Βιώσιμη επεξεργασία και αξιοποίηση βιομηχανικών και αστικών υγρών αποβλήτων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2015 (EN)
Sustainable management and utilization of agroindustrial and municipal wastewaters
Βιώσιμη επεξεργασία και αξιοποίηση βιομηχανικών και αστικών υγρών αποβλήτων

katsoni, athanasia
Κατσώνη, Αθανασία

Η παραγωγή ελαιολάδου και η παραγωγή τυροκομικών προϊόντων αποτελούν δυο από τις κύριες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφέρεια Κρήτης, οι οποίες συνοδεύονται από την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων υγρών αποβλήτων. Στην παρούσα διατριβή έγινε η ολοκληρωμένη επεξεργασία των στραγγισμάτων ελαιοπυρήνα και του τυρογάλακτος, δυο υγρών αποβλήτων με υψηλό οργανικό ρυπαντικό φορτίο. Τα απόβλητα υπέστησαν επεξεργασία με τη διεργασία της αναερόβιας χώνευσης σε αντιδραστήρα τύπου UASB με σκοπό την παραγωγή βιοαερίου, το οποίο δυνητικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Για τη μείωση της τοξικότητας των αποβλήτων, έναντι των μεθανιογόνων μικροοργανισμών του αναερόβιου αντιδραστήρα, έγινε αραίωσή τους με πρωτογενές αστικό λύμα που προερχόταν από το βιολογικό καθαρισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η διεργασία της αναερόβιας χώνευσης ήταν αποτελεσματική ως προς την απομάκρυνση του COD των αποβλήτων, με μέση απομάκρυνση 55% και 89% για τα αραιωμένα στραγγίσματα του ελαιοπυρήνα και το αραιωμένο τυρόγαλα, αντίστοιχα. Όσον αφορά στην απόδοση της διεργασίας ως προς την παραγωγή βιοαερίου, αυτή δεν ήταν αρκετά αποτελεσματική μιας και η παραγωγή μεθανίου κυμάνθηκε σε μικρότερα επίπεδα από τη θεωρητική τιμή και στα δυο διαφορετικά μίγματα αποβλήτων.Η εκροή του αναερόβιου αντιδραστήρα υπέστη περαιτέρω επεξεργασία, για την απομάκρυνση του εναπομείναντος οργανικού φορτίου, με σκοπό την ασφαλή διάθεσή του στο περιβάλλον. Η επεξεργασία έγινε με εφαρμογή της ηλεκτροχημικής οξείδωσης με ηλεκτρόδια αδάμαντα εμπλουτισμένου με βόριο και τη διεργασία photo-Fenton. Η ηλεκτροχημική οξείδωση ήταν πολύ αποτελεσματική ως προς την απομάκρυνση του COD των αποβλήτων, ειδικά όταν έγινε χρήση του NaCl ως ηλεκτρολύτη. Εντούτοις, μετά την ηλεκτροχημική οξείδωση παρατηρήθηκε αύξηση της τοξικότητας των διαλυμάτων, η οποία οφείλεται στο σχηματισμό οργανοχλωριωμένων παραπροϊόντων κατά τη διάρκεια της ηλεκτροχημικής οξείδωσης του αποβλήτου. Από την άλλη, με τη διεργασία photo-Fenton τα ποσοστά απομάκρυνσης του COD κυμάνθηκαν σε μικρότερα επίπεδα από τα ποσοστά που επιτεύχθηκαν με την ηλεκτροχημική οξείδωση. Συγκεκριμένα, για τα αραιωμένα στραγγίσματα πυρήνα η μέγιστη απομάκρυνση COD ήταν 26% και για το αραιωμένο τυρόγαλα 35%. Παρασκευάστηκαν διάφοροι καταλύτες κατάλληλοι για την ξηρή αναμόρφωση του αερίου μίγματος που προσομοιάζει το βιοαέριο που παράγεται από την αναερόβια χώνευση των υγρών αποβλήτων. Στη συνέχεια έγινε η επιλογή του κατάλληλου καταλύτη για να χρησιμοποιηθεί ως ανοδικό ηλεκτρόδιο σε κυψελίδα καυσίμου με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Κατασκευάστηκε κυψελίδα καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη GDC (CeO2 ενισχυμένη με Gd2O3) που λειτούργησε σε θερμοκρασία 7500C. Το ανοδικό και καθοδικό ηλεκτρόδιο ήταν κεραμομεταλλικού τύπου με βάση το Ni ενισχυμένο με Ir (Ir-Ni/GDC) και περοβσκίτης τύπου LSM, αντίστοιχα. Η τροφοδοσία της κυψελίδας καυσίμου που μελετήθηκε ήταν μίγμα προσομοιωμένου βιοαερίου (CH4 και CO2) σε τρεις διαφορετικές συστάσεις: ισομοριακού, οξειδωτικού και αναγωγικού μίγματος βιοαερίου. Η ηλεκτροκαταλυτική μελέτη της κυψελίδας έδειξε ότι η κυψελίδα μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια σε τροφοδοσία βιοαερίου οποιασδήποτε ποιότητας, ενώ η λειτουργία της παρουσιάζει βέλτιστη συμπεριφορά στην περίπτωση της οξειδωτικής σύστασης βιοαερίου (CO2/CH4=1,8/1).
