Μοριακή ανίχνευση σε αρχειακό υλικό ανθεκτικών στις μακρολίδες στελεχών ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και συσχετισμός με ιστολογικά δεδομένα ταξινόμησης κατα sydney

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜοριακή ανίχνευση σε αρχειακό υλικό ανθεκτικών στις μακρολίδες στελεχών ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και συσχετισμός με ιστολογικά δεδομένα ταξινόμησης κατα sydney

Γαζή, Σοφία (EL)

Γαζή, Σοφία (EL)
Αγνάντη, Νίκη (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Μορφολογικός - Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής
-

Το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού (Επ) είναι ένας Gram(-) ελικοειδής μικροαερόφιλος μικροοργανισμός που αποικίζει επιφανειακά το γαστρικό βλεννογόνο και έχει συσχετισθεί αιτιολογικά με την πρόκληση γαστρίτιδας, πεπτικού έλκους και νεοπλασιών. Εμπόδια στην εκρίζωσή του αποτελούν διάφορες γενετικές αλλοιώσεις στο γονιδίωμα του μικροβίου, που το καθιστά ανθεκτικό σε μία σειρά θεραπευτικών σχημάτων με συγκεκριμένα αντιβιοτικά σκευάσματα και κυρίως στην Κλαριθρομυκίνη. Οι αλλοιώσεις αυτές αφορούν κατά κύριο λόγο σημειακές μεταλλάξεις στην αγκύλη της πεπτιδυλοτρανσφεράσης του 23S rRNA του μικροβίου. Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη γενετικών αλλοιώσεων σε βιοπτικό υλικό σειράς ασθενών με Ελικοβακτηριδιακή λοίμωξη και η συσχέτισή τους με φαινοτυπικές αλλαγές του γαστρικού βλεννογόνου όπως αυτές ταξινομούνται ιστοπαθολογικά κατά Sydney (τροποποίηση Houston). Μελετήθηκαν 150 κύβοι παραφίνης Ελικοβακτηριδιακής γαστρίτιδας που αφορούσαν σε 75 ασθενείς χωρισμένους σε 2 ομάδες: η ομάδα Α που αποτελείτο από 25 ασθενείς με ανθεκτικότητα στη θεραπεία εκρίζωσης και η ομάδα Β αποτελούμενη από 50 ασθενείς στους οποίους επιτεύχθηκε εκρίζωση του μικροβίου. Η ιστολογική ταξινόμηση των περιστατικών έγινε σύμφωνα με την κατάταξη κατά Sydney σε αρχειακό βιοπτικό υλικό που πάρθηκε από κάθε ασθενή προ και μετά τη θεραπευτική αγωγή. Στη συνέχεια, γενετικό υλικό που εξάχθηκε από τις παραπάνω βιοψίες αναλύθηκε με τεχνική Real Time PCR. Παράλληλα στο ίδιο γενετικό υλικό έγινε προσδιορισμός του μικροβιακού φορτίου με τεχνική Quantitative-RT-PCR. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στις περισσότερες (16/25) περιπτώσεις αντοχής στην Κλαριθρομυκίνη, επισυμβαίνει γενετική μεταβολή στις θέσεις A2142C, A2142G ή/και A2143G του 23S rRNA του Επ. Σε αρκετές περιπτώσεις συνυπάρχει μεταλλαγμένος και αμετάλλαχτος γονότυπος. Επτά (7) περιστατικά με ανθεκτικότητα δεν εμφάνισαν μεταλλάξεις στις παραπάνω θέσεις. Οι παρατηρούμενες γενετικές μεταβολές σχετίζονται σημαντικά (p<0,005) με το σύνολο σχεδόν των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών της ταξινόμησης Sydney (φλεγμονή, ενεργότητα, εντερική μεταπλασία, μικροβιακή παρουσία/αποικισμός) εκτός της ατροφίας. Ισχυρή συσχέτιση των γενετικών αλλοιώσεων παρατηρείται επίσης με την ηλικία και την περιοχή λήψης των βιοψιών, αλλά όχι με το φύλο των ασθενών και το μικροβιακό φορτίο όπως αυτό προσδιορίσθηκε με την Q-RT-PCR. Το τελευταίο σχετίζεται σημαντικά με την αποίκιση του μικροβίου όπως καταγράφεται στη ταξινόμηση Sydney. Συμπερασματικά φαίνεται ότι το Επ είναι ένας πολύπλοκος γενετικά οργανισμός, η συμπεριφορά του οποίου εξαρτάται εν πολλοίς και από τον ξενιστή. Το γενετικό του υλικό υφίσταται αλλοιώσεις που του επιτρέπουν να επιβιώνει μέσα στο εχθρικό περιβάλλον του στομάχου. Η παρουσία, δηλαδή, μεταλλάξεων επηρεάζει τόσο την ανταπόκρισή του στη χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή, όσο και τον φαινότυπο του μικροπεριβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσεται, όπως αυτός καταγράφεται με την ταξινόμηση κατά Sydney. Φαίνεται λοιπόν, ότι η αλληλεπίδρασή του με τον ξενιστή δεν περιορίζεται μόνο σε τοπικές (in situ) αλλαγές της περιοχής αποικισμού, αλλά έχει γενικότερη επίδραση στη φυσιολογία του οργάνου και του οργανισμού γενικότερα.

doctoralThesis

Ελικοβακτηρίδιο πυλωρού (EL)


Ελληνική γλώσσα

2012


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Μορφολογικός - Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.