Σχολιασμένη έκδοση ανέκδοτων ελληνικών οστράκων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
An edition of unpublished greek ostraca with commentary
Σχολιασμένη έκδοση ανέκδοτων ελληνικών οστράκων

Ibrahim, Heba

Η διατριβή έχει ως θέμα δεκατέσσερα ανέκδοτα όστρακα τριών συλλογών. Οι δύο πρώτες προέρχονται από το Αιγυπτιακό μουσείο του Καΐρου, η πρώτη υπό τον ειδικό αριθμό μητρώου 17952, η δεύτερη συλλογή με πρόχειρο αριθμό 20/10/14 ID προέρχεται από την Ελεφαντίνη-Συήνη, ενώ εκείνη της αποθήκης Ελντάχλεχ φέρει τον ειδικό αριθμό μητρώου 785.3 (ένα μόνο όστρακο προέρχεται από την Ταλ-Μαρκούλα). Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί να συνεισφέρει στη μελέτη της φιλολογικής, ιστορικής, οικονομικής, θρησκευτικής και κοινωνικής ζωής στην Ελληνορωμαϊκή Αίγυπτο. Όλα τα εκδοθέντα και σχολιαζόμενα κείμενα–εκτός του υπ’αριθμόν 14– χρονολογούνται κατά την περίοδο ανάμεσα στον πρώτο και τέταρτο αιώνα μ.Χ. Το πιο πρόσφατα χρονολογημένο όστρακο αποτελεί το υπ’αριθμόν 1 (απόδειξη είσπραξης φόρου δημητριακών), το οποίο ανήκει στην εποχή του Αυτοκράτορα Κλαύδιου και γράφτηκε την 11η Ιουλίου, 41-54 μ.Χ. Το μεταγενέστερο όστρακο είναι το υπ’αριθμόν 14, το οποίο ανήκει στο χρονικό διάστημα από τον 4ο έως τον 6ο αι. μ.Χ. Η διατριβή περιέχει δώδεκα αποδείξεις παραλαβής διαφόρων φόρων όπως: κεφαλικού φόρου (λαογραφία) στα υπ’αριθμόν 2, 9, 10, φόρου επιτηδεύματος (χειρωνάξιον) στα υπ’αριθμόν 7 και 8, φόρου δημητριακών στο υπ’αριθμόν 1, αγνώστου φόρου στα υπ’αριθμόν 4, 5, 6, 11‒13, μια ετικέτα για νομίσματα ή εμπορεύματα στο 14 και ένα προσκύνημα στον θεό Έρμη στο 3. Τα ποσά που αναφέρονται σε αυτές τις αποδείξεις παραλαβής φόρων κυμαίνονται από 3 δραχμές και 2 οβολούς στο υπ’αριθμόν 5 για έναν αγνώστο φόρο έως και 48 δραχμές για την πληρωμή ενός αγνώστου φόρου στο υπ’αριθμόν 12. Η διατριβή περιλαμβάνει παραρτήματα, πίνακες, βιβλιογραφία, συμπεράσματα, πλάκες, διαγράμματα και χάρτες.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις τιμές του σιταριού από την Ελεφαντίνη- Συήνη. Οι πηγές για τις τιμές σίτου από την Άνω Αίγυπτο (όστρακα) είναι περιορισμένες και όχι ιδιαίτερα διαφωτιστικές.-Μερικές λέξεις έχουν γραφτεί χωρίς ένδειξη συντομογραφίας.-Υπάρχουν ασυνήθιστες μορφές για κάποιες συντομογραφίες.-Ορισμένα ονόματα δεν εμφανίζονται πουθενά αλλού.-Υπάρχουν περισσότεροι τρόποι γραφής για το όνομα ορισμένων προσώπων.-Υπάρχουν κάποιοι τίτλοι των αυτοκρατόρων που συχνά βεβαιώνονται στην Ελεφαντίνη-Συήνη.-Υπάρχει μια μαρτυρία για δύο Αυτοκράτορες σε μία απόδειξη.-Μερικοί γραφείς γράφουν δύο διαφορετικούς τίτλους του Αυτοκράτορα στο ίδιο έγγραφο.-Υπάρχει μόνο ένα κομμάτι οστράκου που εμφανίστηκε από το Τελ-Markοula, όπου δεν έχει βρεθεί ούτε ένα κομμάτι από όστρακα ούτε παπύρους.-Ο όρος «Δόκιμος» δεν μαρτυρείται ως ετικέτα οπουδήποτε αλλού και δεν αναφέρεται σε άλλα όστρακα.-Υπάρχει μια σπάνια έκφραση για το «προσκύνημα» που ακολουθείται αμέσως από το όνομα του αφιερώτη η οποία εμφανίζεται σε κάποια επιγραφή από το Ουάντι Χαμμαμάτ.-Ο τίτλος μεγίστος σπάνια μαρτυρείται για τον θεό Ερμή.-Νομίζω ότι ο Ζήνων (10) παραμένει ακόμη στη θέση του ως φοροεισπράκτορας μέχρι το 149 μ.Χ.-Η υπηρεσία «μισθ(ωταὶ) πύλ(ης) Σοήνης» πιθανόν εμφανίζεται σε όστρακα μόνο από τον δεύτερο αιώνα. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο τύπος «μισθ(ωταὶ) ἱερᾱς πύλ(ης) Σοήνης» εμφανίζεται κατά την προαναφερθείσα περίοδο, μαρτυρείται σε λίγα έγγραφα που χρονολογούνται στο πρώτο μισό του τρίτου αιώνα μ.Χ.
