Έλεγχος της εγκυρότητας της διάγνωσης της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας από ιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2014 (EN)
Checking the validity of the diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease by doctors in primary care
Έλεγχος της εγκυρότητας της διάγνωσης της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας από ιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας

Παπαϊωάννου, Μαρία
Papaioannou, Maria

SUMMARYAs there are no simple established methods for the diagnosis of patients with possible COPD in primary care setting the aim of this study was the comparison of different methods for COPD diagnosis in primary care. The first fifty patients in twenty-five general practice offices filled-in the special IPAG questionnaire for COPD diagnosis and underwent spirometry with the hand-held Piko-6 spirometer. Patients with known COPD, asthma or under treatment with bronchodilators were excluded. The results were compared with official spirometry parameters (Vitalograph dry spirometer) after bronchodilation. In addition the CAT questionnaire was prospectively measured to assess health status in a cohort of first diagnosed COPD patients in primary care at baseline and after 12 months of treatment. Data from 1,078 out of 1,250 examined patients (462 males, 616 females with a mean age of 65.2 years) were analyzed. The percentage of smokers was 48.4% with 38±29 pack-years of smoking history. COPD was diagnosed in 111 (10.3%) patients (40 in stage I, 53 in II, 16 in III and 2 in IV stage) 81% of whom were smokers with a smoking history of 55±35 pack-years. The sensitivity and specificity for COPD diagnosis were 91% and 49% respectively for the IPAG questionnaire, 80% and 95% for Piko-6 spirometer and, finally, 72% and 97% for their combination. The negative predictive value of the questionnaire was 97%, whereas the positive predictive value of the questionnaire/Piko-6 spirometer combination was 82%. A significant inverse correlation was observed between FEV1 and total CAT score both at baseline and after one year of treatment. Τhe CAT score presented with a significant improvement after the application of the appropriate treatment strategy in the cohort of COPD patients, despite the small decline of the FEV1 observed at one year follow-up.The IPAG questionnaire and the hand-held Piko-6 spirometer can be used complementary to increase the possibility of accurate diagnosis of COPD in primary care setting. Τhe CAT score provides an objective tool to evaluate the effectiveness of treatment in COPD patients, at a primary care level.
ΠΕΡΙΛΗΨΗΗ χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας, προσβάλλοντας το 9-10% των ενηλίκων άνω των 40 ετών.Καθώς δεν υπάρχουν καθιερωμένες μέθοδοι για την πρώτη διαλογή ασθενών με πιθανή ΧΑΠ στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) η μελέτη αυτή είχε ως αντικείμενο τη σύγκριση διαφορετικών μεθόδων αρχικής διαλογής.Εικοσιπέντε ιατροί της ΠΦΥ υπέβαλαν τους πρώτους 50 ασθενείς που προσήλθαν στα ιατρεία τους σε έλεγχο με το ειδικό ερωτηματολόγιο IPAG για τη διάγνωση της ΧΑΠ στην ΠΦΥ και σε σπιρομέτρηση με το σπιρόμετρο χειρός Piko-6. Αποκλείστηκαν όσοι είχαν διαγνωσμένη ΧΑΠ ή άσθμα ή ελάμβαναν βρογχοδιασταλτικά φάρμακα. Τα ευρήματα συγκρίθηκαν με εκείνα σπιρομέτρησης, μετά βρογχοδιαστολή, με ξηρό σπιρόμετρο Vitalograph. Επιπλέον, η εκτίμηση της κατάστασης της υγείας στην ομάδα ασθενών με πρωτοδιαγνωσθείσα ΧΑΠ στην πρωτοβάθμια φροντίδα κατά την έναρξη και μετά από 12 μήνες θεραπείας, μελετήθηκε προοπτικά με τη βοήθεια του ερωτηματολογίου CAT.Εξετάστηκαν 1.250 άτομα και αξιολογήθηκαν 1.078 (462 άνδρες, 616 γυναίκες, μέσης ηλικίας 65.2). Καπνιστές ήσαν οι 522 (48.4%) με ιστορικό 38 ± 29 πακέτα-έτη. Με το ξηρό σπιρόμετρο διαγνώστηκε ΧΑΠ σε 111 (10.3%) άτομα (40: σταδίου Ι, 53: ΙΙ, 16: ΙΙΙ και 2: IV) 81% των οποίων ήσαν καπνιστές (55 ± 35 πακέτα-έτη). Η ευαισθησία και η ειδικότητα του ερωτηματολογίου IPAG ήταν 91% και 49%, του σπιρομέτρου χειρός 80% και 95% και του συνδυασμού τους 72% και 97% αντίστοιχα. H αρνητική προγνωστική αξία του ερωτηματολογίου ήταν 97%, ενώ η θετική προγνωστική αξία του συνδυασμού ερωτηματολογίου και σπιρομέτρου χειρός ήταν 82%. Αξιοσημείωτη είναι η ισχυρή αρνητική συσχέτιση που παρατηρήθηκε μεταξύ των βαθμολογιών του CAT και των παραμέτρων αναπνευστικής λειτουργίας, μετά από 12 μήνες παρακολούθησης, με τη βαθμολογία του CAT να παρουσιάζει σημαντική βελτίωση στην ομάδα των ασθενών με ΧΑΠ μετά την εφαρμογή της συνιστώμενης θεραπευτικής στρατηγικής και παρά τη μικρή μείωση του FEV1 στους 12 μήνες παρακολούθησης.Το ερωτηματολόγιο IPAG και το σπιρόμετρο χειρός Piko-6 μπορεί να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά μεταξύ τους για την επιτυχή αρχική διαλογή ασθενών με πιθανή ΧΑΠ στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ενώ το ερωτηματολόγιο CAT μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα απλό εργαλείο για διάκριση ασθενών με ΧΑΠ υψηλού κινδύνου κατά τη στιγμή της πρώτης διάγνωσης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Ερωτηματολόγιο IPAG
Σπιρόμετρο χειρός PIKO-6
HAND –HELD PIKO -6 SPIROMETER
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)
IPAG questionnaire
Primary care

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2014


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)