Olive oil and cheese production are two of the main agro-industrial activities of vital economic significance to all Mediterranean countries, and thus to the Region of Crete. These activities are unfortunately associated with the generation of large quantities of wastewater and solid wastes, whose management, treatment and safe disposal raise serious environmental concerns.In the present thesis, an integrated treatment of olive pomace leachate and cheese whey, two high strength wastewaters produced from olive oil production and cheese industries, respectively, was investigated. The above wastewaters were treated with anaerobic digestion process in a UASB reactor, where biogas is produced and can potentially be used to generate electricity. In order to reduce the toxicity of the wastewaters to methanogenic microorganisms of the anaerobic reactor, the wastewaters were diluted with raw municipal wastewater from the wastewater treatment plant of the Technical University of Crete campus. The anaerobic digestion process was effective in removing the COD of the effluents, with a mean COD removal of 55% and 89% for the diluted olive pomace leachate and the diluted cheese whey, respectively. Regarding the efficiency of the process in biogas production, the process was not effective, since methane production for both wastewaters was lower than the theoretical values.The effluent of the anaerobic reactor was subject to post-treatment in order to be totally mineralized for safe disposal to the environment. The processes applied were electrochemical oxidation with BDD electrodes and the photo-Fenton process. The electrochemical oxidation was very effective in removing the COD, especially when NaCl was used as electrolyte. However, an increase in ecotoxicity of wastewaters was observed after the electrochemical oxidation, due to the formation of organochlorinated by-products and residual chlorine during the electrochemical oxidation of wastewaters. On the other hand, the photo-Fenton process was less effective in removing the COD. Specifically, maximum COD removal was 26% and 35% for the diluted olive pomace leachate and diluted cheese whey, respectively. Various catalysts, suitable for the dry reforming of biogas, were prepared and tested for their activity in different temperatures and their stability into time. The most active and stable catalyst was then used as the anode in a fuel cell, in order to produce electricity.A solid oxide fuel cell was made with GDC (CeO2 doped with Gd2O3) as the electrolyte, a cermet of Ni/GDC doped with Ir (Ir-Ni/GDC) as the anode and perovskite LSM type (La0,5Sr0,5MnO3) as the cathode. The SOFC was operated at 7500C and simulated biogas (CH4+CO2) mixtures, including equimolar, poor and rich methane biogas compositions were used as the feed of the fuel cell. Both catalytic (open-circuit experiments) and electrocatalytic (closed-circuit experiments) measurements were carried out. The closed-circuit data showed that the cell could operate satisfactorily in a variety of biogas compositions, while poor in methane biogas (CO2/CH4=1,8/1) maximized the rate of the dry internal reforming reaction of methane and consequently the electrical energy output characteristics of the cell.

Παραγωγή βιοαερίου
Agroindustrial wastes
Αναερόβια χώνευση
Biogas production
Αγροβιομηχανικά απόβλητα
Anaerobic digestion

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2015


Πολυτεχνείο Κρήτης
Technical University of Crete (TUC)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)