Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Μεσολόγγι από το 1922 ως το 1967

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Μεσολόγγι από το 1922 ως το 1967 (EL)

Ασημακοπούλου, Σπυριδούλα (EL)

Ασημακοπούλου, Σπυριδούλα (EL)
Πλουμίδης, Γεώργιος (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Φιλοσοφική Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Ιστορίας Νεώτερων χρόνων (EL)
-

Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή έχει ως θέμα την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Μεσολόγγι από το 1922 ως το 1967. Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος, με βάση τα δεδομένα χρονικά όρια, βασίστηκε, κυρίως, στα κοινωνικά και ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Ειδικότερα, η μικρασιατική καταστροφή επέφερε αλλαγές στη δομή του πληθυσμού. Χαρακτηριστικά, το σχολικό έτος 1922-23 παρατηρείται και το μεγαλύτερο ποσοστό προσφυγικού μαθητικού πληθυσμού, ενώ η περίοδος 1966-67 αποτελεί και το τελευταίο χρονικό όριο της παρούσας έρευνας, λόγω της επιβολής της δικτατορίας στη χώρα και της καινούριας αλλαγής προσανατολισμού και μεθόδων στη νεοελληνική εκπαίδευση. Η εξέταση της εκπαιδευτικής ιστορίας της πόλης ερευνάται με βάση στατιστικά δεδομένα, ενώ η υπόθεση της έρευνας έχει ως κέντρο αναφοράς της την κοινωνικοοικονομική προέλευση των μαθητών. Έτσι, το κύριο ενδιαφέρον της μελέτης αυτής επικεντρώνεται στα εξής θέματα: 1) καταγραφή της ιστορίας των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Μεσολόγγι από τη στιγμή της ίδρυσής τους, με έμφαση στο χρονικό διάστημα που περικλείει η έρευνα. 2) το μαθητικό δυναμικό σε σχέση με τις επικρατούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Στο σημείο αυτό εξετάζονται οι παρακάτω παράμετροι: α) κατά πόσο τα παιδιά είχαν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αναφορικά με την κοινωνική τους προέλευση και β) ποιος ο ρόλος των κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων στην τακτική φοίτηση των παιδιών, καθώς και στην κατά φύλο συμμετοχή τους. 3) προσπάθεια ερμηνείας των στατιστικών αποτελεσμάτων της μελέτης αυτής, ενταγμένη σε μία γενικότερη προβληματική που αφορά τη σύνθεση και τη φυσιογνωμία του μαθητικού πληθυσμού. Στη συνέχεια, η μέθοδος που χρησιμοποίησα για την εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής, είναι βασισμένη στη συγκριτική μελέτη των σχολείων που ενυπήρχαν στο Μεσολόγγι τη δεδομένη χρονική περίοδο. Με άλλα λόγια, επιχείρησα μία σύγκριση μεταξύ των σχολείων της πόλης, προκειμένου να διαφανεί η εκπαιδευτική κατάσταση των μαθητών και μαθητριών που φοιτούσαν σ’ αυτά, καθώς επίσης και η συμμετοχή τους στην εκπαίδευση με βάση τις ενυπάρχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Επίσης, διαμέσου του αρχειακού υλικού αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά των λειτουργών της στοιχειώδους εκπαίδευσης αναφορικά με το μορφωτικό τους επίπεδο, τη γεωγραφική τους προέλευση, το φύλο και το χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της επαρχίας, επισημαίνονται όλα τα ζητήματα που αφορούσαν τους δασκάλους (αίτια μεταθέσεων, επιβολή ποινών, προαγωγή σε ανώτερη βαθμίδα), έτσι ώστε να παρουσιαστεί μία ολοκληρωμένη εικόνα της δραστηριότητας των δασκάλων και της θέσης τους στην τοπική κοινωνία. (EL)
This thesis looks at the primary level in Missolonghi from 1922 to 1967. The choice of this theme, based on the given time limits, based mainly on social and historical documents of the era. In particular, the Asia Minor catastrophe brought about changes in population structure. Typically, the 1922-23 school year observed and most of the refugee population, whereas the period 1966-67 is the last deadline of this investigation due to the imposition of dictatorship in the country and it's new climate policy and methods in modern education. An examination of the educational history of the city investigated based on statistical data, while the case of research is the reference center of the socioeconomic origin of students. Thus, the main focus of this study focuses on: 1) recording history of primary schools in Missolonghi since inception, with emphasis on the period surrounding the investigation. 2) the student capacity in relation to the prevailing socioeconomic conditions. At this point, consider the following parameters: a) whether the children had access to primary education with regard to their social background and b) what the role of socioeconomic factors on the regular attendance of children and on gender participation. 3) attempt to interpret the statistical results of this study, included in a general problem concerning the composition and character of the student population. Then, the method used for the preparation of this thesis is based on a comparative study of schools which would be involved in the Mesolongi given period. In other words, attempted a comparison between schools of the city in order to indicate the educational status of boys and girls who attended them, and their participation in education under its inherent socio-economic conditions. Also, through archival material reflected the characteristics of workers in elementary education with regard to their educational level, geographic origin, gender and time service. Moreover, within the broader context of the province, highlighted all the issues concerning teachers (causes transfers, penalties, promoting a higher level) in order to present a comprehensive picture of the activities of teachers and their position in local society. Furthermore, the structure of this study consists of two parts which where examined, based on the given time frame, the primary school pupils of the schools of the city and the individual chapters, subchapters and subsections give a detailed description of the educational situation city, based on statistical data. Initially, precedes an historical introduction which attempts an overview of the socio-economic situation in the city throughout the length of time inherent in the research and an introduction which refers to the educational reality of the city from the first years after the greek revolution until 1922. The main conclusions of this thesis are: • Primary education in Messonghi the period 1922-67 was directly linked to the current socio-economic conditions (eg WWII). • The social origins of children affect their attendance at school (eg there is a large dropout of pupils from low social strata). • Big advantage is given to male education. • __In many cases the students have a better performance by students, though few more of them. • __ Students of both sexes, originating from mountainous areas have lower performance than those who live in town or in plain areas. (EN)

doctoralThesis

Εκπαίδευση (EL)


Ελληνική γλώσσα

2010


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Φιλοσοφική Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Ιστορίας Νεώτερων χρόνων (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.