Η επίδραση των λογιστικών και μακροοικονομικών παραγόντων στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών σε ευρωζώνη και Ελλάδα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2014 (EN)
The impact of accounting and macroeconomic factors on the quality of bank loan portfolio in eurozone and Greece
Η επίδραση των λογιστικών και μακροοικονομικών παραγόντων στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών σε ευρωζώνη και Ελλάδα

Makri, Vasiliki
Μακρή, Βασιλική

Credit risk is one of the greatest threats of financial institutions and is undoubtedly linked to the quality of bank loan portfolio. The purpose of this dissertation is to investigate which factors determine the quality of bank loan portfolio in Eurozone and Greece. Specifically, it is examined the impact of various accounting and macroeconomic indexes to non-performing loans (NPL), loans loss provisions (LLP) and loans loss reserves (LLR) ratios. The empirical analysis is carried out at both banking system and individual bank level by using dynamic regression models. The findings extend the existing literature and confirm the hypotheses, since the dynamic persistence of credit risk, accounting ratios (such as capital ratio, liquidity ratio and bank size) and macroeconomic factors (such as unemployment, public debt, GDP growth rate and inflation), can interpret any changes in the quality of loans. These factors may be used as early warning indicators of future changes in problem loans in order to assist banks and regulatory authorities in maintaining financial stability and preventing future crisis episodes.
Ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες απειλές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και είναι άρρηκτα συνυφασμένος με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου. Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι ο καθορισμός των προσδιοριστικών παραγόντων της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών σε Ευρωζώνη και Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, μελετάται η επίδραση διαφόρων λογιστικών και μακροοικονομικών μεγεθών στους δείκτες των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL), των προβλέψεων (LLP) και των αποθεματικών (LLR) επισφαλών δανείων. Η εμπειρική ανάλυση υλοποιείται τόσο σε επίπεδο τραπεζικού συστήματος όσο και σε επίπεδο μεμονωμένων τραπεζών, χρησιμοποιώντας δυναμικά μοντέλα παλινδρόμησης. Τα ευρήματα της μελέτης επεκτείνουν την βιβλιογραφία και επιβεβαιώνουν τις ερευνητικές υποθέσεις, ότι η δυναμική αντοχή του πιστωτικού κινδύνου, λογιστικοί δείκτες (όπως ο δείκτης κεφαλαίου, ο δείκτης ρευστότητας και το μέγεθος της τράπεζας) και μακροοικονομικά μεγέθη (όπως η ανεργία, το δημόσιο χρέος, ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ και ο πληθωρισμός), ερμηνεύουν τις μεταβολές της ποιότητας των χορηγήσεων. Οι παράγοντες αυτοί δύναται να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης για τις μελλοντικές μεταβολές των προβληματικών δανείων, από τις τράπεζες και τις εποπτικές αρχές, για την διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την αποφυγή κρίσεων.

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Accounting and macroeconomic factors
Αποθεματικά επισφαλών δανείων
Προβλέψεις για επισφαλή δάνεια
Credit risk
Γενικευμένη μέθοδος των ροπών
Generalized method of moments
loan loss reserves
Ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου
Λογιστικοί και μακροοικονομικοί παράγοντες
Quality of bank loan portfolio
loan loss provisions
Πιστωτικός κίνδυνος
Non-performing loans ratio

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2014


Πανεπιστήμιο Πατρών
University of Patras

BY*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)