5.1.2.10 Κώδικες εγγράφων Αγίου Όρους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

5.1.2.10 Κώδικες εγγράφων Αγίου Όρους (EL)

Α' Κώδιξ επισήμων εγγραφών Μεγίστης Λαύρας καταρτισθείς υπό Ευλογιου Κουρίλα από 1910-1951: 1. Γράμματα της μονής Αμαλφηνών, 2. Του πρώτου Νικηφόρου δια τα όρια των Αμαλφηνών από της Λαύρας και του Καραχάλου φ. 3α-β, 3. Βασιλείου Ρωμανού «πρόσταγμα περιέχον την τελείαν αφιέρωσιν της των Αμαλφηνών εις την μεγίστην Λαύραν ... » φ. 4α, 4. Έτερον πατριαρχικόν περι της αυτής υποθέσεως φ. 4β - 5α, 5. Του πρώτου (Ιωάννου) και των ηγουμένων του Όρους περί της αφιερώσεως .... φ. 5α- 6Ρ, 6. Έτερον εν μεμβράνη γράμμα του πρώτου (Ιωάννου) και της κοι¬νής συνάξεως γεγραμμένον κατά τον ανωτέρω σημειωθέντα μήνα και ινδικτιώνα άνευ έτους άπαντα ...» φ. 6β - 7α, 7. Έτερον μεταγενέστερον γράμμα και τινών γερόντων περί των ορίων της μονής των Αμαλφηνών και της μεταξύ Λαυριωτών και Καρακαλλινών περί τούτων διαφωνίας» (αντίγραφον) φ. 7α- 8α, 8. Το υπ’ αριθμ. 6 πλήρες εκ του μεμβρ. πρωτοτύπου, 9. Του υπ’ αριθμ. 7 νεώτερον αντίγραφον σ. 14β, 10. Έτερον αρχαίον γράμμα της ιεράς μονής των Αμαλφηνών εν ω οράται πώλησις τόπου τινός Πριναρίου καλουμένη από τους εν Κ/πολει μοναχούς της μονής (των αγίων Αναργύρων) του Κοσμι- δίου προς τους Αμαλφηνούς». ςφπθ -1081 φ. 10β- 12β, 11. Ολοσφράγιστον της Κοινότητος διά την Προβάταν διεκδικου- μένην υπό των Καρακαλλινών, 12. Σιγίλλιον πατριάρχου Νήφωνος περί της αρχής του Πρώτου ςω '¬1292, 13. Σιγίλλιον πατρ. Αντωνίου περί του πρώτου εν τω αυτώ έτει εκ- δοθέν, 14. Μολυβδόβουλλον σιγίλλλιον του δομεστίκου των δυτ. θεμάτων διά «την απογραφικήν εξίσωσιν και αποκατάστασιν του θέματος Βολερού και Μουσυνοπόλεως, 15. Δωρητήριον ήτοι αφιέρωσις των Βουλευτηρίων εις την Λαύραν. §φλζ' - 1029 αρχ. Αθανάσιος μοναχός ο της μονής των Βουλευτηρίων, 16. «Ασφάλεια» προς τον ηγούμενον των Βουλευτηρίων, 17. Επικυρωτικόν του Πρωτάτου, 18. Οροθεσία των μονών Λαύρας, Βουλευτηρίων και Ξηροποτάμου, Έτερον υπόμνημα διαφοράς, ου η αρχή λείπει. Εδόθη παρά των Λαυριωτών Παύλω τω Ξηροποταμίτη, 20. Έτερον υπόμνημα του Αθανασίου δευτέρου ηγουμένου της Λαύρας δοθέν τη μονή του αγίου Παύλου, 21. Μετάφρασις του αρτίως εκδοθέντος ορισμού [υπέρ] των Λαυριωτών, 22. Περί μοναστηρίου του εν Καρεαίς αγίου Δημητρίου του Λαμάρη, 23. Θεοτόκος Περσιώτισσα εν Θεσσαλονίκη, μονύδριον Λαύρας, 24. Πρώτον και παλαιγενέστερον (έτους 1000) γράμμα περί των τοπίων των διακειμένων κατά τον Μυλοπόταμον και την περιοχήν αυτού, 25. Συμφωνητικόν του ηγουμένου του αγίου Ηλιού Νικολάου μετά του ηγουμένου του Ατζιϊωάννου Συμεών 1004 26. 