Η επίδραση της χρόνιας ισχαιμίας οπισθίου άκρου στην έκταση του εμφράγματος του μυοκαρδίου, στην αγγειογένεση και στην παράπλευρη στεφανιαία ροή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η επίδραση της χρόνιας ισχαιμίας οπισθίου άκρου στην έκταση του εμφράγματος του μυοκαρδίου, στην αγγειογένεση και στην παράπλευρη στεφανιαία ροή (EL)

Πειραματική μελέτη (EL)

Βαρνάβας, Βαρνάβας (EL)

Γουδέβενος, Ιωάννης (EL)
Κωλέττης, Θεόφιλος (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Παθολογικός Κλινική Καρδιολογική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (EL)
Βαρνάβας, Βαρνάβας (EL)

Σκοπός: Εξετάσαμε την επίδραση της χρόνιας ισχαιμίας περιφερικών σκελετικών μυών στο μέγεθος του εμφράγματος και στην νεοαγγείωση του μυοκαρδίου. Μέθοδοι: Σε επίμυες τύπου Wistar και κόνικλους τύπου New Zealand προκλήθηκε ισχαιμία οπισθίου άκρου με αφαίρεση της αριστερής μηριαίας αρτηρίας. Τέσσερις εβδομάδες αργότερα, στους επίμυες εκτιμήθηκε το μέγεθος του εμφράγματος χωρίς επαναιμάτωση, η λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας μετά από ισχαιμία- επαναιμάτωση, η νεοαγγείωση και η στεφανιαία ροή, ενώ στους κόνικλους προσδιορίστηκε ο λόγος εμφραγματική/ισχαιμική περιοχή (I/R) μετά από ισχαιμία επαναιμάτωση σε συνδυασμό με πρωτόκολλα προετοιμασίας και η νεοαγγείωση. Αποτελέσματα: Στους επίμυες μετά από ισχαιμία άκρου το μέγεθος του εμφράγματος ήταν μικρότερο (p<0.0001), η λειτουργία της αριστερής κοιλίας μετά την επαναιμάτωση βελτιώθηκε (αναπτυσσόμενη πίεση αριστερής κοιλίας: p=0.008; max + dp/dt: p=0.004; max-dp/dt: p=0.041), ενώ η στεφανιαία ροή δε μειώθηκε κατά την ισχαιμία (F=1.36, p=0.28) σε σύγκριση με τους μάρτυρες. Στους κόνικλους με ισχαιμία άκρου, μετά ισχαιμίας-επαναιμάτωσης και συνδυασμού ισχαιμικής και μετα-ισχαιμικής προετοιμασίας ο λόγος I/R ήταν μικρότερος (p=0.003, p=0.0015, p=0.00014), ενώ η πυκνότητα των στεφανιαίων αγγείων ήταν υψηλότερη, τόσο στους επίμυες (p=0.00021) όσο και στους κόνικλους (p=0.008). Συμπέρασμα: Η χρόνια ισχαιμία περιφερικών σκελετικών μυών δρα καρδοπροστατευτικά, επάγοντας την ανάπτυξη παράπλευρης στεφανιαίας κυκλοφορίας. (EL)
Aim: We examined the effects of chronic ischemia of peripheral skeletal muscles on infarct size and neovascularization of myocardium. Methods: Hind-limb ischemia was induced in Wistar rats and New Zealand rabbits by excision of the left femoral artery. Four weeks thereafter, in the rat series, infarct size without reperfusion, left ventricular function after ischemia/reperfusion, neovascularization and coronary flow were determined, whereas in the rabbit series, infarct area/area at risk ratio (I/R ratio) after ischemia/reperfusion combined with conditioning protocol and neovascularization were assessed. Results: Chronic limb ischemia rats demonstrated smaller infarct size (p<0.0001), improved left ventricular function at the end of reperfusion (developed pressure: p=0.008; max+dp/dt: p=0.004; max-dp/dt: p=0.041), whereas coronary flow remained unchanged during ischemia (F=1.36, p=0.28) compared to the controls (F=5.65, p=0.00182). Chronic limb ischemia rabbits exhibited a smaller I/R ratio after ischemia/reperfusion and application of conditioning (p=0.003, p=0.0015, p=0.00014), while coronary vessel density was higher in both rat (0.00021) and rabbit series (p=0.008). Conclusion: Chronic ischemia of peripheral skeletal muscles confers cardioprotection, augmenting coronary collateral flow. (EN)

bachelorThesis

Χρόνια ισχαιμία περιφερικών σκελετικών μυών (EL)


Ελληνική γλώσσα

2011


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Παθολογικός Κλινική Καρδιολογική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.