Εφαρμογή δείκτη εκτίμησης της θρέψης για την αξιολόγηση της διατροφικής παρέμβασης σε παιδιά με χρόνια νεφρική νόσο

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2014 (EN)
A nutrition assessment index for the evaluation of dietary intervention in children wih chronic kidney disease
Εφαρμογή δείκτη εκτίμησης της θρέψης για την αξιολόγηση της διατροφικής παρέμβασης σε παιδιά με χρόνια νεφρική νόσο

Αποστόλου, Αγγελική
Apostolou, Aggeliki

Background: Protein energy wasting (PEW) is a common complication of chronic kidney disease and it is important that its diagnosed before it is established, especially in children, as it is associated to decreased growth rate and increased mortality. Aim of the present study, was to monitor the impact of personalized dietary intervention (based on the K/DOQI guidelines) on nutrition status. Patients – Methods: 40 children (2-17years old) of stages III,IV kai V under PD, were initially recruited, however inclusion criteria were fulfilled by 27 children. Malnutrition risk for hospitalized children was assessed by PeDiSMART score. Z-score for height, weight and BMI, mid upper arm muscle circumference (MUAMC) and arm fat area (AFA) were calculated for all children at time 0,1,3,6 and 12 months later. Bioelectrical impedance was performed and z-score for phase angle and body cell mass index were also calculated. Based on measurements ABN score was calculated. Dietary adherence and dietary intake quality were also assessed using indexes. Actual energy and protein intake were calculated from the analyses of 3-day dietary weighted reports and the calculation of actual needs. Biochemical indexes were obtained from the patients regular monitoring records. Four hundred healthy pediatric patients were also measured with bioelectrical impedance in order to have reference values for phase angle. Results: A significant increase for height (-1,47 to -1,24, p=0,044) and phase angle (-0,78 to -0,29, p=0,034) z-scores was noted after 12 months of personalized dietary intervention. According to height z-score PEW prevalence was eliminated from 44 to 41% and based on the phase angle z-score from 18,5% to 7%. A correlation between PeDiSMART and ΑΒΝ score, phase angle as well as albumin was noted. Patients younger than the chronological age of six and patients that were age at diagnosis less than 2 years were noted with significantly greater increase in height, weight and BMI z-scores. No significant change was noted in actual energy or protein intake. Actual protein intake was highlighted as the most determinant factor for the ΔPhase angle z-score, dietary adherence as the most determinant factor for Δ height z-score and actual energy intake for ΔMUAMC z-score. Dietary intake quality was negatively correlated to MUAFA z-score.Conclusions: Biochemical indexes cannot reflect nutrition state or its variations with reliability. Phase angle can be useful in monitoring nutrition state after nutrition intervention in addition to previously suggested indexes. PeDiSMART is a convenient score that can detect malnutrition risk in children with chronic kidney disease. Timely personalized dietary intervention may assist in all nutrition state marker improvement. Dietary quality indexes as well as dietary adherence scores can assist in monitoring the nutrition intake, designing the intervention and eventually in improving body composition.