26. Περί τινος αφιερωτικού γράμματος του αγίου Ευθυμίου του Ίβηρος ,27. Έτερον αρχαίον υπόμνημα του προσημειωθέντος πρώτου Νικηφόρου περί των εν τη τοποθεσία Μυλοποτάμου, 28. Υπόμνημα αξιόλογον περί της μονής του σεβασμίου Σάββα του επιλεγομένου Χάλδου και της τοποθεσίας και των ορέων αυτής, 29. Περί των ορίων Λαύρας, Ιβήρων και Φιλοθέου, 30. Περί της μεταλλαγής της μονής Χάλδου (ήτοι των ησυχαστών) καί τινος τόπου των Φιλοθεϊτών καλουμένου του Καλύκα αγρός, 31. Αναφορά του Πρώτου προς τον πατριάρχην Ιερεμίαν ή Μητροφάνην» περί της κατά τον Μυλοπόταμον διαφοράς Λαυριωτών προς Φιλοθείτας αναγνωρίζονται τα δίκαια των πρώτων. 32. Περί της διαφοράς Λαύρας και Ιβήρων των ορίων Μυλοποτάμου, 33. Κηρόβουλλον Ι. Κοινότητος της μεγάλης συνάξεως του Πρωτάτου κρίσις επί τόπου δι’ ης αναγνωρίζονται τα δίκαια της Λαύρας έναντι των Φιλοθεϊτών και Ιβηριτών, 34. Απόφασις του Πρωτάτου διά την συμφωνίαν Λαυριωτών και Ιβηριτών περί του Μυλοποτάμου «κατ’ έμπροσθεν του Χουσείν αγά, 35. Κοινοποίησις της ανωτέρω συμφωνίας προς τον εν Κ/πόλει Μποσταντζήπασι της Ι. Κοινότητος, 36. Περί κελλίου ετέρου λεγομένου του Καλλύκα και διακειμένου εν ταις Καρεαίς, κάτωθεν των Καρεών εις τον Άδην, 37. Περί του Καλλύκα... υπόμνημα, εν ω οράται η μονή, 38. «Περί του εν Καρεαίς κελλίου της Παναγίας, του ποτε υποκειμένου τη μονή του Καλλύκα, έτερον υπόμνημα, 39. Κηρόβουλλον γράμμα του πρώτου και της συνάξεως περί τινος τόπου πλησίον της πηγής του βασιλικού [ύδατος] εν ταις Καρεαίς, 40. Όμοιον περί του εν Καραίς κοιμητηρίου, 41. Του αυτού πρώτου έτερον γράμμα εκδοθέν τω §φμε', 42. Περί ανακαινίσεως του Κοιμητηρίου της Λαύρας υπό καρεωτών κελλιωτών, 43. Αφιερωτικόν του πρώτου και των ηγουμένων της σκήτεως των Γλωσσίων εις την αγίαν Λαύραν, 44. Διά το Κοιμητήριον, 45. Αφιέρωσις οικίας εν Κ/πολει εις την Μονήν αγ. Πάντων , 46. Έτερον περί της αυτής υποθέσεως της ιδίας χρονολογίας, 47. Συμφωνία της μονής των Ρουβάδων της καλουμένης και του αγίου Ακινδύνου μετά τινων χωρικών εχόντων τοποθεσίαν μύλων και πωλήσαντων αυτήν τοις μοναχοίς, 48. Απόφασις του Πρωτάτου περί διαφοράς του ηγουμένου αγ. Νι¬κολάου του Ραχή προς τον εν Καρεαίς κελλιώτην Διονύσιον, 49. Αφιερωτικόν του Πλατέως εις την Λαύραν, 50. Όμοιον εις την Λαύραν του εν Καρεαίς κελλίου του αγίου Ονουφρίου, 51. Προφούρνιον κελλίον Αγία Τριάς, 52. Έτερον όμοιον σχεδόν τω προηγουμένω διά της ιδίας χειρός, 53. Περί των ορίων του Προφουρνίου και Κουτλουμουσίου, όμοιον τοις ανωτέρω και διωρθωμένον κατά τι, σ. 138δ, 54. Περί του αυτού αντίγραφον διωρθωμένον, είναι συντομώτερον των άλλων και παλαιότερον, 55. Γράμματα του Προφουρνίου του πατριάρχου Ιερεμίου, 56. Απόφασις της μεγάλης συνάξεως περί του διαχωρισμού των