Γενετικός έλεγχος και βιοδέκτες στον οικογενειακό και κληρονομικό καρκίνο μαστού και ωοθήκες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓενετικός έλεγχος και βιοδέκτες στον οικογενειακό και κληρονομικό καρκίνο μαστού και ωοθήκες (EL)

Ζιώγας, Δημοσθένης (EL)

Γεωργίου, Ιωάννης (EL)
Καππάς, Άγγελος (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Χειρουργικός Κλινική Χειρουργική (EL)
Ζιώγας, Δημοσθένης (EL)

Κληρονομικότητα και περιβάλλον αποτελούν την πηγή αιτιολογικών παραγόντων καρκινογένεσης. Σε ποσοστό 20-25% των γυναικών με διάγνωση καρκίνου μαστού υπάρχει σημαντικό οικογενειακό ιστορικό. Όμως μόνο στο 5-10% των ασθενών με καρκίνο μαστού μπορεί σήμερα να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο γενετικός παράγοντας που προκαλεί την νόσο. O κληρονομικός αυτός καρκίνος μαστού οφείλεται σε κληρονομούμενες μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και BRCA2. Στην Ελλάδα, 250-500 περίπου γυναίκες που είναι φορείς αυτών των μεταλλάξεων προσβάλλονται ετησίως από καρκίνο μαστού. Σε αυτή τη διδακτορική διατριβή διερευνάται η δυνατότητα, οι περιορισμοί και οι προκλήσεις του γενετικού ελέγχου στην προσπάθεια προληπτικής και θεραπευτικής χειρουργικής παρέμβασης του κληρονομικού και ευρύτερα του οικογενούς καρκίνου μαστού-ωοθήκης. Επιπλέον, εξετάζεται εάν οι Ki-67, Topoisomerase IIa, P53, και HER2 σε ασθενείς με καρκίνο μαστού και οικογενειακό ιστορικό καρκίνου μαστού θα μπορούσαν να έχουν προγνωστική κλινική χρησιμότητα. Συνοπτικά, σκοπός του παρόντος εκπονήματος είναι να συμβάλει, μέσω εξατομικευμένης προληπτικής ιατρικής, στην μείωση της συχνότητας και θνητότητας της νόσου στην χώρα μας (EL)
Heritability and environment are the source of causative factors of carcinogenesis. 20-25% of women diagnosed with breast cancer have a significant family history. However, only 5-10% of patients with breast cancer nowadays can accurately determine the genetic factor that causes the disease. These hereditary breast cancer cases owe to inherited mutations in BRCA1 and BRCA2. In Greece, about 250-500 women, who are carriers of these mutations, are affected each year from breast cancer. This thesis investigates the possibility, the constraints, and challenges of genetic testing effort in preventive and curative surgical intervention, in inherited and generally the familial breast-ovarian cancer. In addition, we consider whether Ki-67, Topoisomerase IIa, P53, and HER2 in patients with breast cancer and positive family history of breast cancer could have prognostic clinical utility. In summary, the aim of this manuscript is to assist through individualized preventive medicine in reducing the incidence, and mortality of the disease in our country (EN)

doctoralThesis

Βιοδείκτες (EL)


Ελληνική γλώσσα

2011


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Χειρουργικός Κλινική Χειρουργική (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.