Εισαγωγή: Το σύνδρομο απίσχνανσης που αποδίδεται σε μείωση των πρωτεϊνο-ενεργειακών υποστρωμάτων είναι μια συχνή επιπλοκή της χρόνιας νεφρικής νόσου και είναι σημαντικό να εντοπίζεται πριν την εγκατάστασή του ιδιαίτερα στα παιδιά, λόγω της συσχέτισής του με υπολειπόμενη αύξηση και αυξημένη θνητότητα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η δυναμική αξιολόγηση της διατροφικής κατάστασης παιδιών με ΧΝΝ μετά από εξατομικευμένη διατροφική παρέμβαση, βασιζόμενη στις συστάσεις Κ/DOQI. Ασθενείς -Μέθοδοι: Αξιολογήθηκε η διατροφική κατάσταση συνολικά 40 παιδιών (ηλικίας 2-17ετών) με ΙΙΙ και IV στάδιο ΧΝΝ και υπό περιτοναϊκή κάθαρση, όμως τα κριτήρια εισαγωγής στη μελέτη πληρούνταν από 27. Ο κίνδυνος υποθρεψίας στα νοσηλευόμενα παιδιά, αποτυπώθηκε με το PeDiSMART Score, ενώ για όλα τα παιδιά υπολογίστηκαν τα z-scores για βάρος, ύψος, δείκτη μάζας σώματος, περίμετρο μυός μεσοβραχιονίου, λιπώδη επιφάνεια μεσοβραχιονίου. Καταγράφηκαν οι τιμές βιοηλεκτρικής εμπέδησης (ΒΕ) για γωνία φάσης (ΓΦ) και δείκτη κυτταρικής μάζας σώματος (ΚΜΣ). Με βάση τις παραπάνω μετρήσεις υπολογίστηκε ο δείκτης ΑΒΝ. Η διαιτητική συμμόρφωση και η ποιότητα της διατροφικής πρόσληψης αποτυπώθηκαν επίσης με βαθμονομημένους προς τούτο δείκτες (σκορ). Τα στοιχεία για την ενεργειακή και πρωτεϊνική πρόσληψη των παιδιών, προήλθαν από την ανάλυση τριήμερων καταγραφών διαιτητικής πρόσληψης. Καταγράφηκαν και οι βιοχημικοί δείκτες που λαμβάνονταν στην τακτική παρακολούθηση των παιδιών. Όλες οι παραπάνω παράμετροι συλλέχθηκαν σε χρόνο 0,1,3,6 και 12 μήνες μετά την παρέμβαση. Για την κατάταξη της παραμέτρου ΓΦ πραγματοποιήθηκε πιλοτική μελέτη αποτύπωσης της παραμέτρου σε 600 υγιή παιδιά, προκειμένου να προκύψουν υπολογιστούν οι τιμές αναφοράς.Αποτελέσματα: Σημειώθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση των z-score ύψους (-1,47 σε -1,24, p=0,044) και ΓΦ (-0,78 σε -0,29, p=0,034) μετά από 12 μήνες παρέμβασης. Σύμφωνα με το z-score ύψους του ποσοστό παιδιών με ΣΑ ήταν κατά την έναρξη 44% και 41% δώδεκα μήνες μετά, ενώ σύμφωνα με το z-score ΓΦ σημειώθηκε μείωση του ποσοστού αυτού από 18,5 σε 7%. Το PeDiSMART συσχετίστηκε με το ΑΒΝ σκορ, την ΓΦ και τα επίπεδα αλβουμίνης. Στατιστικά σημαντικότερη βελτίωση στα z-score βάρους, ύψους και ΔΜΣ εντοπίστηκε στα παιδιά μικρότερα των έξι ετών και στα παιδιά με ηλικία διάγνωσης κάτω των δύο ετών. Δεν σημειώθηκε στατιστικά σημαντική μεταβολή στην ενεργειακή ή την πρωτεϊνική κάλυψη. Ως σημαντικότερος παράγοντας για τη διαμόρφωση της τιμής του z-score ΓΦ αναδείχτηκε το επί τοις εκατό ποσοστό κάλυψης των πρωτεϊνικών αναγκών, για την διαμόρφωση της μεταβολής του z-score ύψους η διαιτητική συμμόρφωση και για την περίμετρο μυός το επί τοις εκατό ποσοστό ενεργειακής κάλυψης. Στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση διαπιστώθηκε μεταξύ της ποιότητα της διατροφής και του z-score της λιπώδους επιφάνειας μεσοβραχιονίου.Συμπεράσματα: Οι βιοχημικοί δείκτες δεν διαθέτουν την απαραίτητη αξιοπιστία και παρακολούθηση των διαταραχών της διατροφικής κατάστασης. Η ΓΦ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της διατροφικής κατάστασης μετά από διατροφική παρέμβαση σε συνδυασμό με άλλους δείκτες που ήδη χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. Το PeDiSMART αποτελεί έναν εύχρηστο δείκτη ανίχνευσης κινδύνου υποθρεψίας στα νοσηλευόμενα παιδιά με ΧΝΝ. Η έγκαιρη εξατομικευμένη διατροφική παρέμβαση μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση όλων των δεικτών της θρέψης. Οι δείκτες ποιότητας της διατροφικής πρόσληψης και διατροφικής συμμόρφωσης μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποτύπωση της διατροφικής πρόσληψης, στο σχεδιασμό της παρέμβασης και στη βελτίωσης της σωματικής σύστασης των παιδιών αυτών.

Clinical nutrition
Κλινική διατροφή

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2014


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)