Μελέτη της αγγειογενετικής δραστηριότητας μοσχευμάτων σε πειραματικό έλλειμμα ουρήθρας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
A study of angiogenic activity in grafts used for urethral reconstruction in an experimental model
Μελέτη της αγγειογενετικής δραστηριότητας μοσχευμάτων σε πειραματικό έλλειμμα ουρήθρας

Ευσταθίου, Ελευθερία
Efstathiou, Eleftheria

Purpose: The aim of this study was to investigate the expression of VEGF in pedicle penile skin flaps (PPSFs) used for urethral reconstruction in rabbits and the effect of exogenous VEGF on the angiogenesis process in the these flaps.Materials - Methods: Thirty-four N. Zealand rabbits were randomly divided into two sets of animals. A ventral urethral defect was created in all animals. In the first set of animals (A, n=10), a penile pedicle skin flap was used for the repair and VEGF expression in the flap was estimated on days 1, 2, 3, 5 and 7 postoperatively. The second set of animals (B, n=24) included 4 subgroups: control, untreated and 2 VEGF subgroups. In the control subgroup (B1, n=6), the defect was repaired by simple closure. In Untreated subgroup (B2, n=6), a PPSF was used for the reconstruction. In VEGF subgroups (B3, n=6 και B4, n=6), exogenous VEGF was injected subdermally. In subgroup B3, the agent was injected on the postoperative day corresponding to the peak endogenous VEGF expression (first experiment results). Finally, in subgroup B4, VEGF was injected right after the operation was performed. The animals were sacrificed on the 21st postoperative day and the angiogenic activity was assessed. A p<0.05 was considered statistically significant.Results: The highest expression of endogenous VEGF in PPSFs was noted on postoperative day 3. Angiogenesis in control, untreated and VEGF subgroups was 22.78 ± 4.1, 30.00 ± 6.9, 34.72 ± 6.9 and 45.72 ± 11.6 (mean values ± standard deviation) vessels per optical field, respectively. There were statistically significant differences between control (B1) – untreated (B2) subgroups (p=0.04), untreated (B2) - VEGF subgroup B4 (p<0.001) and VEGF subgroup B3 and VEGF subgroup B4 (p=0.015) Indicative difference was noticed between untreated and VEGF B3 subgroups (p=0.064).Conclusions: VEGF plays an important role in angiogenesis of the PPSFs used for urethral reconstruction in rabbits. Its peak expression is noticed on postoperative day 3. Subdermal injection of VEGF improves the angiogenic activity, when injected both on the 3rd postoperative day and right after surgical reconstruction. Injecting VEGF right after surgery gives the best results.
Σκοπός: Να ερευνηθεί η έκφραση του VEGF σε μισχωτά μοσχεύματα δέρματος πόσθης, που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση ελλείμματος ουρήθρας σε κονίκλους. Επιπλέον, να διαπιστωθεί αν η εξωγενής χορήγηση VEGF αυξάνει την αγγειογενετική δραστηριότητα των μοσχευμάτων και να προσδιοριστεί ποιος είναι ο καταλληλότερος χρόνος χορήγησης αυτού.Υλικό-Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν 34 άρρενες κόνικλοι Νέας Ζηλανδίας, οι οποίοι χωρίστηκαν σε 2 ομάδες (Α και Β). Σε όλα τα ζώα αρχικά δημιουργήθηκε ένα έλλειμμα ουρήθρας. Στην πρώτη Ομάδα πειραματοζώων (A, n=10), χρησιμοποιήθηκε μισχωτό μόσχευμα από δέρμα πόσθης για την αποκατάσταση του ελλείμματος της ουρήθρας και μελετήθηκε η έκφραση του VEGF στα μοσχεύματα την 1η, 2η, 3η, 5η και 7η μετεγχειρητική ημέρα. Στη δεύτερη Ομάδα πειραματοζώων (B, n=24), συμπεριλήφθησαν 4 υπο-ομάδες. Στην υπο-ομάδα B1 (n=6), έγινε απλή ουρηθροτομή και συρραφή. Στην υπο-ομάδα Β2 (n=6), δημιουργήθηκε ένα έλλειμμα ουρήθρας, το οποίο αποκαταστάθηκε με μισχωτό μόσχευμα πόσθης. Στην υπο-ομάδα Β3 (n=6), επίσης χρησιμοποιήθηκε μισχωτό μόσχευμα και την ημέρα της μέγιστης έκφρασης του ενδογενούς VEGF (αποτελέσματα Ομάδας Α) χορηγήθηκε υποδορίως VEGF στα όρια του μοσχεύματος. Τέλος, στην υπο-ομάδα Β4 (n=6), ακολουθήθηκε η ίδια τεχνική με την υπο-ομάδα Β3, όμως ο παράγοντας χορηγήθηκε αμέσως μετά την ουρηθροπλαστική. Όλα τα πειραματόζωα της Ομάδας Β θανατώθηκαν την 21η μετεγχειρητική ημέρα και μελετήθηκε η αγγειογενετική δραστηριότητα. Στατιστικώς σημαντικές διαφορές θεωρήθηκαν αυτές στις οποίες το p<0.05. Αποτελέσματα: Η μέγιστη έκφραση του ενδογενούς VEGF στα μοσχεύματα παρατηρήθηκε την 3η μετεγχειρητική ημέρα. Η αγγειογενετική δραστηριότητα στις υπο-ομάδες που συγκρίθηκαν (Β1, Β2, Β3 και Β4) εκτιμήθηκε σε μεγέθυνση x200 και βρέθηκε πως είναι 22.78 ± 4.1, 30.00 ± 6.9, 34.72 ± 6.9 and 45.72 ± 11.6 (μέσες τιμές ± σταθερή απόκλιση) αγγεία κατά οπτικό πεδίο, αντίστοιχα. Κατά τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις υπο-ομάδες Β1-Β2 (p=0.04), Β2-Β4 (p<0.001) και μεταξύ Β3-Β4 (p=0.015). Όμως, στατιστικά ενδεικτική διαφορά διαπιστώθηκε ανάμεσα στις υπο-ομάδες Β2 και Β3 (p=0.064).Συμπέρασμα: Ο VEGF παίζει σημαντικό ρόλο στην αγγειογένεση των μισχωτών μοσχευμάτων δέρματος πόσθης, που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση ελλειμμάτων ουρήθρας στον κόνικλο. Η μέγιστη έκφραση του VEGF παρατηρείται την 3η μετεγχειρητική ημέρα. Η εξωγενής χορήγηση του VEGF υποδορίως την ημέρα αυτή αυξάνει την αγγειογενετική δραστηριότητα, σε μικρότερο όμως βαθμό από τη χορήγηση του παράγοντα αμέσως μετά την ουρηθροπλαστική.

Αγγειογένεση
Angiogenesis
Urethral econstruction
Ανάστροφος δερματικός κρημνός
Αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας (VEGF)
Vascular endothelial growth factor (VEGF)
Αποκατάσταση ουρήθρας
Rabbit
Κόνικλος
Pedicle skin flap

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.