The dissertation consists of 14 unpublished ostraca, which belong to three different collections; the first two come from the Egyptian Museum in Cairo. The first one is under a special register number 17953 and the other collection under temporary number 20/10/14ID from Elephantine-Syene, and that of El-Dakhleh store under a special register number 785.3 (only one piece from Tal Markoula). The present work sheds light on the philological, historical, economic, religious and social life in Greek-Roman Egypt. All the texts are dated from the first to the fourth centuries A.D (except 14). Eleven pieces are fragmentary. The earliest objectively dated ostracon is the 1(granary receipt) which might belonged to the period of the reign of the Emperor Claudius (July 11th A.D 41-54), while the latest text is preserved in 14 and could be assigned to the 4th -6th centuries A.D. The volume contains 12 tax receipts; a Poll tax Λαογραφία in 2, 9, 10. Χειρωνάξιον in 7, 8, Granary tax in 1, unknown taxes in 4, 5, 6, 11‒13, a label for coins or goods in 14, and only one Proskynêma for the god Hermes in 3. The amounts mentioned in these receipts range from a small number of drachmas such as 3 dr. 2 ob. in 5 for unknown tax, to a bigger amount of 48 dr. for the payment of an unknown tax in 12. All texts have been written on the recto, while the backside of the ostraca is blank. The volume includes: Appendices, Tables, Bibliography, Conclusion, Plates, Charts and Maps.RESULTS:-There is no information about the prices of wheat from Elephantine-Syene. The sources for wheat prices from upper egypt (ostraca) are short and entirely unclear.-Some words has been written with no mark of abbreviation.-There are unusual forms for some abbreviated words.-I found some Proper names did not occur anywhere else.-There are more than form of writing the name of some persons.-There are some titulatures of Emperors which are frequently attested in Elephantine-Syene.-There is an attestation for two Emperors in one receipt.-Some scribes wrote two different titles of the Emperor in the same document.-There is only one piece appeared from Tel-Markoula; where is not found neither one piece of ostraca nor papyri.-Δόκιμος has not been attested as label anywhere else, and it has not been referred in the ostraca.-There is a rare expression of proskynema followed directly by the dedicator; it has been attested in some inscription from Wadi Hammamat.-The title μεγίστος, is rarely attested with god Hermes.-I think Ζήνων (10) still at his position as a Tax collector until A.D 149.-The office of μισθ(ωταὶ) πύλ(ης) Σοήνης perhaps appeared in ostraca only in the second century, but in spite of the formula μισθ(ωταὶ) ἱερᾱς πύλ(ης) Σοήνης has appeared in the aforementioned period, it has been attested in few documents which dated to the first half of the third century A.D.

Line
Παράλληλο
Γραφείς
Scribes
Parallel
Όστρακα
Ostraca
Γραμμή

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Αγγλική γλώσσα

2014


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

BY*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.