Επίδραση των μυκητοκτόνων στους μικροβιακούς δείκτες μόλυνσης (E.Coli, E.Feacalis) των υδάτων και στη Salmonella Typhi

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Επίδραση των μυκητοκτόνων στους μικροβιακούς δείκτες μόλυνσης (E.Coli, E.Feacalis) των υδάτων και στη Salmonella Typhi (EL)

Δήμου, Δήμητρα Σπ. (EL)

Καλφακάκου, Βασιλική (EL)
Δήμου, Δήμητρα Σπ. (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας (EL)
Παπαδοπούλου, Χρυσάνθη (EN)
-

Στην παρούσα πειραματική μελέτη διερευνώνται οι επιπτώσεις τωνμυκητοκτόνων Dodin, Carbendazim, Ziram και Copper Hydroxide στουςμικροβιακούς δείκτες μόλυνσης των υδάτων Escherichia coli, Enterococcus faecalisκαι Salmonella typhi.Σύμφωνα με τη Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ανώτερο επιτρεπόμενοόριο, για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκου στο πόσιμο νερό, είναι 0.1 μg/L ενώ για τοσύνολο των ενώσεων αυτών είναι 0.5 μg/L.Οι συγκεντρώσεις των φυτοφαρμάκων στα διαλύματα, που εφαρμόστηκαν στηνπαρούσα μελέτη, ήταν στο ανώτερο επιτρεπόμενο όριο 0.1 μg/L (UPL) και 10 (1.0 μg/L), 100 (10.0 μg/L) και 1000 (100.0 μg/L), πολλαπλάσια του UPL.Οι μικροοργανισμοί που αναπτύχθηκαν στα διαλύματα των μυκητοκτόνωνελέγχθηκαν ως προς τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους, τημορφολογία των αποικιών τους στα εκλεκτικά υλικά, τις βιοχημικές τους ιδιότητες καιτην ανθεκτικότητά τους στα αντιβιοτικά. Στους παρακάτω πινάκες καταγράφονται τααποτελέσματα της πειραματικής πορείας (Πίνακες Β.10, Β.11, Β.12, Β.13.).Η συμπεριφορά των μικροβιακών δεικτών, παρουσία των μυκητοκτόνων,εμφάνισε στατιστικά σημαντικές αλλαγές στην καμπύλη ανάπτυξης, στη μορφολογίατων αποικιών στα εκλεκτικά υλικά, στις βιοχημικές ιδιότητες και στην ανθεκτικότηταστα αντιβιοτικά.Κατά συνέπεια, αποπροσανατολιστικά δεδομένα σχετικά με τους μικροβιακούςδείκτες της ρύπανσης του νερού εξαιτίας παρεμβολών, προερχομένων από ταφυτοφάρμακα, είναι δυνατό να οδηγήσουν σε ακατάλληλη νομοθεσία και οδηγίες καινα συντελέσουν σε αναποτελεσματικές πρακτικές αναφορικά με την προστασία τουπεριβάλλοντος και του νερού.Συμπερασματικά, διαφαίνεται ότι, πιθανόν, υπάρχει ανάγκη αλγορiθμωνδιόρθωσης, κατά τις εκτιμήσεις της ρύπανσης και της μόλυνσης του νερού, σεσχέση με τα συνυπάρχοντα βιοκτόνα ή και άλλους περιβαλλοντικούς ρύπους, όπωςτα μέταλλα ή άλλοι περιβαλλοντικοί διαταράκτες.Σε ένα μολυσμένο-ρυπασμένο, φυσικό οικοσύστημα, οι σχέσεις είναιπολύπλοκες. Γενικά, με τα όρια των τιμών και με κλασικές τεχνικές, δεν μπορείπάντα να εκτιμηθεί με ασφάλεια η ποιότητα των υδάτων. Θα πρέπει να λαμβάνονταισοβαρά υπόψην όλοι οι μολυσματικοί- ρυπαντικοί παράγοντες και οι φυσικοχημικέςδιεργασίες. Για να μην οδηγούμαστε, επομένως, σε ελλιπείς και λάθος εκτιμήσεις,θα ήταν ιδανική η δημιουργία ενός αλγορίθμου, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλουςτους φυσικοχημικούς παράγοντες που επιδρούν στο περιβάλλον.Το νερό είναι ένας ευαίσθητος πόρος και η ρύπανση, που υφίστανται σήμερα ταυδάτινα οικοσυστήματα, είναι δυνατό να επηρεάσει πολλές γενεές, οι δε δείκτεςελέγχου της μικροβιολογικής ποιότητας των υδάτων αποτελούν έναν από τουςβασικότερους παράγοντες για τη βιώσιμη διαχείρισή τους. (EL)
This experimental study investigates the effects of the fungicides Dodin,Corbendazim, Ziram and Copper Hydroxide on the microbial indicators of waterpollution Escherichia coli, Enterococcus faecalis and Salmonella typhi.According to the European Union legislation, the upper permissible limit, forpesticide residues in drinking water, is 0.1 mg/L whereas for the total of thesecompounds is 0.5 mg/L.Pesticide concentrations in solutions, applied in this study, were in the upperpermissible limit 0.1 mg/L (UPL) and at 10 x (1.0 mg/L), 100 x (10.0 mg/L) and 1000x (100.0 mg/L), folds of the UPL.Micro-organisms grown in fungicide solutions as above were examinedregarding their short-term and long-term growth data, their morphology in selectivematerials, their biochemical properties and their resistance in antibiotics. Results ofthe experimental procedure are recorded in the following tables (Tables Β.10, Β.11,Β.12, Β.13.).Microbial indicators behavior, in the presence of fungicides, presentedstatistically major changes in growth curve, colony forming morphology in selectivematerials, biochemical properties and antibiotic resistance.Accordingly, misleading data on microbial indicators of water pollution due topesticide originating interferences may produce inappropriate legislation anddirectives and result to ineffective practices regarding environmental and waterprotection.Therefore it reveals that there may be need for correction factors, in estimatingwater pollution and contamination, in relation to coexisting biocides or even otherenvironmental pollutants such as metals or other environmental disruptors.Water is a sensitive resource and pollution, that aquatic eco-systems aresubjected nowadays, may probably go on for generations. The control indicators ofmicrobiological quality of water make up one of the most basic factors for theirsustainable management. (EN)

bachelorThesis

Μικροβιακοί δείκτες ποιότητας των υδάτων (EL)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (EL)
University of Ioannina (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.