτικό υπολογιστικό μοντέλο προσομοίωσης λήψηςαποφάσεων, στο οποίο συμπεριλήφθηκαν δυναμικά στοιχεία μετάδοσης με στόχοτον υπολογισμό της οικονομικής επίπτωσης μιας σειράς από σενάρια με διαφορετικάποσοστά προσβολής, ποσοστά εκδήλωσης συμπτωμάτων και ποσοστά συμμετοχήςτων τελωνειακών υπαλλήλων. Χρησιμοποιώντας ένα ατομικό ερωτηματολόγιο,υπολογίσαμε επίσης σε πραγματικό χρόνο την οικονομική επίπτωση της εθνικήςκαμπάνιας έναντι της εποχιακής και της πανδημικής γρίπης την περίοδο 2009/2010.Η εισαγωγή του προγράμματος έναντι της εποχιακής και της νέας γρίπης(Η1Ν1) στους τελωνειακούς υπαλλήλους στην Ελλάδα ήταν σχετικά ανέξοδη (<36Ευρώ/τελωνειακό υπάλληλο) και παρουσίαζε εξοικονόμηση κόστους σε όλα τασενάρια γρίπης που μελετήθηκαν, στα οποία η συμμετοχή των τελωνειακώνυπαλλήλων ήταν 100%. Όταν το ποσοστό συμμετοχής ήταν 50%, ο εμβολιασμόςέναντι της γρίπης δεν παρουσίαζε εξοικονόμηση κόστους σε κανένα από τα σενάριαγρίπης που μελετήθηκαν με ποσοστό εκδήλωσης συμπτωμάτων 50%.Εξαιτίας της εθνικής καμπάνιας της περιόδου 2009/2010, το ποσοστόσυμμετοχής στο πρόγραμμα εμβολιασμού έναντι της εποχιακής γρίπης αυξήθηκεαπό 1,9% σε 7,2%. Ωστόσο παρέμεινε χαμηλότερο από το όριο καθαρού οφέλους,το οποίο υπολογίστηκε από το μαθηματικό μας μοντέλο.Το ποσοστό συμμετοχής στο πρόγραμμα εμβολιασμού αποτελεί κυρίαρχοστόχο κόστους-οφέλους για την οικονομική αποτελεσματικότητα του προγράμματος έναντι της εποχιακής και της πανδημικής γρίπης. Μια πιο οργανωμένη προσέγγισηαπαιτείται για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης έναντι της γρίπης σε ευάλωτεςεργασιακές ομάδες, όπως είναι οι τελωνειακοί υπάλληλοι.

Effectiveness
Avian influenza (H5N1)
Τελωνειακοί υπάλληλοι
Vaccination program
Ελλάδα
Νέα γρίπη (H1N1)
Cost
Κόστος
Greece
Customs officers
Νόσος πτηνών (H5N1)
Pandemic influenza (H1N1)
Αποτελεσματικότητα
Economic evaluation
Πρόγραμμα εμβολιασμού
Οικονομική αξιολόγηση

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2013


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)