Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της χρόνιας νεφρικής νόσου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΨυχοκοινωνικές διαστάσεις της χρόνιας νεφρικής νόσου

Καλτσούδα, Άννα

Δαμίγος, Δημήτριος (EL)
Καλτσούδα, Άννα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας. Κλινική Ψυχιατρική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
-

Ο χρόνιος και απειλητικός για τη ζωή χαρακτήρας της Νεφρικής Νόσου, καθώς και η πολυπλοκότητα των θεραπευτικών μεθόδων στο τελικό στάδιο επιφέρουν σημαντικούς περιορισμούς και πιέσεις στο άτομο που νοσεί. Η διαχείριση αυτών των πιέσεων συνοδεύεται από την κινητοποίηση των μηχανισμών άμυνας του ψυχισμού και αναδεικνύει τα δομικά χαρακτηριστικά των σχέσεων εγγύτητας. Τα ψυχολογικά αυτά χαρακτηριστικά έχουν συσχετιστεί με την πορεία της χρόνιας ασθένειας και το επίπεδο προσαρμογής των ασθενών αλλά δεν έχουν εξεταστεί στη Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ). Αυτή η περιορισμένη γνώση αλλά και τα κλινικά ερωτήματα που προέκυψαν στη Μονάδα Ψυχονεφρολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, έδωσαν το έναυσμα για το σχεδιασμό της παρούσας ερευνητικής μελέτης. Σκοπός της ήταν να διερευνήσει την αλληλεξάρτηση των ψυχολογικών αμυνών και των σχέσεων εγγύτητας σε συνάφεια με την ποιότητα ζωής, η οποία συνιστά σημαντικό προγνωστικό δείκτη στη ΧΝΝ. Η συγχρονική μέθοδος υιοθετήθηκε για τη μελέτη ασθενών με ΧΝΝ όλων των σταδίων (Ν=98) συγκριτικά με ομάδα ελέγχου, αποτελούμενη από ασθενείς με Ιδιοπαθή Αρτηριακή Υπέρταση (ΙΑΥ) (Ν=68). Για την ψυχομετρική αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκαν η Επισκόπηση Υγείας (SF-36), η Κλίμακα του Τύπου Ψυχολογικής Άμυνας (REM-71), το Ερωτηματολόγιο Μελέτης των Μηχανισμών Άμυνας (LDMI) και η Κλίμακα Βιωμάτων στις Κοντινές Σχέσεις (ECRI). Προκειμένου να ελεγχθεί η επίδραση γνωστών παραγόντων κινδύνου, αξιολογήθηκε η ψυχική υγεία (SCL-90-R) και συλλέχθηκαν οι δημογραφικές και οι σχετιζόμενες με τη νόσο πληροφορίες. Οι ασθενείς με ΧΝΝ είχαν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη σωματική ευεξία (OddsRatio(1,01-1,20)=1,104, p=0,027) και μεγαλύτερη χρήση δυσλειτουργικών αμυνών (OddsRatio(0,10-0,63)=0,253, p=0,003) από τους ασθενείς με ΙΑΥ. Εφόσον σταθμίστηκε η επίδραση γνωστών παραγόντων κινδύνου, βρέθηκε μια στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της αμυντικής διαχείρισης των συναισθημάτων (απώθηση και άρνηση) και της σωματικής ευεξίας (β=0,396, p=0,027), η οποία δε διαπιστώθηκε, ωστόσο, στους ασθενείς με ΙΑΥ. Βρέθηκε, επίσης, μια στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ των δυσλειτουργικών αμυνών (π.χ. σχάση, προβολή, κ.α.) και της ψυχικής ευεξίας (β=-5,561, p=0,000), η οποία επιβεβαιώθηκε και στην ομάδα ελέγχου (β=-2,638, p=0,044). Σε αντίθεση με τους ασθενείς ΙΑΥ, οι συσχετίσεις των σχέσεων εγγύτητας με τη σωματική και ψυχική ευεξία των ασθενών ΧΝΝ ήταν στατιστικά μη σημαντικές, αποκάλυπταν δε την παρουσία ανασφαλών δεσμών. Τα ευρήματα ανέδειξαν εξελικτικού τύπου διαφοροποιήσεις σε ψυχικό επίπεδο μεταξύ των δυο ομάδων αλλά και το διττό ρόλο των αμυνών σε σχέση με τη σωματική και την ψυχική ευεξία στη ΧΝΝ. Παρόλο που η αξιοπιστία τους αποτελεί συνάρτηση συγκεκριμένων μεθοδολογικών περιορισμών, αποκάλυψαν μια τάση που αξίζει να ληφθεί υπόψη στην κλινική πρακτική αλλά και σε μελλοντικές έρευνες. (EL)

doctoralThesis

Χρόνια νεφρική νόσος (EL)


Ελληνική γλώσσα

2011


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας. Κλινική Ψυχιατρική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.