Σχέση σειράς γέννησης παιδιού και καπνίσματος μητέρας με λόγο αγοριών / κοριτσιών και ενδομήτρια αύξηση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2014 (EN)
Association of secondary sex-ratio with maternal smoking and intrauterine growth
Σχέση σειράς γέννησης παιδιού και καπνίσματος μητέρας με λόγο αγοριών / κοριτσιών και ενδομήτρια αύξηση

Ασημακοπούλου, Ασπασία
Asimakopoulou, Aspasia

Σκοπός: Να αξιολογηθεί ο λόγος αγόρια/κορίτσια (sex ratio) στα παιδιά καπνιστριών και μηκαπνιστριών μητέρων, σε σχέση με τη σειρά γέννησης των παιδιών (τόκος).Να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα του καπνίσματος της μητέρας κατά την εγκυμοσύνη στην εμβρυικήανάπτυξη σε σχέση με τον τόκο την ηλικία και τον αριθμό των τσιγάρων που κάπνιζαν οι μητέρες ανάημέρα κατά την εγκυμοσύνη και το φύλο των παιδιών.Σχεδιασμός: Προοπτική μελέτη.Τόπος: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.Αντικείμενο: Μελετήθηκαν 2.108 τελοιόμηνα νεογνά που γεννήθηκαν από το 1993 έως και το 2002, 665νεογνά καπνιστριών μητέρων και 1.443 νεογνά μη καπνιστριών μητέρων.Αποτελέσματα: Ο λόγος αγόρια/κορίτσια στο σύνολο των νεογνών που μελετήθηκε ήταν 1,09. Ηυπεροχή των αγοριών στα παιδιά των καπνιστριών και μη καπνιστριών μητέρων ήταν 1,26 και 1,03αντίστοιχα. Στα παιδιά των καπνιστριών μητέρων που ήταν τόκων 1, 2 και ≥3 ήταν 1,47, 1,35 και 0,92αντίστοιχα, ενώ στα παιδιά των μη καπνιστριών μητέρων ήταν 1,04, 1,00 και 1,03 αντίστοιχα.Η στατιστική ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι η πιθανότητα για γέννηση αγοριού από καπνίστριεςμητέρες ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στις πρωτότοκες παρά στους τόκους ≥3, ανεξάρτητα από τηνηλικία της μητέρας. Αντίστροφα, η σειρά γέννησης των παιδιών δεν επηρέασε τον λόγοαγόρια/κορίτσια στις μη καπνίστριες μητέρες.Αυξανομένου του τόκου στα νεογνά των μη καπνιστριών μητέρων παρατηρήθηκε μια σταδιακή αύξησητης ανάπτυξης ενώ στα νεογνά μη καπνιστριών μητέρων παρατηρήθηκε μια σταδιακή μείωση τηςανάπτυξης. Αυτό το αποτέλεσμα ήταν περισσότερο εμφανές στα αγόρια. Ένα σημαντικά αρρνητικόαποτέλεσμα στην αύξηση παρατηρήθηκε από την στην συσχέτιση του καπνίσματος με τον τόκο(p=0,0013) και, με το φύλο και τον τόκο (p=0,001). Υπήρχε μια σημαντική αρρνητική συσχέτισηανάμεσα στον αριθμό των τσιγάρων που καπνίζονταν ανά ημέρα και της αύξησης η δύναμη της οποίαςαυξανόταν με την αύξηση του τόκου, κυρίως στα αγόρια.Συμπεράσματα: Οι πρωτότοκες μητέρες που κάπνιζαν κατά την εγκυμοσύνη γέννησαν σημαντικά περισσότερα αγόρια απ’ ότι κορίτσια, ενώ μητέρες με τόκους ≥3 γέννησαν περισσότερα κορίτσια.Δευτερότοκες γυναίκες που κάπνιζαν λιγότερα από 10 τσιγάρα την ημέρα γέννησαν σημαντικάπερισσότερα αγόρια, αλλά ο λόγος αγόρια/κορίτσια ελαττώθηκε όταν κάπνιζαν ≥10 τσιγάρα την ημέρα.Το κάπνισμα της μητέρας κατά την κύηση προκαλεί καθυστέρηση στην εμβρυική αύξηση, κυρίως στααγόρια, ένα αποτέλεσμα που ενισχύεται με τον τόκο αλλά είναι ανεξάρτητο από την ηλικία της μητέρας..
Objective: To assess the sex ratio in offspring of smoking and nonsmoking mothers in relationship tothe parity.To examine the effect of maternal smoking during pregnancy on fetal growth in relationship to maternalparity, age and number of cigarettes smoked/day, and offspring’s gender.Design: Prospective study.Setting: University hospital.Subjects: Were studied 2018 term singleton neonates born form 1993 to 2002, 665 from smoking and1443 from nonsmoking mothers.Main outcome measures: Secondary sex ratio in regard to maternal periconseptual smoking and parity.Results: The male preponderance in the offspring of smoking and nonsmoking mothers was 0.558 and0.506, respectively (p=0.031). In the smoking women parity 1, 2 and 3 it was 0.596, 0.574 and 0.462,respectively, whereas in the nonsmoking it was 0.511, 0.500 and 0.508, respectively (p=0.02, 0.04 and0.64, respectively). Logistic regression analysis showed that the possibility for a boy to be delivered bymothers who smoked was significantly greater in primiparous than in party ≥3, independently of thematernal age. Conversely, parity did not affect the sax ratio in the offspring of the nonsmokingmothers.With increasing parity, in the neonates of nonsmoking mothers there was a gradual increase of growth,whereas in neonates of smoking mothers there was a gradual decrease of growth. This effect wasmore pronounced in males. A significant negative main effect on growth resulted from the interactionof smoking with parity (p=0,013), and with gender and parity (p=0,001). There was a significantnegative correlation between number of cigarettes smoked per day and growth, the strength of whichincreased with parity, mainly in males.Conclusions: Among women who smoked in the periconceptual period, significantly more male thanfemale offspring are born from primiparous, whereas parity >3 give birth to more female offspring;women parity 2 give birth to significantly more male, but the sex ratio declines when they smoked ≥10cigarettes/day.Maternal smoking during pregnancy causes a delay in getal growth, which is greater in male offspring,an effect that is enhanced with parity but is independent of maternal age..

Περίμετρος κεφαλής
Sex ratio
Intrauterine growth restriction
Ηλικία μητέρας
Maternal age
Λόγος αγόρια/κορίτσια
Head circumference
Κάπνισμα
Parity
Σειρά γέννησης απογόνων (τόκος)
Ενδομήτρια αύξηση
Smoking

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2014


Πανεπιστήμιο Πατρών
University of Patras*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)