Η αξιολόγηση σωματικών ικανοτήτων, ποδοσφαιρικών επιδεξιοτήτων και ψυχολογικών χαρακτηριστικών μαθητών – αθλητών ποδοσφαίρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
The evaluation of physical abilities, football skills and psychological characteristics of young students - athletes footballers
Η αξιολόγηση σωματικών ικανοτήτων, ποδοσφαιρικών επιδεξιοτήτων και ψυχολογικών χαρακτηριστικών μαθητών – αθλητών ποδοσφαίρου

Τρικάλης, Χρήστος
Trikalis, Christos

Σκοπός της παρούσης έρευνας ήταν η αξιολόγηση επιλεγμένων α) σωματικών - φυσικών ικανοτήτων, β) ποδοσφαιρικών δεξιοτήτων και γ) η διερεύνηση των σημαντικότερων κινήτρων συμμετοχής των νεαρών μαθητών - αθλητών στο άθλημα του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Το δείγμα για την αξιολόγηση, φυσικών ικανοτήτων και ποδοσφαιρικών δεξιοτήτων αποτέλεσαν 485 μαθητές από 7 έως 15 ετών, ενώ το δείγμα για τη διερεύνηση των κινήτρων της συμμετοχής αποτέλεσαν 752 μαθητές από 7 έως 14 ετών Δημοτικού και Γυμνασίου, οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι σε ακαδημίες ποδοσφαίρου της Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας. Η επιλογή του δείγματος έγινε τυχαία από 40 τουρνουά παιδικού ποδοσφαίρου την περίοδο 2009 - 2011, κατόπιν κλήρωσης. Οι μετρήσεις των ανθρωπομετρικών γνωρισμάτων έδειξαν, ότι οι νεαροί ποδοσφαιριστές διατήρησαν το κανονικό τους βάρος (74.30%) και δεν ήταν υπέρβαρα (18.20%) ή παχύσαρκα (7.50%) άτομα. Τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά για την αξιολόγηση των σωματικών ικανοτήτων και των ποδοσφαιρικών δεξιοτήτων έδειξαν, ότι η ευλυγισία επηρέασε την ταχύτητα των 10m χωρίς εμπόδια, ενώ η ισορροπία έπαιξε αρνητικό ρόλο στις ταχύτητες των 20m, 30m χωρίς εμπόδια και στις δοκιμασίες ευκινησίας των 10m, 20m, 30m ζικ ζακ με μπάλα. Επίσης καταγράφηκε ότι η ευλυγισία και η ισορροπία επηρέασαν σημαντικά την οριζόντια και κατακόρυφη αλτική ικανότητα. Το σωματικό λίπος σχετίσθηκε αρνητικά με την προπονητική ηλικία, δηλαδή μειώνεται σε σχέση με τα χρόνια προπόνησης. Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) σχετίσθηκε θετικά με τη χρονολογική ηλικία ενώ παρουσιάσθηκε χαμηλή συσχέτιση με την προπονητική ηλικία. Ο αριθμός των εβδομαδιαίων προπονήσεων δεν επηρέασε το σωματικό λίπος και το ΔΜΣ (p>.05). Ο ΔΜΣ επηρέασε σημαντικά την κατακόρυφη και την οριζόντια αλτική ικανότητα, τις ταχύτητες των 10m, 20m, 30m χωρίς εμπόδια, όπως και τις δοκιμασίες ευκινησίας των 20m, 30m ζικ ζακ χωρίς μπάλα, ενώ δεν επηρέασε την ευλυγισία, την ισορροπία, τη δοκιμασία ευκινησίας των 10m ζικ ζακ χωρίς μπάλα και των 10m, 20m, 30m με μπάλα (p>.05). Ο τόπος κατοικίας επηρέασε σημαντικά την ευλυγισία, την οριζόντια αλτική ικανότητα, την ισορροπία, τις ταχύτητες των 10m, 20m, τις δοκιμασίες ευκινησίας με ή χωρίς μπάλα και τη συμμετοχή στις εβδομαδιαίες προπονήσεις. Αντίθετα ο τόπος κατοικίας δεν έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κατακόρυφη αλτική ικανότητα, το ΔΜΣ και από τις ταχύτητες στα 30m χωρίς εμπόδια (p>.05). Η αγωνιστική θέση των μαθητών - αθλητών επηρέασε την κατακόρυφη αλτική ικανότητα, τις ταχύτητες 10m, 20m χωρίς εμπόδια, τις δοκιμασίες ευκινησίας με ή χωρίς μπάλα, το ΔΜΣ, ενώ δεν επηρέασε την ευλυγισία, την οριζόντια αλτική ικανότητα, την ισορροπία και την ταχύτητα των 30m χωρίς εμπόδια (p>.05). Η προπονητική ηλικία επηρέασε σημαντικά τόσο την κατακόρυφη όσο και την οριζόντια αλτική ικανότητα, όλες τις ταχύτητες και τις δοκιμασίες ευκινησίας με ή χωρίς μπάλα, ενώ δεν φάνηκε να παίζει σημαντικό ρόλο στην ευλυγισία, την ισορροπία και δεν επηρέασε το ΔΜΣ των νεαρών αθλητών (p>.05). Όσον αφορά στην παρακίνηση τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν ως σημαντικότερους παράγοντες κινήτρων συμμετοχής τους επόμενους τέσσερις: α) τη βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων (Μ=39.54±4.74), β) τη διασκέδαση (Μ=28.61±4.59), γ) την κοινωνική απήχηση (Μ=26.58±4.97) και δ) τη δημιουργία φιλίας (Μ=20.63±3.84). Όλοι οι παράγοντες των κινήτρων συμμετοχής είχαν μέτριες συσχετίσεις μεταξύ τους (p<.01). Στατιστικά σημαντικές διαφορές προέκυψαν από την ανάλυση διακύμανσης μεταξύ των κινήτρων συμμετοχής: «βελτίωση των ικανοτήτων», «φιλία», «κοινωνική απήχηση» και «διασκέδαση» και των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων (8-10, 11-12 & 13-14) (p<.05). Η περαιτέρω ανάλυση έδειξε ότι όσο αυξάνει η ηλικία των μαθητών - αθλητών τόσο οι παραπάνω παράγοντες συμμετοχής φθίνουν. Τα συμπεράσματα της παρούσης εργασίας ανέδειξαν ξεκάθαρα, ότι τα παιδιά που ασχολούνται με το άθλημα του ποδοσφαίρου δεν είναι υπέρβαρα και παχύσαρκα. Αναπτύσσουν τις σωματικές τους ικανότητες οι οποίες αποτελούν σημαντικούς δείκτες για την εξέλιξη τους στο ποδόσφαιρο.