ορίων, 57. Απόφασις «της συνάξεως του Όρους διά το ύδωρ του Προφουρνίου», 58. Δεύτερον αντίγραφον καθαρόν, 59. «Δεύτερον αντίγραφον καθαρόν Διά το ύδωρ του Μηνίτζη» κελλίου του Ιω. Θεολόγου πλησίον του Κουτλουμουσίου και Πύργου του Μακρού,60. Διά το εν Καρεαίς εκκλησιαστικόν» 1592, 61. Διά το αμπέλι το υποκάτω του βασιλικού ύδατος, 62. «Διά το κέλλιον των αρχαγγέλων» 1662, 63. Διά το Προφούρνι εκ του κώδικος του Κονακίου των Καρεών, 64. Έτερον περί του αυτού, 65. Διά το κελλίον Άδην, 66. Γράμμα των πρ. πατριαρχών Κ/πόλεως Σεραφείμ και πρ. Αλεξανδρείας Ματθαίου και ολοσφράγιστον της Κοινότητος, 67. Περί των γενομένων οροθεσίων μεταξύ των αθωνιτών... και των Ιερισσωτών...», 68. «... γράμμα αφιερωτικόν της νήσου των Γυμνοπελαγιτών της λεγομένης ήδη Κυραπαναγίας, 69. «Περί του Παλαιοκάστρου Κοντέα και των ορίων αυτού γράμμα, 70. Καλλίστου περί αποβολής εκ της Λαύρας των μοναχών Διονυ¬σίου, Γενναδίου «του εκ Βουλγάρων», 71. Ιερεμίου περί της Εξαρχίας και Ναυπάκτου Νεοφύτου εις άγιον Όρος χάριν συνεισφορών υπέρ των αναγκών της εκκλησίας, 72. Κυρίλλου Ε , Προς τας μονάς του Άθωνος περί αποπομπής εκ του Όρους των αγενείων και εκ των κελλίων και σκητών έτι, 73. Ίσον απαράλλακτον της διαθήκης του πρώην Κ/πόλεως Κυρίλλου, 74. Παϊσίου, περί των εν κοινή συνάξει δικαιωμάτων των 3 μεγάλων μονών του παραγίνεσθαι μετά υπηρετών, 75. Συνοδικόν και πατρ. γράμμα περί των ορίων Αμαλφινών και της μεταξύ Λαυριωτών και Καρακαλλινών διαφοράς και συμφωνίας του πατρ. Ιωαννικίου αψξθ ' Ιούλιον φ. 8α-10α, 76. Προκοπίου περί του κοινού χρέους εγκαλούντων των λοιπών μονών τους Λαυριώτας και Ιβηρίτας αντιλέγοντας τη διανομή, οις και ηλάττωσεν η εκκλησία το μερίδιον, 77. Γερασίμου, Περί των εν Κ/πόλει χρεών της Λαύρας προς τους άρχοντας, οίτινες χαρίζουσι πολλά τη μονή,78. Γ ράμμα της Λαύρας προς τον μητροπολίτη Ατταλείας, 79. Γράμμα της Λαύρας περί της αυτής υποθέσεως προς τον άρχοντα Χατζή Βασίλειον, 80. Προβιβασμός του γραμματικού της μονής Λαύρας Δοσιθέου εις εκκλησιάρχην, 81. Αφιερωτήριον του Καστοριανού Γεωργίου Τράμπα προς την Λαύραν, 82. Αφιερωτήριον των Αρεβενικίων, 83. Του Μεγ. Πέτρου, 84. Στεφάνου βασιλέως Σερβίας και Ρωμανίας. Αναγνώρισις της κυριότητος των μετοχίων και πάντων των προνομίων, 85. Του αυτού αφιερωτήριον της εν Θ/νίκη μονής των αγίων Πάντων προς την Λαύραν μετά και άλλων χωρίον (τοπωνυμικά πολλά) χρονολογία δεν υπάρχει, 86. Κατάλογος Βλαχίας Χρυσοβούλλων (EL)

Ευλόγιος, Κουρίλας (EL)

Ευλόγιος, Κουρίλας (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (EL)

dataset

Ευλόγιος Κουρίλας- Λαυριώτικα (EL)


Ελληνική γλώσσα

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.