Παιδαγωγική αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εικονικής πραγματικότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Παιδαγωγική αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εικονικής πραγματικότητας

Νάτσης, Αντώνιος Π.

Μικρόπουλος, Αναστάσιος (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Αγωγής Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Νάτσης, Αντώνιος Π.
-

Η αίσθηση της παρουσίας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της αλληλεπίδρασης ενός χρήστη με ένα σύστημα εικονικής πραγματικότητας. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά, ατομικοί παράγοντες των χρηστών και χαρακτηριστικά του περιεχομένου ενός εικονικού περιβάλλοντος μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα παρουσίας των χρηστών. Ενώ η αίσθηση της παρουσίας θεωρείται ένα χαρακτηριστικό των εκπαιδευτικών εικονικών περιβαλλόντων που μπορεί να συνεισφέρει θετικά στη μαθησιακή εμπειρία, εντούτοις η επίδρασή της στα μαθησιακά αποτελέσματα δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να διερευνήσει την επίδραση χαρακτηριστικών της εικονικής πραγματικότητας (τεχνολογικών και περιεχομένου) και των χρηστών στην αίσθηση της παρουσίας και στα μαθησιακά αποτελέσματα και να διερευνήσει την πιθανή συσχέτιση της αίσθησης της παρουσίας με την επίτευξη θετικών μαθησιακών αποτελεσμάτων μετά την αλληλεπίδραση με ένα εκπαιδευτικό εικονικό περιβάλλον με θέμα την αρχαία ελληνική αγγειογραφία. Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ένα υψηλά αλληλεπιδραστικό εικονικό περιβάλλον, το οποίο αναπαριστά τον χώρο μιας ανασκαφής. Οι χρήστες αρχικά επισκέπτονται την συλλογή με τα αρχαία αγγεία όπου αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις για να εμπλακούν στη συνέχεια σε διαδραστικές δραστηριότητες σχετικές με την γνώση που απέκτησαν κατά την περιήγηση στη συλλογή των αγγείων. Διενεργήθηκαν δύο εμπειρικές μελέτες όπου το δείγμα αποτέλεσαν φοιτήτριες και φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ως προς τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, οι έρευνες εστίασαν στις συσκευές προβολής και έτσι στην πρώτη έρευνα μελετήθηκε το μέγεθος της οθόνης ενώ στη δεύτερη η στερεοσκοπική ή μη προβολή. Το ενδιαφέρον των χρηστών ως προς το θέμα το εκπαιδευτικού εικονικού περιβάλλοντος και η εμπειρία χρήσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών ήταν οι ατομικοί παράγοντες που εξετάστηκαν. Το περιεχόμενο του εικονικού περιβάλλοντος διαφοροποιήθηκε από την εφαρμογή δύο διαφορετικών διδακτικών στρατηγικών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η διδακτική στρατηγική ήταν ο μόνος παράγοντας που είχε επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα με τους χρήστες που ενεπλάκησαν σε αυθεντικές δραστηριότητες να έχουν καλύτερη επίδοση από τους χρήστες που εξερεύνησαν την συλλογή με τα αγγεία. Η στερεοσκοπική προβολή δεν είχε επίδραση ούτε στα μαθησιακά αποτελέσματα ούτε στην αίσθηση της παρουσίας. Αυξημένο ενδιαφέρον προς το θέμα του εικονικού περιβάλλοντος οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα αίσθησης παρουσίας, ενώ οι πιο έμπειροι στην χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών ολοκλήρωσαν σε λιγότερο χρόνο τις μαθησιακές δραστηριότητες εντός του εικονικού περιβάλλοντος. Τέλος, δεν βρέθηκε συσχέτιση ανάμεσα στην αίσθηση της παρουσίας και τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η διατριβή αναδεικνύει την σημασία του σωστού διδακτικού σχεδιασμού για την επίτευξη θετικών μαθησιακών αποτελεσμάτων κατά την αλληλεπίδραση με ένα εκπαιδευτικό εικονικό περιβάλλον και υποστηρίζει με νέα εμπειρικά δεδομένα την έρευνα για την αναγνώριση τεχνολογικών χαρακτηριστικών, ατομικών παραγόντων και χαρακτηριστικών του περιεχομένου ενός εκπαιδευτικού εικονικού περιβάλλοντος που μπορούν να επηρεάσουν την αίσθηση της παρουσίας και τα μαθησιακά αποτελέσματα.

doctoralThesis

Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα (EL)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (EL)
University of Ioannina (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Αγωγής Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.