Ανισότητα, φτώχεια και συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα: πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Ανισότητα, φτώχεια και συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα: πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές (EL)
Inequality, poverty and living conditions in Greece: Recent developments and prospects (EN)

Mitrakos, Theodore

Η εργασία παρουσιάζει τις πρόσφατες εξελίξειςκαι τα χαρακτηριστικά της ανισότητας, της φτώ-χειας και των συνθηκών διαβίωσης των νοικο-κυριών στην Ελλάδα, με έμφαση στις αναδια-νεμητικές επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας πουυιοθετήθηκαν κατά την διάρκεια της τρέχουσαςοικονομικής κρίσης. Επιπλέον, η μελέτη εξετάζειτη δομή της ανισότητας και τη συνεισφορά τωνδιαφόρων πηγών εισοδήματος στη συνολικήανισότητα, ενώ συζητούνται επίσης αναλυτικά τακύρια χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήμα-τος κοινωνικής αλληλεγγύης και οι περιορισμέ-νες αναδιανεμητικές επιδράσεις των κοινωνικώνπαροχών. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνταιτα δεδομένα του εισοδήματος από την έρευναΟικογενειακών Προϋπολογισμών για την Ελλά-δα καθώς και τις Ευρωπαϊκές Έρευνες Εισοδήμα-τος και Συνθηκών Διαβίωσης των νοικοκυριών.Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η εισοδημα-τική ανισότητα και η σχετική φτώχεια αυξήθηκε,αλλά όχι δραματικά, κατά τη διάρκεια της τρέ-χουσας κρίσης, αν και η σύνθεση του φτωχούπληθυσμού άλλαξε σημαντικά. Ωστόσο, η από-τομη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος τωννοικοκυριών και η σημαντική αύξηση της ανερ-γίας επιδείνωσαν δραματικά την οικονομική ευ-ημερία και την απόλυτη φτώχεια, δηλαδή όταν ηγραμμή φτώχειας σε πραγματικούς όρους παρα-μένει σταθερή σε επίπεδα πριν από την κρίση (EL)
This paper presents the recent trends andthe characteristics of inequality, poverty andliving conditions in Greece, emphasising onthe distributional effects of the austeritymeasures adopted during the currenteconomic crisis. Moreover, the decompositionanalysis of the study examines the structureof inequality and the contribution of variousincome sources in overall inequality, whilethe main characteristics of the Greek socialsolidarity system and the poor distributionalimpact of social benefits are also discussed. Forthis purpose, the household income from theGreek Household Budget and the EU Statisticsof Income and Living Conditions surveys areused. The available data indicate that incomeinequality and relative poverty increased,yet not dramatically, during the currentcrisis, although the composition of the poorpopulation changed considerably. However,the sharp decline in disposable income andthe dramatic increase in unemployment ledto a significant deterioration in economicprosperity and absolute poverty, i.e. whenthe poverty line in real terms remains stablein the pro-crisis levels. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

φτώχεια (EL)
αναδιανεμητικές επιδράσεις (EL)
Ανισότητα (EL)
redistribution impact (EN)
living conditions (EN)
poverty (EN)
Inequality (EN)


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

2016-04-13


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 8 Αρ. 1 (2013): Η ελληνική κρίση (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 8 No. 1 (2013): The Greek crisis (EN)

Copyright (c) 2016 Theodore Mitrakos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.