Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στην Ελλάδα, το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο και η εθνική εφαρμογή του

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στην Ελλάδα, το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο και η εθνική εφαρμογή του (EL)
Health and safety at work in Greece, european regulation and national implementation (EN)

Μέκος, Κωνσταντίνος Ζ.

Το άρθρο εξετάζει το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στην Ελλάδα. Διαπιστώνεται ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων έχει βασικά ευρωπαϊκή προέλευση, αφού οι εθνικές νομοθεσίες εναρμονίζονται με τις κοινοτικές οδηγίες. Αντιθέτως, οι μηχανισμοί επιβολής της νομοθεσίας δεν συγκλίνουν, αφού η δημόσια διοίκηση της κάθε χώρας εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τις δικές της λειτουργίες και διαδικασίες. Η οργανωτική δομή και η ιστορία του κάθε μηχανισμού επιβολής έχουνμεγάλη σημασία, ενώ η ανεξαρτησία του από την κυβέρνηση είναι απαραίτητη για την αμεροληψία του. Στο άρθρο γίνεται επίσης αναφορά στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, του οποίου η σημασία φαίνεται να είναι προς το παρόν περιορισμένη. (EL)
This article examines the institutional framework regulating health and safety at work in Greece. The analysis reveals that the regulations oncerning occupational health and safety are mainly of European origin, since national legislation isharmonized with the Community Directives. On the other hand, the enforcement mechanisms of the legislation between member-states hardlyconverge, since the public administration of each country still operates with its own functions and procedures. The organizational structure and history of each enforcement mechanism are of great importance, while its independence fromthe government is essential for its impartiality. The European Social Charter is also mentioned in the article, though its significance is deemed to be limited up to now. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (EL)
Υγεία και ασφάλεια (EL)
Ελλάδα (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
εργατικά ατυχήματα (EL)
Greece (EN)
European Social Charter (EN)
European Union (EN)
Health and safety (EN)
occupational accidents (EN)


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Ελληνική γλώσσα

2016-04-13


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 2 Αρ. 2 (2007): Ο Εξευρωπαϊσμός των δημόσιων πολιτικών στην Ελλάδα; 165-177 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 2 No. 2 (2007): The Europeanization of public policies in Greece; 165-177 (EN)

Copyright (c) 2016 Κωνσταντίνος Ζ. Μέκος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.