Η σχέση του δημοτικού τραγουδιού με το φυσικό περιβάλλον. Περιπτωσιολογική προσέγγιση από τη μουσική συλλογή του Γεωργίου Παχτίκου.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Η σχέση του δημοτικού τραγουδιού με το φυσικό περιβάλλον. Περιπτωσιολογική προσέγγιση από τη μουσική συλλογή του Γεωργίου Παχτίκου. (EL)

Λαμπρογιάννης, Πεφάνης
Μπούκας , Νικόλαος

Μέσα από την περιπτωσιολογική μελέτη της συλλογής των 260 δημοτικών τραγουδιών του Γεωργίου Παχτίκου εξετάζεται η σχέση του δημοτικού τραγουδιού με το φυσικό περιβάλλον. Χρησιμοποιώντας τα μεθοδολογικά εργαλεία της μουσικολογίας και της επικοινωνίας εξετάζεται το ποιητικό, αλλά και το μουσικό περιεχόμενο της συλλογής με σκοπό την ανάδειξη του επικοινωνιακού στοιχείου των τραγουδιών σε σχέση με το υπό μελέτη ζήτημα. Στη συλλογή εντοπίζεται πλήθος συμβολικών αναφορών στη Φύση, οι οποίες εκφράζουν ανθρώπινα συναισθήματα, καταστάσεις και αντανακλούν συγκεκριμένες ιστορικές και κοινωνικές φάσεις. Έτσι, το υλικό κατηγοριοποιείται και αναλύεται με βάση αυτές τις αναφορές. Στη συγκεκριμένη συλλογή εκτός από τις λέξεις που έχουν άμεση αναφορά στη Φύση, υπάρχουν πιο σπάνια και έμμεσες αναφορές, οι οποίες εκφράζονται μέσα από τη μελωδική κίνηση των τραγουδιών (ρητορικά στοιχεία). Η καταγραφή, λοιπόν, της μελωδίας των τραγουδιών από τον Παχτίκο δίνει επιπλέον στοιχεία για τη σχέση του δημοτικού τραγουδιού με τη Φύση καθιστώντας τη συλλογή ιδιαίτερα σημαντική.      (EL)
Through the case study of the collection of 260 folk songs by George Pahtikos, the relationship between the folk song and the natural environment is examined. Using the methodological tools of musicology and communication, the poetic as well as the musical content of the collection is examined in order to highlight the communicative element of the songs in relation to the issue under study. The collection contains many symbolic references to Nature, which express human feelings, situations and reflect specific historical and social phases. Thus, the material is categorized and analyzed based on these references. In this particular collection, in addition to the words that have a direct reference to Nature, there are more rare and indirect references, which are expressed through the melodic movement of the songs (rhetorical elements). Therefore, the transcription of the melody of the songs by Pahtikos provides additional evidence for the relationship of the folk song with Nature, making the collection particularly important. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

επικοινωνία (EL)
δημοτική μουσική (EL)
μουσικολογία (EL)
φυσικό περιβάλλον (EL)
Γεώργιος Παχτίκος (EL)
folk music (EN)
natural environment (EN)
communication (EN)
George Pahtikos (EN)
musicology (EN)


Animation, Film, Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Ελληνική γλώσσα

2022-11-23


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (EN)

2732-639X
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 3D Animation, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής; Τόμ. 3 Αρ. 3 (2022): afimec (EL)
Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC]; Vol. 3 No. 3 (2022): afimec (EN)

Copyright (c) 2022 Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC] (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.