The aim of this study was the evaluation of selected: a) natural abilities, b) football skills, and c) the investigation of the motivation for the participation of Greek students - athletes in football in Greece. Seven hundred and fifty two students participated in the survey for the investigation of the motivation, in the survey for the evaluation of the physiological abilities and the football skills 485 students of Elementary and Middle School participated, aged 7 to 15 years old. However, for the evaluation of the natural abilities and the skills of football 458 students participated, aged 7 to 15 years old. All of the students who participated subscribed in football academies of Thessaly, Macedonia and Midland Greece. The choice of this survey was incidentally; however, we knew that during the year 2009-2013 more than 40 football tournaments for children took place in the specific above areas and the youngsters were chosen after lottery-this is where the measurements had been established. The results of the survey of the evaluation of the natural abilities and the skills of football have shown that the young football-players have a normal weight which is the ideal weight (74.30%) and they are not overweight or obese. The flexibility affected the 10m sprint without obstacles, but the balance played a negative role in the 20m, 30m sprint without obstacles and agility test of 10m, 20m, and 30m with ball. Moreover, it is apparent that being flexible and have a great sense of balance influence the horizontal and vertical jump ability. The body fat has a negative correlation with the age training. The results showed s positive correlation between the BMI and the chronological age, but on the other hand there is a low correlation with the age training. The number of the weekly training does not seem to influence the body fat and the Body Mass Index (p>.05).The Body Mass Index affected with a significant way the horizontal and vertical jump ability, the 10m, 20m, and 30m sprint and 20 m, 30m agility test with ball, on the other hand, though, it did not affect the flexibility, the balance and the 10m without ball and 10m, 20m, 30m with ball (p>.05). The area that someone lives in influence, in a great amount the agility, the horizontal jump ability, the balance, the sprint of 10m, 20m without obstacles, the agility test with or without ball, the weekly training, but it does not influence the vertical jump ability, the Body Mass Index and the sprint of 30m without obstacles, (p>.05). The position that an athlete has in a football game influences the vertical jump ability, the sprint of 10m, 20m without obstacles, the agility test with or without ball, the Body Mass Index; however, it does not influence the agility, the horizontal jump ability, the balance and has an non-significance part in the sprint of 30m without obstacles (p>.05).The fact of how many years a football-player is engaged with this kind of sport influences not only the vertical jump ability but also the horizontal jump ability, all the kind of sprints and the agility test with or without ball, but it does not seem to play an important role in agility, balance and Body Mass Index of the young athletes (p>.05). Concerning the psychological aspects, the results of the survey have shown as the most important incentives the following four factors: a) improvement of the skills and competencies (M=39.54±4.74), b) entertainment (M=28.61±4.59), g) social impact (M=26.58±4.97) and d) creating friendship (M=20.63±3.84). All incentives for participation have medium correlation between them (p<.01). Statistically, significant differences emerged from the analysis of variance in following incentives «improvement of skills», «friends», «social news» and «fun», between all the age groups (8-10, 11, 12 and 13-14) (p<.05). Results supported that the higher the age group is, the above factors of participation tend to decline. The findings indicate that student-athletes should participate in football academies, because of the fact that the students who participate in football games are not obese or overweight. They develop their natural abilities and skills which are significant parts of their progression on football. There is a need of reinforcement from the football business, so that the students should be motivated to participate in the actual football activity.

Ευλυγισία
Body mass index
Δείκτης μάζας σώματος
Football academies
Agility
Ισορροπία
Ακαδημίες ποδοσφαίρου
Ταχύτητα
Κίνητρα συμμετοχής
Incentives to participate
Sprint
Balance

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)

BY*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.