Η καπνισματική συνήθεια ως ανεξάρτητος παράγοντας εκδήλωσης αναπνευστικών παθήσεων και καρκίνου του πνεύμονα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2015 (EN)
Smoking habits as an independent factor of lung cancer and respiratory diseases development
Η καπνισματική συνήθεια ως ανεξάρτητος παράγοντας εκδήλωσης αναπνευστικών παθήσεων και καρκίνου του πνεύμονα

Τσιούδα, Θεοδώρα
Tsiouda, Theodora

H καπνισματική συνήθεια είναι υπεύθυνη για πολλές αναπνευστικές και μεταβολικές ασθένειες όπως χρόνια αποφρακτική νόσος (ΧΑΠ) και επιδείνωση της νόσου του άσθματος, της κυστικής ίνωσης, διάμεση πνευμονοπάθεια και βρογχεκτασίες. Βλάβη του πνευμονικού παρεγχύματος, όπως το εμφύσημα συμβαίνει λόγω της συνήθειας του καπνίσματος. Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της καπνισματικής συνήθειας ως ανεξάρτητου παράγοντα εκδήλωσης αναπνευστικών παθήσεων και καρκίνου του πνεύμονα. Επιπλέον, με την ανάλυση των αποτελεσμάτων διερευνήθηκαν ερωτήματα όπως με ποιο τρόπο σχετίζεται η εμφάνιση των διαφόρων νόσων με το κάπνισμα, και με τα έτη καπνίσματος και με τον αριθμό των πακέτων ανά ημέρα, με τον βαθμό εξάρτησης των ερωτώμενων, με τον βαθμό ετοιμότητας τους, με την ηλικία τους. Επίσης διερευνήθηκε κατά πόσο το φύλο των ερωτώμενων σχετίζεται με τον βαθμό ετοιμότητας τους και ο βαθμός ετοιμότητας σχετίζεται με τα έτη του καπνίσματος. Επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο, ως το εργαλείο συλλογής των δεδομένων της έρευνας ενώ οι ερωτήσεις του επιλέχθηκαν με βάση προηγούμενες έρευνες στο θέμα των καπνισματικών συνηθειών. Εισήλθαν στην μελέτη όλα τα άτομα, ηλικίας 18-75 ετών, που προσήλθαν για εξέταση στο ιατρείο κοινωνικής μέριμνας του νομού Σερρών και το αντικαπνιστικό ιατρείο του δήμου Σερρών. Το τελικό μέγεθος του δείγματος όσον αφορά τα ερωτηματολόγια διαμορφώθηκε στους 1542 καπνίζοντες και 180 μη καπνίζοντες. Στατιστικά σημαντική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ του καπνίσματος και των νόσων: καρκίνος των γεννητικών οργάνων, καρκίνος των πνευμόνων, ΧΑΠ, άσθμα, προβλήματα του πεπτικού συστήματος, σακχαρώδης διαβήτης και παροδικά αναπνευστικά προβλήματα. Στατιστικά σημαντική συσχέτιση βρέθηκε επίσης μεταξύ των ετών καπνίσματος και των νόσων: καρκίνος των πνευμόνων, ΧΑΠ, στεφανιαία νόσος, Α/Υ, δυσλιπιδαιμίες, σακχαρώδης διαβήτης και νευρολογικά προβλήματα. Επιπροσθέτως, στατιστικά σημαντική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ του αριθμού των πακέτων και των νόσων καρκίνος των γεννητικών οργάνων και καρκίνος των πνευμόνων, ΧΑΠ, στεφανιαία νόσος, Α/Υ, αρρυθμίες, αιματολογικά προβλήματα, προβλήματα του ουροπεπτικού συστήματος, σακχαρώδης διαβήτης, παροδικά αναπνευστικά προβλήματα και νευρολογικά προβλήματα. Στατιστικά σημαντική συσχέτιση βρέθηκε επιπλέον μεταξύ του βαθμού εξάρτησης και των νόσων ΧΑΠ, παροδικά αναπνευστικά προβλήματα και καρκίνος των πνευμόνων ενώ δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας των ερωτώμενων και του βαθμού ετοιμότητας τους να διακόψουν το κάπνισμα. Υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του φύλου των ερωτώμενων και του βαθμού ετοιμότητας τους. Συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών δεν είναι τόσο αποφασισμένες να διακόψουν το κάπνισμα (54.3%) ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών είναι πολύ αποφασισμένο να διακόψει το κάπνισμα (54.1%). Τέλος, υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του βαθμού ετοιμότητας και των ετών καπνίσματος. Συγκεκριμένα αυτοί που εμφανίζονται ως πολύ αποφασισμένοι να διακόψουν το κάπνισμα καπνίζουν κατά μέσο όρο περισσότερα χρόνια (25.54 έτη) έναντι αυτών που δεν είναι πολύ αποφασισμένοι να το διακόψουν (24.18 έτη).
Smoking habit is held responsible for several respiratory and metabolic diseases. Respiratory diseases such as chronic obstructive disease pulmonary disease (COPD) and disease exacerbation of asthma, cystic fibrosis, interstitial lung disease and bronchiectasis has been observed to be induced by smoking. Lung parenchyma damage such as emphysema occurs due to smoking habit. The aim of this study was to investigate the smoking habit as independent factor responsible for the expression of respiratory diseases and lung cancer. Moreover, the analysis of the results included questions such as how various diseases associated with smoking, with duration of smoking habit, the dependence of the respondents, the degree of preparedness, their age and the number of cigarettes packets per day consumed. We also investigated whether the gender of the respondents related to their degree of readiness while preparedness related to years of smoking. The tool for collecting research data was a questionnaire while questions were selected based on previous research on the subject of smoking habits. All subjects who answered the questionnaire aged 18-75 years and were patients visiting the office of the county welfare of city of Serres and the anti-smoking clinic of city of Serres for examination. The final size of the sample for the questionnaires was formed in 1542 smokers and 180 non-smokers. A statistically significant correlation was found between smoking and disease genital cancers, lung cancer, COPD, asthma, digestive problems, diabetes and transient respiratory problems. A statistically significant correlation was also found between smoking and diseases like lung cancer, COPD, coronary artery disease, arterial hypertension, dyslipidemia, diabetes and neurological problems. In addition, statistically significant correlation was found between the number of packets and diseases of genital cancer and lung cancer, COPD, coronary artery disease, arterial hypertension, arrhythmias, blood problems, problems of urinal and digestive system, diabetes mellitus, transient respiratory and neurological problems. A statistically significant correlation was found between the extra dependency and disease COPD, transient respiratory problems and lung cancer, while there is no statistically significant correlation between age of respondents and the degree of readiness to quit smoking. There is a statistically significant correlation between the gender of the respondents and their level of readiness. In particular the majority of women are not so determined to quit smoking (54.3%) while the majority of men are very determined to quit (54.1%). Finally, there is a statistically significant correlation between the degree of preparedness and years of smoking. Specifically those who appear to be very determined to quit smoke on average more years (25.54 years) versus those that are not very determined to quit (24.18 years).

smoking cessation
Κάπνισμα τσιγάρου

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2015


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)